Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar för affärssystem (ERP) och servicebyråer vad gäller betalningar i svenska kronor

Omställningen av den svenska betalmarknaden har nu påbörjats och nästa generations betalningar kommer att hanteras av bankerna och den nya nordiska betalplattformen P27. Förändringen kommer pågå under flera år framåt och utvecklingen sker i olika faser.

Den första fasen avser migrering av betalningar i svenska kronor vilket innebär att betalningar mot Bankgirosystemet successivt kommer ersättas av den nya nordiska betalplattformen P27, där filformatet ISO 20022 är obligatoriskt.

En kort introduktion

Få en kort introduktion till P27, de senaste uppdateringarna och ISO-formatet via vår video ”P27 Intro & ISO Formats”. Videon är på engelska [16min].

Tidplan

Transformationskommittén inom Svenska Bankföreningen (med syfte att leda den svenska banktransformationen) har upprättat en tidplan för övergången till betalplattformen P27 som samtliga banker förhåller sig till. SEB rekommenderar kunder, samt affärssystemsleverantörer och servicebyråer, att gå över till nya filformatet ISO 20022 i god tid, dock senast under år 2022.

Du kan läsa mer på Svenska Bankföreningen

Integrationsalternativ

Införandet av P27 kommer innebära störst omställning för de företag som använder sig av filkommunikation eller på något sätt hjälper andra företag med filkommunikation. Filformatet som skickas och tas emot måste ske i ISO-formatet 20022, de äldre formaten kommer fasas ut.

Du som affärsystemsleverantör eller servicebyrå har olika valmöjligheter att framtidssäkra din lösning för överföring av betalfiler och kontoåterrapporteringsfiler för dina SEB-kunders räkning.

Vi har tagit fram två videor för att ge en överblick över de integrationsalternativ du har mot SEB vad gäller manuell alternativt automatisk uppladdning av filer.

Automatisk uppladdning av filer

Integrationsalternativ för dig som Servicebyrå eller affärsystemsleverantör som vill ha en automatisk uppladdning av betalfiler och hämtning av kontoåterrapportering.

Manuell uppladdning av filer

Integrationsalternativ för dig som Servicebyrå som vill ladda upp betalfiler och hämta kontoåterrapportering manuellt för dina kunder.

Integrationsalternativ för dig som affärssystemsleverantör (ERP)

För att kunna fortsätta serva dina befintliga kunder är det viktigt att du utvecklar filformat enligt våra tekniska manualer för filformat och filformatsbeskrivningar enligt ISO 20022. Se våra ”Message Implementation Guidelines (MIG)”.

Message Implementation Guidelines (MIG) och SEB Test Bench (engelska)

När du som affärsystemsleverantör väl är ISO redo kan du välja vilken typ av integration du vill ha mot SEB.

Integrationsalternativ för affärssystemsleverantörer

Integrationsalternativ för dig som servicebyrå

Som servicebyrå behöver du säkerställa att framtida filer kan skickas till dina kunders respektive banker. Kontrollera även att de affärssystem ni och/eller era SEB-kunder använder, kan hantera det nya filformatet ISO 20022, enligt SEB:s filformat.

Som servicebyrå kan du välja både automatisk och manuell överföring av filer. När du som servicebyrå väl är ISO redo kan du välja vilken typ av integration du vill ha mot SEB.

Integrationsalternativ för servicebyråer

Frågor och svar

Integrationsalternativ

Om du använder en av SEB:s integrerade affärsystem eller bankintegratörer, vars plattform används för att leverera dina tjänster kan du enkelt skicka filer för våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar inget avtal med SEB eftersom du betraktas som en underleverantör till våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar ett eget avtal med dina SEB-kunder samt med din valda affärsystemsleverantör eller bankintegratör, kring er affärsmässiga relation. SEB har redan ett avtal med den integrerade affärsystemsleverantör eller bankintegratör du valt att samarbeta med.

SEB-kunderna tecknar upp sig till ditt valda affärsystem eller bankintegratör via SEB:s digitala anslutningstjänst ”Automatisk bokföring”. Våra integrerade affärssystemsleverantörer och bankintegratörer finner du längre ned på denna sida.

Om du använder en av SEB:s integrerade bankintegratörer, vars plattform används för att leverera dina tjänster kan du enkelt skicka filer för våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar inget avtal med SEB eftersom du betraktas som en underleverantör till våra gemensamma SEB-kunder. Du tecknar ett eget avtal med dina SEB-kunder samt den valda bankintegratören. SEB har redan ett avtal med den anslutna bankintegratören du valt att samarbeta med.

SEB-kunderna tecknar upp sig till din valda bankintegratör via SEB:s digitala anslutningstjänst ”Automatisk bokföring”. Våra integrerade affärssystemsleverantörer finner du längre ned på denna sida.

Format

Mottagarens kontonummer måste finnas med för svenska inrikesbetalningar, vilket inkluderar löner, pensioner och bidrag.

Debitering kan ske från ett kontonummer alternativt ett bankgironummer.

Vid betalning till ett Alias (bankgironummer eller plusgironummer) är det möjligt att välja debiteringskonto. Det kan antingen vara ett kontonummer eller bankgironummer som anges som debiteringskonto.

Mer information om vilka kombinationer som är tillåtna finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Ja, kunden kan styra detta själv i sin ISO 20022 pain.001 fil.

I dagens ISO-erbjudande är bankgiroprodukter per automatik klumpbokade och det finns ingen möjlighet att välja styckvisa bokningar i en fil. När alla betalningsprodukter i framtiden går via P27 plattformen kommer det fungera enligt följande:

Fältet "Batch Booking" styr om betalningen sker som en klump-bokning eller om det bokas styckvis. Där behöver kunden ange "true" eller "false". True= Klump-bokning och False = singelbokningar.

Mer information om vad som gäller för respektive betalprodukt finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Det finns en tydlig skillnad mellan dessa två typer av referenser.

En OCR referens är alltid kopplad till ett bankgironummer eller plusgironummer och består enbart av siffror.

En RF referens är alltid kopplat till ett bankkonto, och börjar alltid med bokstäverna RF. RF referens används idag i SEPA betalningar, men kommer först börja användas för svenska betalningar i den framtida P27 lösningen.

SCOR motsvarar OCR-referens och valideras med kontrollsiffror. CINV används när fakturanummer inte är validerat, istället skickas betalningen på ett strukturerat sätt, vilket underlättar avstämningsprocessen.

Detta beror på hur betalaren initierar sin betalning. Om den initieras genom att skickas i en betalfil i formatet PAIN (ISO 20022) så sätter betalaren själv CINV-parametern i filen. Om betalningen initieras via en av bankens digitala kanaler så sätts parametern av banken – i detta fall så går det inte att utgå ifrån att det blir en strukturerad referens med parametern CINV.

Ja, så länge varje transaktion har en unik referens. Det går att skicka en betalning till samma mottagare flera gånger med samma belopp och fakturanummer/referens. Dock måste kunden alltid ha ett unikt "EndToEndId" på varje transaktion, annars kommer SEB att avisa transaktionerna som duplikat.

Vid övergång till rapportering i ISO format kommer alla rapporteringsfiler att hämtas från respektive bank och inte från Bankgirot. Rapporteringsfilerna från SEB kommer rapporteras på kontonivå och inte per bankgironummer. Kunden kan välja olika typer av rapporter i ISO 20022 formatet. SEB erbjuder camt.052, camt.053 samt camt.054. Bankgironummer och dess relaterade transaktioner har ett avsnitt presenterat i camt-rapporterna som är baserade per konto. Om kontot har mer än ett bankgironummer kopplat till sig kommer det att rapporteras i samma fil.

Mer information om de olika rapporteringsalternativen finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”, länk finns längre ned på denna sida. 

SEB erbjuder lön i ISO-format som avvecklas via Dataclearingen och liknar hur lönefilerna ska utformas när vi går över till P27 i framtiden. Viktigt att komma ihåg, i filen ska kontonummer för debitering och debiteringsdag anges. Detaljerad information om filerna utformning finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG).

Flera fakturor/referenser till samma mottagare

Om en transaktion skulle innehålla exempelvis 15+ fakturor/referenser så kommer vi att redovisa det för mottagaren. Om kunden använder våra online gränssnitt så kan kunden se det totala beloppet. Kunden kan expandera informationen för att se vilka 15+ fakturor/referenser som ingår i transaktionen och respektive belopp. Om kunden istället har en filrapport i t.ex. ISO 20022 (camt.052/053/054) så redovisar vi det på liknande sätt.

OCR kontroll genomförs inte hos SEB utan det görs hos Bankgirot. I dagens flöde finns det en möjlighet att genom en samlad betalning skicka en mix av CINV, CREN, och SCOR i en styckvisbetalning. För att förtydliga, OCR-kontroll gäller endast för SCOR och CINV och är inte validerad för CREN.

Ja, det är möjligt att skicka kreditnotor och flera fakturor till samma mottagare, men det är viktigt att den totala summan av fakturor är högre eller lika med summan av kreditnotor. Det går inte att skicka negativa belopp.

Mer information om vad som gäller finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”, länk finns längre ned på denna sida. 

Signering

För SEB är det ett tvingande krav att samtliga betalfiler ska signeras och därmed godkännas av slutkunden. SEB tillåter en ensam signatär men rekommenderar alltid två signatärer i förening.

Principen för signering beror på vilken integrationslösning du valt. Signering kan antingen ske på den integrerade affärsystemsleverantörens (ERP) plattform eller hos SEB:s internetbank.

Vissa ERP plattformar erbjuder valmöjligheten i att signera i ERP plattformen eller hos SEB.

Kommande erbjudanden

Nej, alla betalningar kommer inte att bli realtidsbetalningar i och med P27. Det kommer finnas två olika betalningsinfrastrukturer; Realtidsbetalningar som genomförs 24/7, 365 dagar om året, och cykliskt genomförda betalningar som samlas ihop och skickas under bankdagar. För betalningar i SEK kommer dessa cykliska betalningar genomföras upp till 9 gånger per dag.  Det är dessa betalningar som i första hand kommer att ersätta dagens bankgirobetalningar. Det innebär att alla typer av betalningar, d.v.s. bankgirobetalningar, plusgirobetalningar och överföringar, kommer att kunna skickas och nå mottagaren under en och samma dag, förutsatt att de kommer in till banken före stopptid. Löner är ett undantag och måste skickas in till banken dagen innan utbetalningsdag.

Dagens Autogiro kommer att fasas ut. I den framtida betalinfrastrukturen planeras en ny tjänst som kommer att ersätta både dagens E-faktura Internetbank och Autogiro. Tanken är att förbättra och förenkla sättet att betala räkningar och fakturor, men med bibehållen funktionalitet. Planeringen pågår och vi uppdaterar löpande när ny information finns på plats.

Betalningsmottagarens namn behöver anges och vi kommer göra kontroll på att betalningsmottagares namn är stavat så korrekt som möjligt.

Extended Remittance Information (ERI), en så kallad samlad betalning, gör det möjligt att ha upp till 999 referenser. Om en transaktion skulle innehålla exempelvis 50 fakturor/referenser, så kommer vi att redovisa det för mottagaren. Om kunden är inne i våra online gränssnitt så kan kunden se ett totalbelopp, där kunden kan expandera informationen för att se vilka 50 fakturor/referenser som ingår i transaktionen. Om kunden istället har en filrapport i ISO 20022 (camt.052/053/054) så redovisar vi det på liknande sätt.

OCR kontroll kommer att genomföras om kvalificeraren SCOR används i filen. Kreditfakturor (CREN) kommer inte att ha någon OCR kontroll. Det finns en möjlighet att inom en ERI betalning skicka en mix av CINV, CREN, och SCOR. Betalningens totala belopp måste överstiga 0.

Genom Extended Remittance Information (ERI), en så kallad samlad betalning, är det möjligt att skicka kreditnotor och/eller flera fakturor till samma mottagare. ERI är ett begrepp som används för en betalning som skickas till en och samma mottagare, och innehåller flera fakturor/referenser med belopp specifikt per faktura. Dessa utökade fakturor/betalningsreferenser ger möjligheten att nyttja kreditfakturor i samband med en fakturabetalning. Betalningens totala belopp måste överstiga 0.

SEB:s samarbeten med affärssystemsleverantörer (ERP), servicebyråer och bankintegratörer

Vi jobbar kontinuerligt för att utöka vårt nätverk. Exempel på samarbeten är:
ERP: Björn Lundén, Fortnox, Hogia, PE Accounting, Procountor, Visma eEkonomi, Visma Autopay, Wint, Xledger och 24SevenOffice för att nämna några.
Bankintegratörer: Pagero och ZData.
Lönerelaterade tjänster: Zalaris


Testa dina filer och filformatsbeskrivningar (ISO 20022 format)

SEB Test Bench är ett online verktyg för SEB:s kunder och affärspartners. Testet hjälper dig säkerställa korrekt implementation, baserad på SEB ISO 20022 filformats beskrivningar ”Message Implementation Guidelines (MIG)”. Här hittar du även supportdokument, t ex filformats beskrivningar för kontoöverföringar.

SEB Test Bench & MIG (in English)


SEB:s erbjudande för "Betalningar i ISO-format"

Läs mer om SEB:s erbjudanden för ”Betalningar i ISO-format”, riktade mot våra gemensamma SEB-kunder.

Betalningar via XML

Automatisera din bokföring 

File Integration Partners

Information från Svenska Bankföreningen

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med något.

Customer service