Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

TFI – Trygghetsförsäkring Idrott

Trygghetsförsäkringen gäller vid olyckor som inträffar under aktivitet som matcher och träningar (inom arbetet som spelare) eller vid direkt resa till eller från.

Olycksfallsersättning

För olycksfallsskada som under de tolv första månaderna från det att olycksfallet inträffade medfört vård hos legitimerad läkare/sjuksköterska, lämnas schablonersättning med 1 000 kronor. Ersättningen är avsedd att till viss del täcka dina kostnader för vård exempelvis läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt resor till och från vård och behandling.

Sjukhusvistelse

Om du blir inskriven på sjukhus över natt i minst två dagar i en följd lämnas ersättning från med 200 kronor per dag. Ersättning lämnas för högst 180 dagar.

Sveda och värk

Ersättning kan lämnas vid arbetsoförmåga till minst 50 procent under minst 31 dagar i en följd.

Ersättning lämnas med 2 225 kronor per månad i längst 180 dagar.

Medicinsk invaliditet

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms, och en invaliditetsgrad bestäms, med hjälp av en tabell. Ersättning kan utgå med högst 30 prisbasbelopp (1 365 000 kronor).

Invaliditetsersättning

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell. När invaliditetsgraden är lägre än 5% utbetalas 1% av försäkringsbeloppet. Bedöms skadan till mellan 5% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Klart vanprydande ärr

Ersättning vid ärr på grund av olycksfall.

Hjälpmedel

Ersättning kan lämnas vid olycksfallsskada för kostnader för inköp av glasögon och även anskaffande av handikappfordon.

Dödsfall

Försäkringsbeloppet är 45 500 och utbetalas till dödsboet vid dödsfall.

Anmäl din skada här

Viktigt att tänka på

Innan du ansöker om ersättning är det viktigt att tänka på följande.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfallsskada menas en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Du får ersättning för direkta följder av en sådan olycksfallsskada, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

När ersättning kan lämnas

Olycksfallsskada berättigar till ersättning om olycksfallet medfört arbetsoförmåga i arbetet som ishockeyspelare, som varat i mer än 30 dagar, eller medfört medicinsk invaliditet.

Annan skadlig inverkan av ishockey berättigar till ersättning om besvär kvarstår sedan 180 dagar förflutit från den dag då skadan visade sig. En förutsättning är att skadan av Försäkringskassan förklarats som arbetsskada enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
Tilläggsvillkor

Mer information och rådgivning

Om du vill veta mer om SEB eller våra produkter och tjänster, kontaktar du någon av våra rådgivare.

Till våra kontakter

Du kan också kontakta oss via Telefonbanken, 0771-365 365, öppet dygnet runt.

Customer service
;