Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

EU-förordningen EMIR

EU-förordningen EMIR (European Market Infrastructure) kom till efter finanskrisen 2008 genom ett initiativ från G20-länderna. Syftet är att öka transparensen och reducera riskerna på de europeiska derivatmarknaderna.

Bland annat syftar regelverket till att minska riskerna och öka stabiliteten på derivatmarknaderna, främst vad gäller handel med Over The Counter (OTC)-derivat. Till OTC-derivat räknas till exempel valutaterminer, räntesäkringar och råvarusäkringar. En FX-spot, valutaaffär, med en löptid under två dagar är undantagna.

Så berörs du som företagare

EMIR påverkar företag som handlar med derivatinstrument och innehåller tre delar – rapportering, riskbegränsande åtgärder och clearingkrav.

Rapportering

Från och med den 18 juni 2020 är SEB ensam ansvarig för att rapportera alla OTC-derivat som du ingår med oss (under förutsättning att du har klassificerats som en NFC-, dvs ett företag som inte är clearingskyldigt för de OTC-derivat företaget ingår). För att vi ska kunna rapportera transaktionerna behöver du liksom tidigare en så kallad LEI-kod Legal Entity Identifier som syftar till att globalt identifiera motparter i finansiella transaktioner med derivatinstrument. Vi kan eventuellt också behöva få andra uppgifter från dig för att möjliggöra rapporteringen.

Om du ingår börshandlade derivat via SEB och har delegerat din rapportering till oss så påverkas dessa transaktioner inte av de nya rapporteringsreglerna.

Ring oss på 0771-625 353 så hjälper vi dig.

Begränsande åtgärder

För att minimera riskerna är vi bland annat skyldiga att skicka en portföljavstämningsrapport över dina utestående OTC-derivat till dig antingen varje kvartal, halvår eller år. Du ansvarar för att granska innehållet i rapporten och kontakta oss om uppgifterna inte stämmer. Vi måste även skriva ett avtal om hur vi hanterar eventuella tvister.

Du som kund ska även bekräfta dina derivattransaktioner inom två dagar. Vi är skyldiga att kontakta dig om du inte har bekräftat inom denna tid.

Clearingkrav

Kravet på clearing innefattar affärer som vi gör med andra finansiella motparter som överskrider clearingtrösklarna i EMIR, liksom även affärer med företag som överskrider dessa trösklar (NFC+). I dagsläget omfattar dessa krav enbart vissa räntederivatinstrument och kreditderivat.