Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Traditionell försäkring – Gamla Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) är ett gammalt och stabilt bolag med mycket god ekonomi.

Bolaget är stängt för nyteckning sedan 1997.

Om börsoron kopplat till Ukrainakrisen

Kriget i Ukraina har stor påverkan på världens finansiella marknader. Aktiemarknaderna har fallit kraftigt, särskilt i Europa, och vi har sett stora valutakursrörelser. Gamla Liv har påverkats av detta, men vi har en mycket stark finansiell ställning och en placeringsportfölj med en hög grad av riskspridning. Portföljen är således konstruerad för att tåla stor oro på de finansiella marknaderna. Vad som stundar på marknaderna kan ingen veta, men vi räknar med fortsatt skakiga marknader. Av Gamla Livs totala placeringsportfölj svarar noterade aktier för strax över 20 procent. Placeringarna i aktier minskades i slutet av 2021 och även i början av 2022. Inom aktier infördes under 2021 ett särskilt aktiemandat med lägre risk i syfte att reducera den totala risknivån i aktieportföljen. Sedan tidigare har Gamla Liv  exkluderat såväl Ryssland som Kina från placering. Gamla Liv har exkluderat tillverkare av kontroversiella vapen från placering, men inte tillverkare av sådana vapensystem som är tillåtna enligt FN-konventioner.

Specifikt för försäkringar i Gamla Liv

Andel av vinstmedel/återbäring 

Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”andel av vinstmedel”, ibland även kallat återbäring. Andel av vinstmedel kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas.

Återbäringsränta 

Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”. Om det är ”över- eller underskott” går att utläsa av den så kallade kollektiva konsolideringsgraden.

Kollektiv konsolidering

Bolagets kollektiva konsolideringsgrad visar relationen mellan bolagets samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värden. När konsolideringsgraden är 100 procent är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde (dvs. värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på andel av vinstmedel). Om konsolideringsgraden är över 100 är tillgångarna högre än försäkringarnas värde. Är konsolideringsgraden under 100 är tillgångarna lägre.

Bolagets mål för konsolideringsgraden är 100-115 procent. Om konsolideringsgraden förväntas hamna över 115 procent bör återbäringsräntan höjas så att överskottet fördelas ut på försäkringarna. Förväntas konsolideringsgraden närma sig 100 procent bör återbäringsräntan sänkas för att underskott inte ska uppstå.

Om konsolideringsgraden skulle sjunka under 100 procent är målet att se till att den kommer över 100 procent igen. Den får inte ligga under 100 i mer än 36 månader. Lyckas inte det måste värdet på försäkringarna skrivas ned så att balans uppstår igen mellan tillgångarna och försäkringarnas värde. Då minskas värdet på andel av vinstmedel.

Kapitalförvaltning 

Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena men även ge möjlighet till extra avkastning i form av andel av vinstmedel. Placeringarna fördelas mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Ju högre andel aktier, desto högre risk/chans.

Hållbarhetsrelaterad information

Nyhetsbrev från Gamla Liv

Customer service