Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i fonden SEB FRN Fond Hållbar

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB FRN Fond Hållbar. Dels ändras lydelsen i fondbestämmelserna rörande definitionen av den genomsnittliga löptiden i fondens innehav, dels införs ytterligare en andelsklass i fonden. Fondens inriktning, risknivå eller egenskaper i övrigt ändras inte.

Under paragraf fyra och fem i fondbestämmelserna, som beskriver fondens karaktär och placeringsinriktning, har det gjorts justeringar i en lydelse. Där anges för närvarande att fondens innehav får ha en genomsnittlig återstående räntebindningstid, duration, på 1 år dock kan den genomsnittliga legala löptiden uppgå till 4 år. Lydelsen ändras så att uttrycket legala löptiden ersätts av uttrycket kreditdurationen. Kreditduration är ett durationsmått som anger fondens känslighet mot rörelser i kreditspreaden. Med kreditspreaden avses här räntedifferensen över räntan för statsobligationer. Fondbolaget anser att kreditspreaden är ett mer relevant mått, eftersom en del obligationer ger obligationsutfärdaren en möjlighet att köpa tillbaka obligationen i förtid och detta mått tar hänsyn till sannolikheten för att en obligation kan komma att köpas tillbaka av obligationsutfärdaren.

Fondbolaget har även beslutat att införa en ny icke utdelande andelsklass i fonden. Andelsklassen, benämnd F, är öppen för allmänheten. Lägsta belopp vid första teckning är
50 000 000 SEK.

Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 5 september 2019.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.