Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Användarvillkor

Viktig information för kunder utanför Sverige

De produkter och tjänster som nämns på denna webbplats omfattas av de villkor som anges i de avtal som gäller för användningen av dessa produkter och tjänster, vilka kan ändras över tiden. Det är viktigt att notera att de produkter och tjänster som nämns på denna webbplats inte är tillgängliga för personer bosatta i vissa länder. Följaktligen kan inte de finansiella tjänster som beskrivs på denna webbplats erbjudas i sådana länder där ett sådant erbjudande skulle anses vara otillåtet. Informationen på denna webbplats utgör således inte ett erbjudande om eller en möjlighet att köpa eller sälja någon banktjänst, värdepapper, fond, investeringsrådgivning eller någon annan produkt eller tjänst till någon i ett sådant land där ett sådant erbjudande inte är tillåtet eller inte lagligen kan göras eller till en person till vilken det inte är tillåtet att rikta ett sådant erbjudande. Om du väljer att besöka denna webbplats gör du detta på ditt eget initiativ och på egen risk och är ansvarig för efterlevnaden av gällande lagar, regler och föreskrifter som kan gälla dig.

De tjänster som kan nås genom SEB koncernens internetbaserade banktjänster är endast avsedda att tillhandahållas till personer eller företag bosatta eller belägna utanför det land där den en del av SEB koncernen tillhandahåller den aktuella tjänsten för det fall detta är tillåtet enligt tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. Detta gäller särskilt de begränsade tjänster som SEB kan tillhandahålla i vissa länder (särskilt USA, Kanada och Japan) vilka inte är avsedda att vara generellt tillgängliga för personer bosatta eller belägna i sådana länder och begränsas av gällande bank-, värdepappers- eller försäkringslagstiftning i sådana länder.

Upphovsrätt

Allt material som SEB har lagt ut på internet skyddas av upphovsrättslagen. Det innebär bland annat att allt återgivande av material eller delar därav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Material från SEB.se eller någon annan av SEB:s webbplatser får bara användas för privat bruk. All annan användning, exempelvis kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av material fordrar upphovsmannens tillstånd. Såvitt gäller sådant material som SEB inte är upphovsman till äger tredje man upphovsrätten. Som exempel kan nämnas börskurser och viss länkad information. Sådant material får inte återges utan respektive upphovsmans tillstånd.

Om det är oklart huruvida SEB eller annan äger upphovsrätten får vi be dig att kontakta SEB, se adress nedan, för vidare besked.

Varumärken/kännetecken

De varumärken eller kännetecken som SEB, eller annat bolag inom koncernen, äger får inte användas utan ägarens uttryckliga godkännande. Det är inte heller tillåtet att använda SEB:s varumärken/kännetecken eller firma så att en "falsk" träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade meta-taggar eller annan dold text.

Länkar

Det är tillåtet att göra förflyttande länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till SEB:s webbplats.

Integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material är inte tillåtna utan uttryckligt godkännande av SEB.

SEB ansvarar inte i något fall för länkar från någon av SEB:s webbplatser till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.

Diskussionsforum

Deltagare i diskussionsforum, så kallade chattar, debatter och liknande på SEB:s webbplatser får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller material där de erhållit denna rätt på något sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts, i och med att materialet läggs in, medge att SEB får lagra, spridas och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.

Uppgifter om användning sparas

Vi sparar uppgifter om hur du använder våra tjänster när du är inloggad på internetbanken för privatpersoner eller för företag. Uppgifterna använder vi bland annat för att kunna ge dig bra erbjudanden om våra produkter och tjänster som är riktade just till dig.

Om du inte vill att dina uppgifter används på detta sätt kan du meddela oss det via e-post på adressen kundrelationer@seb.se. När du har avsagt dig tjänsten kommer du inte att få några riktade erbjudanden, som är baserade på de sidor som du har besökt, när du är inloggad på internetbanken. Det tar cirka en månad innan avsägandet börjar gälla.

Begränsning av ansvar

Allt material som finns tillgängligt via SEB:s webbplatser är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är helt uttömmande eller helt uppdaterat. Det finns även risk att materialet innehåller felskrivningar och tekniska brister. Användandet av materialet sker på användarens egen risk. SEB ansvarar inte i något fall för skada som kan uppkomma.

Övrigt

Om du önskar tillstånd att använda material som finns på SEB:s webbplats ber vi dig att vända dig till SEB, Web Management, 106 40 Stockholm, telefon: (vx) 0771-621 000.

All text- och bildmaterial lagras elektroniskt i våra arkiv. Den som sänder material till redaktionen för SEB.se eller annan webbplats i SEB-koncernen förutsätts, i och med att materialet sänds in, medge att SEB får lagra, sprida och publicera materialet, elektroniskt eller på annat sätt.