Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Förändringar för affärssystem (ERP) och servicebyråer vad gäller betalningar i svenska kronor

Omställningen av den svenska betalmarknaden har nu påbörjats och nästa generations betalningar kommer att hanteras av bankerna och P27 som är det nordiska clearinghuset. Förändringen kommer pågå under flera år framåt och utvecklingen sker i olika faser.

Den första fasen avser migrering av betalningar i svenska kronor vilket innebär att betalningar mot Bankgirosystemet successivt kommer ersättas av den nya gemensamma betalningsplattformen P27, där filformatet ISO 20022 är obligatoriskt.

Transformationskommittén inom Svenska Bankföreningen (med syfte att leda den svenska banktransformationen) har upprättat en tidplan för övergången till betalplattformen P27 som samtliga banker förhåller sig till. SEB rekommenderar kunder, samt affärssystemleverantörer och servicebyråer, att gå över till nya filformatet ISO 20022 i god tid, dock senast under år 2022, som ett första steg i transformationen över till nya betalplattformen P27.

Vanliga frågor och svar: affärssystemsleverantörer (ERP) och servicebyråer

Om er filkommunikation har skett direkt med Bankgirot, t ex via Bankgiro-link, behöver ni säkerställa att era framtida filer kan skickas till respektive kunds bank. Se SEB:s tekniska manualer av filformat och filformatsbeskrivningar för mer detaljer. Kontrollera även att de affärssystem, ni och/eller era kunder använder, kan hantera det nya filformatet för ISO 20022. Ni kan också välja att samarbeta med någon av våra integrerade partners som alla är redo för ISO 20022.

Det finns idag två alternativ för dig som affärsystemsleverantör (ERP) att kunna serva befintliga kunder i SEB när snart bankgiroprodukterna stängs ner.

Direktintegration

I detta alternativ kommer en teknisk integration mellan dig och SEB att sättas upp. Direktintegration över internet bygger på säkra kommunikationsprotokoll. Här stöder SEB både SFTP och AS2 (krypterade kommunikationsprotokoll). En direkt integration kräver ett integrationsavtal med SEB och kommer att baseras på ett ömsesidigt affärsbaserat beslut, där både en KYC-bedömning och en anseenderiskbedömning genomförs. Genom att bli en integrerad partner till SEB kommer du som ERP få möjlighet att använda SEB:s varumärke i marknadsföring- och marknadskommunikationssyfte. Du kommer även att stå med som en av våra integrerade affärssystemsleverantörer på SEB:s webbplats. Den som är direktintegrerad med SEB bör vara direktintegrerad mot samtliga storbanker för att kunna supportera samtliga kunder.

Indirekt integration

Indirekt integration är modellen för er som affärssystemsleverantör (ERP) som inte vill investera i en teknisk integration med varje storbank på marknaden. Istället låter ni en av våra bankintegrationspartner hjälpa till med den tekniska integrationen. Dessa finns listade på vår webbplats.

Det finns två olika vägar att gå för att bli en så kallad, indirekt integrerad affärssystemsleverantör till SEB:

SEB-avtal, indirekt integrationsmodell: En indirekt integration kräver ett integrationsavtal med SEB och kommer att baseras på ett ömsesidigt affärsbaserat beslut. Förutom att underteckna integrationsavtalet krävs en KYC-bedömning och anseenderiskbedömning av ert företag. Genom att bli en indirekt partner till oss kommer ni att få använda SEB:s varumärke för marknadsföring och marknadskommunikation. Ni kommer även att publiceras som en integrerad affärssystemsleverantör (ERP) på vår webbplats. Den tekniska integrationen skapar ni tillsammans med någon av våra bankintegrationspartners. 

SEB icke avtal, indirekt integrationsmodell: Om SEB eller ni bestämmer er för att inte välja avtalsvägen ovan den indirekta integrationsavtalsmodellen finns det ett annat alternativ. Ni kan välja att endast utföra den tekniska integrationen via någon utav våra bankintegrationspartners. Via denna lösning når ni era kunder och får den teknisk kopplingen till SEB och övriga storbanker. Ni kommer att kunna erbjuda era kunder samma tjänster som om ni vore avtalsbaserad. Skillnaden är att ni inte har möjligheten att använda varumärket SEB i marknadsförings- eller marknadskommunikationssyfte, och heller inte bli listad som en integrerad affärssystemsleverantör (ERP) på vår webbplats. I den här modellen behöver du inte vara kund hos SEB.

Det finns idag ett alternativ för dig som servicebyrå att kunna automatisera dina processer för att serva befintliga kunder i SEB.

Service byråmodellen via en av SEB:s integrerade affärssystemsleverantörer

Om du som servicebyrå använder en av SEB:s integrerade affärsystemsleverantörer (ERP) vars plattform används för att leverera era tjänster kan ni enkelt skicka filer för våra gemensamma slutkunder. Ni tecknar inget avtal med SEB eftersom ni i denna modell betraktas som en underleverantör till våra gemensamma slutkunder. Ni tecknar ett avtal med er slutkund och affärsystemsleverantören (ERP). SEB har redan ett avtal med affärsystemsleverantören och tecknar bara ett avtal med varje slutkund. Våra partnerskap med affärssystemsleverantörer (ERP) finns på vår hemsida.

SEB erbjuder idag Lön via LB (Leverantörsbetalningar) till Bankgirot i ISO-format, där det ska anges ett bankgironummer som debiteras. Från och med Q2 2022 kommer SEB även erbjuda Lön i ISO-format, som inte avvecklas via Bankgirot. Den kommer efterlikna hur lönefilerna ska utformas när vi går över till P27 i framtiden och i filen ska kontonummer för debitering samt debiteringsdag anges. Detaljerad information om filernas utformning finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Format

Mottagarens kontonummer måste finnas med för svenska inrikesbetalningar, vilket inkluderar löner, pensioner och bidrag.

Debitering kan ske från ett kontonummer alternativt ett bankgironummer.

Vid betalning till ett Alias (bankgironummer eller plusgironummer) är det möjligt att välja debiteringskonto. Det kan antingen vara ett kontonummer eller bankgironummer som anges som debiteringskonto.

Mer information om vilka kombinationer som är tillåtna finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Betalningsmottagarens namn behöver anges och vi kommer göra kontroll på att betalningsmottagares namn är stavat så korrekt som möjligt.

Ja, kunden kan styra detta själv i sin ISO 20022 pain.001 fil.

I dagens ISO-erbjudande är bankgiroprodukter per automatik klumpbokade och det finns ingen möjlighet att välja styckvisa bokningar i en fil. När alla betalningsprodukter i framtiden går via P27 plattformen kommer det fungera enligt följande:

Fältet "Batch Booking" styr om betalningen sker som en klump-bokning eller om det bokas styckvis. Där behöver kunden ange "true" eller "false". True= Klump-bokning och False = singelbokningar.

Mer information om vad som gäller för respektive betalprodukt finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Det finns en tydlig skillnad mellan dessa två typer av referenser.

En OCR referens är alltid kopplad till ett bankgironummer eller plusgironummer och består enbart av siffror.

En RF referens är alltid kopplat till ett konto, och börjar alltid med bokstäverna RF. RF referens används idag i SEPA betalningar, men kommer först börja användas för svenska betalningar i den framtida P27 lösningen.

SCOR motsvarar OCR-referens och valideras med kontrollsiffror. CINV används när fakturanummer inte är validerat, istället skickas betalningen på ett strukturerat sätt, vilket underlättar avstämningsprocessen.

Detta beror på hur betalaren initierar sin betalning. Om den initieras genom att skickas i en betalfil i formatet PAIN (ISO 20022) så sätter betalaren själv CINV-parametern i filen. Om betalningen initieras via en av bankens digitala kanaler så sätts parametern av banken – i detta fall så går det inte att utgå ifrån att det blir en strukturerad referens med parametern CINV.

Ja, så länge varje transaktion har en unik referens. Det går att skicka en betalning till samma mottagare flera gånger med samma belopp och fakturanummer/referens. Dock måste kunden alltid ha ett unikt "EndToEndId" på varje transaktion, annars kommer SEB att avisa transaktionerna som duplikat.

Vid övergång till rapportering i ISO format kommer alla rapporteringsfiler att hämtas från respektive bank och inte från Bankgirot. Rapporteringsfilerna från SEB kommer rapporteras på kontonivå och inte per bankgironummer. Kunden kan välja olika typer av rapporter i ISO 20022 formatet. SEB erbjuder camt.052, camt.053 samt camt.054. Bankgironummer och dess relaterade transaktioner har ett avsnitt presenterat i camt-rapporterna som är baserade per konto. Om kontot har mer än ett bankgironummer kopplat till sig kommer det att rapporteras i samma fil.

Mer information om de olika rapporteringsalternativen finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Flera fakturor/referenser till samma mottagare

Om en transaktion skulle innehålla exempelvis 15+ fakturor/referenser så kommer vi att redovisa det för mottagaren. Om kunden använder våra online gränssnitt så kan kunden se det totala beloppet. Kunden kan expandera informationen för att se vilka 15+ fakturor/referenser som ingår i transaktionen och respektive belopp. Om kunden istället har en filrapport i t.ex. ISO 20022 (camt.052/053/054) så redovisar vi det på liknande sätt.

OCR kontroll genomförs inte hos SEB utan det görs hos Bankgirot. I dagens flöde finns det en möjlighet att genom en samlad betalning skicka en mix av CINV, CREN, och SCOR i en styckvisbetalning. För att förtydliga, OCR-kontroll gäller endast för SCOR och CINV och är inte validerad för CREN.

Ja, det är möjligt att skicka kreditnotor och flera fakturor till samma mottagare, men det är viktigt att den totala summan av fakturor är högre eller lika med summan av kreditnotor. Det går inte att skicka negativa belopp.

Mer information om vad som gäller finns att läsa i våra filformatsbeskrivningar ”Message Implementation Guideline (MIG)”.

Signering

För SEB är det ett tvingande krav att samtliga betalfiler ska signeras och därmed godkännas av slutkunden. SEB tillåter en ensam signatär men rekommenderar alltid två signatärer i förening.

Principen för signering beror på vilken integrationslösning du valt. Signering kan antingen ske på den integrerade affärsystemsleverantörens (ERP) plattform eller hos SEB:s internetbank.

Vissa ERP plattformar erbjuder valmöjligheten i att signera i ERP plattformen eller hos SEB.

Kommande erbjudanden

Nej, alla betalningar kommer inte att bli realtidsbetalningar i och med P27. Det kommer finnas två olika betalningsinfrastrukturer; Realtidsbetalningar som genomförs 24/7, 365 dagar om året, och cykliskt genomförda betalningar som samlas ihop och skickas under bankdagar. För betalningar i SEK kommer dessa cykliska betalningar genomföras upp till 9 gånger per dag.  Det är dessa betalningar som i första hand kommer att ersätta dagens bankgirobetalningar. Det innebär att alla typer av betalningar, d.v.s. bankgirobetalningar, plusgirobetalningar och kontoöverföringar, kommer att kunna skickas och nå mottagaren under en och samma dag, förutsatt att de kommer in till banken före stopptid. Löner är ett undantag och måste skickas in till banken dagen innan utbetalningsdag.

Dagens Autogiro kommer att fasas ut. I den framtida betalinfrastrukturen planeras en ny tjänst som kommer att ersätta både dagens E-faktura Internetbank och Autogiro. Tanken är att förbättra och förenkla sättet att betala räkningar och fakturor, men med bibehållen funktionalitet. Planeringen pågår och vi uppdaterar löpande när ny information finns på plats.

Extended Remittance Information (ERI), en så kallad samlad betalning, gör det möjligt att ha upp till 999 referenser. Om en transaktion skulle innehålla exempelvis 50 fakturor/referenser, så kommer vi att redovisa det för mottagaren. Om kunden är inne i våra online gränssnitt så kan kunden se ett totalbelopp, där kunden kan expandera informationen för att se vilka 50 fakturor/referenser som ingår i transaktionen. Om kunden istället har en filrapport i ISO 20022 (camt.052/053/054) så redovisar vi det på liknande sätt.

OCR kontroll kommer att genomföras om kvalificeraren SCOR används i filen. Kreditfakturor (CREN) kommer inte att ha någon OCR kontroll. Det finns en möjlighet att inom en ERI betalning skicka en mix av CINV, CREN, och SCOR. Betalningens totala belopp måste överstiga 0.

Genom Extended Remittance Information (ERI), en så kallad samlad betalning, är det möjligt att skicka kreditnotor och/eller flera fakturor till samma mottagare. ERI är ett begrepp som används för en betalning som skickas till en och samma mottagare, och innehåller flera fakturor/referenser med belopp specifikt per faktura. Dessa utökade fakturor/betalningsreferenser ger möjligheten att nyttja kreditfakturor i samband med en fakturabetalning. Betalningens totala belopp måste överstiga 0.

SEB:s samarbeten med affärssystemsleverantörer (ERP) och bankintegratörer

Vi jobbar kontinuerligt för att utöka vårt nätverk. Exempel på samarbeten är:
ERP: Björn Lundén, Fortnox, Hogia, PE Accounting, Procountor, Visma eEkonomi, Visma Autopay, Wint, Xledger och 24SevenOffice för att nämna några.
Bankintegratörer: Pagero, ZData och Zwapgrid
Lönerelaterade tjänster: Zalaris


Testa dina filer och filformats beskrivningar (ISO 20022 format)

SEB Test Bench är ett online verktyg för SEB:s kunder och affärspartners. Testet hjälper dig säkerställa korrekt implementation, baserad på SEB ISO 20022 filformats beskrivningar ”Message Implementation Guidelines (MIG)”. Här hittar du även supportdokument, t ex filformats beskrivningar för kontoöverföringar.

SEB Test Bench & MIG (in English)


SEB:s erbjudande för betalningar i ISO format

Läs mer om SEB:s erbjudanden för betalningar i ISO 20022 format, riktade mot våra gemensamma kunder.

Betalningar via XML

Automatisera din bokföring 

Information från Svenska Bankföreningen

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver hjälp med något.

Customer service