Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Information om förändringar i SEB Fastighetsfond

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra flera förändringar i SEB Fastighetsfond.

Förändringarna innebär framförallt att fondens placeringsinriktning förändras från att fonden placerat globalt till att placera i Norden. Därmed byter fonden namn till SEB Fastighetsfond Norden. I samband med förändringen införs en gräns om att fondens medel till 90 procent ska ge exponering mot fastighets- och byggbranschen i Norden. Fonden får även ett nytt jämförelseindex och fondens handelscykel förlängs en dag. Vidare görs vissa redaktionella ändringar i fondbestämmelserna, bland annat ändras beskrivningen av hur fondens tillgångar värderas. Förändringarna träder i kraft den 1 September 2020 och är godkända av Finansinspektionen.

Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringarna.

De viktigaste förändringarna i SEB Fastighetsfond Norden 

Namnbyte
Fonden byter i samband med förändringarna namn till SEB Fastighetsfond Norden.

Fonden får ett nytt jämförelseindex samt ny målsättning
Fonden får ett nytt jämförelseindex när placeringsinriktningen går från global till nordisk. Det nya indexet är SIX Nordic Real Estate. I samband med att fonden får ett nytt jämförelseindex så ändras även fondens målsättning till att fonden över tid ska överträffa utvecklingen av dess jämförelseindex.

Fondens placeringsinriktning och risk
I samband med att fondens placeringsinriktning går från global till nordisk införs en gräns om att fondens medel till 90 procent ska ge exponering mot fastighets- och byggbranschen i Norden. Risken i fonden kan därför förändras. Fonder som placerar på mindre marknader brukar anses vara förenade med en högre risk, och i och med den förändrade placeringsinriktningen kan risken öka. Det innebär att risknivån för dig som andelsägare kan bli något högre efter att förändringarna implementerats. I dagsläget är risknivån fem (5) på en skala från ett till sju, som gäller för fonder inom EU.

Ändring av handelscykel
Fondens handelscykel kommer att förlängas med en dag så att försäljning och inlösen av andelar normalt kommer att verkställas en bankdag efter den bankdag som begäran har kommit SEB Investment Management AB tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Verkställighet sker till den kurs som avser bankdagen då begäran lämnas. Fondbolaget ska tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intressen och arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Rätt till inlösen av andelar
Som andelsägare har du rätt att lösa in dina andelar. Om du vill byta eller sälja ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras senast den 31 augusti kl. 15:30. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Vi vill dock uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter för dig.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder.