Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändring i fonden SEB Stiftelsefond Balanserad – september 2018

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att förändra riskmåttet för fonden och samtidigt göra förändringar i fondens handelscykel och införa slutkursvärdering.

Förändringarna, som träder i kraft den 5 september, innebär främst att:

Fondens riskmått förändras

Fondens eftersträvade marknadsrisk, mätt som standardavvikelse, ska idag under normala marknadsförhållanden ligga i spannet 5 - 20 procent mätt över rullande 24-månadersperioder. Förändringen innebär att fondens riskmått justeras till att ligga i spannet 2 - 15 procent. Ändringen är inte avsedd att förändra risken i fonden, utan ett led i ambitionen att möjliggöra en mer ändamålsenlig förvaltning av fonden.

Handelscykeln ändras och slutkursvärdering införs

Fondens handelscykel kommer att ändras så att försäljning och inlösen av andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15.30. Samtidigt införs slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats. Du som kund i fonden behöver inte göra något med anledning av förändringarna. I kundbilagan kan du läsa mer om de förändringar som sker.