Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Traditionell försäkring – Gamla Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) är ett gammalt och stabilt bolag med mycket god ekonomi.

Gamla Liv har en historia som sträcker sig mer är 120 år tillbaka i tiden. Redan i slutet på 1800-talet grundades ett av de livförsäkringsbolag som var Gamla Livs föregångare. Gamla Livs försäkrings­bestånd består dels av sparandeförsäkringar såsom tjänstepensioner, privata pensions­försäkringar och kapital­försäkringar, dels av riskförsäkringar som t ex sjukförsäkringar och familjepensioner.

Bolaget är stängt för nyteckning sedan 1997.

Nedan förklarar vi några centrala begrepp för sparande­försäkringar tecknade i Gamla Liv. Du kan läsa mer om hur pengarna förvaltas och hur Gamla Liv styrs genom att klicka på länkarna nederst på sidan.

Med garanterade åtaganden nedan avses de belopp som Gamla Liv enligt försäkringsavtal ska betala ut, under förutsättning att premier enligt samma avtal betalas in.

Andel av vinstmedel och återbäring 

Om avkastningen blir bättre än vad som går åt till att uppfylla de garanterade åtagandena kommer en andel av den extra avkastningen att preliminärt fördelas på försäkringarna i form av så kallad ”andel av vinstmedel”, ibland även kallat återbäring. Andel av vinstmedel kan både öka och minska under den tid försäkringen gäller. Till största delen beroende på hur avkastningen utvecklas.

Återbäringsränta 

Den preliminära fördelningen av extra avkastning tillförs försäkringarna genom en återbäringsränta, minus skatter och avgifter. Storleken på denna återbäringsränta bestäms löpande, grundat på en prognos om hur avkastningen väntas bli framöver samt om bolaget har ett stort eller litet ”över- eller underskott”. Om det är ”över- eller underskott” går att utläsa av den så kallade kollektiva konsolideringsgraden.

Kollektiv konsolidering

Bolagets kollektiva konsolideringsgrad visar relationen mellan bolagets samlade tillgångar och summan av försäkringarnas värden. När konsoliderings­graden är 100 procent är tillgångarna lika stora som försäkringarnas värde (det vill säga värdet av insatta premier, garanterad ränta och värdet på andel av vinstmedel). Om konsoliderings­graden är över 100 är tillgångarna högre än försäkringarnas värde. Är konsoliderings­graden under 100 är tillgångarna lägre.

Bolagets mål för konsoliderings­graden är 100–115 procent. Om konsoliderings­graden förväntas hamna över 115 procent bör återbärings­räntan höjas så att överskottet fördelas ut på försäkringarna. Förväntas konsoliderings­graden närma sig 100 procent bör återbärings­räntan sänkas för att underskott inte ska uppstå.

Om konsoliderings­graden skulle sjunka under 100 procent är målet att se till att den kommer över 100 procent igen. Den får inte ligga under 100 i mer än 36 månader. Lyckas inte det måste värdet på försäkringarna skrivas ned så att balans uppstår igen mellan tillgångarna och försäkringarnas värde. Då minskas värdet på andel av vinstmedel.

Kapitalförvaltning 

Sparandet ska placeras med god riskspridning för att ge en långsiktigt god avkastning. Avkastningen ska täcka de garanterade åtagandena men även ge möjlighet till extra avkastning i form av andel av vinstmedel. Placeringarna fördelas mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Ju högre andel aktier, desto högre risk eller chans.