Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension BTP1 – Bank- och finansanställda

Tre personer i kostym diskuterar vid en dator.

En samlad tjänstepension ger bättre överblick

Du som arbetsgivare kan välja mellan ett antal olika pensionsförvaltare för dina anställdas tjänstepension, men vi på SEB är ensamma om att kunna erbjuda alla de fyra delar som ingår i avtalspensionen bankernas tjänstepension, BTP1, för bank- och finansanställda. Du väljer själv om du vill lägga en eller flera delar av dina anställdas tjänstepension hos oss – om du lägger både ålderspensionen och sjukpensionen hos oss erbjuder vi ett rabatterat pris.

Det här ingår i BTP1

Ålderspensionen består av två delar: en trygg del och en valbar del.

Den trygga delen

En del av de premier du betalar in för den anställdes räkning går till den så kallade trygga delen. Dessa premier placeras i SEB Trygg BTP Pension. Det är en fondportfölj som följer den anställdes ålder och där vi anpassar risken efter hur många år det är kvar till pensionen. Denna del av pensionen kan den anställde inte påverka själv. Sparpremien till den trygga delen är 2,5 procent av den pensionsmedförande lönen, upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Den valbara delen

Premien i den valbara del är 4 procent av medarbetarens lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 32 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Premierna för den valbara delen placeras inledningsvis i vår fondportfölj SEB BTP Pension där risken anpassas utifrån medarbetarens ålder. Premierna placeras i SEB Pensionsfond SEK Lux, en aktivt förvaltad blandfond som är speciellt anpassad för långsiktigt pensionssparande. Från 65 års ålder trappar vi successivt ner risken genom omplacering till räntefonder. Vill medarbetaren att vi utgår från en annan pensionsålder än 65 som grund för placeringen kan hen ändra det.

Om medarbetaren själv vill vara aktiv kan medarbetaren istället välja att placera om sitt pensionskapital till någon av de ca 50 fonder som finns inom vårt fondutbud för BTP 1. Medarbetaren kan alltid byta tillbaka till SEB Trygg BTP Pension längre fram om medarbetaren skulle ändra dig.

Tillval

Du som arbetsgivare kan välja till en försäkring för premiebefrielse i ålderspensionen. Premiebefrielse innebär att vi går in och betalar premien om den anställde blir sjuk en längre tid. Avgiften är 2 procent av sparpremien.

Utbetalning av ålderspension

Pensionsåldern är normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt avtalspensionen BTP1 för bank- och finansanställda.

Sjukförsäkringen kompletterar den anställdes inkomst om arbetsförmågan blir nedsatt på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Under förutsättning att den anställde är fullt arbetsför när försäkringen tecknas har han eller hon rätt till ersättning om arbetsförmågan blir nedsatt, förutsatt att:

  • nedsättningen av arbetsförmågan är minst 25 procent.
  • nedsättningen av arbetsförmågan har varat i mer än 90 kalenderdagar i följd eller i mer än 150 kalenderdagar under den senaste tolvmånadersperioden. 
  • den anställde får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande.

Den anställde har rätt till ersättning tills dess att villkoren ovan inte längre är uppfyllda, eller tills han eller hon avlider. Som längst kan man få ersättning fram till och med månaden före den månad då man fyller 65 år (eller fram till ordinarie pensionsålder om den är lägre än 65 år).

Lön i respektive löneintervall Ersättning efter 90 kalenderdagar under tid då sjukpenning betalas ut Ersättning under tid då sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas ut
– 7,5 pbb       10 procent 15 procent
7,5 pbb–10 pbb       10 procent 65 procent
10 pbb–20 ibb       65 procent 65 procent
20–30 ibb       32,5 procent 32,5 procent

PBB = Prisbasbelopp
Ibb = Inkomstbasbelopp

Tjänstegrupplivförsäkringen (förkortat TGL) är avdragsgill för dig som arbetsgivare. Det är en dödsfallsförsäkring utan sparande som ger den anställdes anhöriga ekonomisk ersättning vid dödsfall. Om man inte gör något eget val, är förmånstagaren i första hand den anställdes make, registrerade partner eller sambo. I andra hand är förmånstagaren den anställdes barn. Saknas förmånstagare betalas beloppet ut till den anställdes dödsbo.

Utbetalningens storlek

Vid dödsfall betalas ett helt eller ett halvt grundbelopp ut till förmånstagaren. Ett helt grundbelopp är 9,1 prisbasbelopp, och ett halvt grundbelopp är 4,55 prisbasbelopp. Det är den anställdes ordinarie arbetstid som ligger till grund för om det är ett helt eller ett halvt grundbelopp som betalas ut:

  • Ett helt grundbelopp betalas ut om den anställde har en ordinarie arbetstid på minst 15 timmar per helgfri vecka.
  • Ett halvt grundbelopp betalas ut om den anställde har en ordinarie arbetstid på minst 8 timmar per helgfri vecka, men färre än 15 timmar.

Barntillägg

Om den anställde har ett eller flera arvsberättigade barn som vid dödsfall ännu inte fyllt 21 år, betalas Barntillägg ut till varje sådant barn. Barntillägget betalas ut med ett helt eller ett halvt belopp beroende på den anställdes ordinarie arbetstid, på samma sätt som för Tjänstegruppslivförsäkringen. Ett helt belopp är i detta fall 2,8 prisbasbelopp, och ett halvt belopp är 1,4 prisbasbelopp.

Barnpension är en försäkring utan sparande som ger en efterlevandepension till den försäkrades barn vid ett eventuellt dödsfall. Om den anställde skulle avlida innan sin 65-årsdag betalas efterlevandepension ut till samtliga arvsberättigade barn som inte har fyllt 20 år. Efterlevandepensionens storlek och utbetalningstidens längd beror på den anställdes ålder vid dödsfallet.

Utbetalningens storlek

Utbetalningen sker med ett helt eller halvt försäkringsbelopp, beroende på den försäkrades ordinarie arbetstid räknat i genomsnitt per månad.

  • Ett helt belopp betalas ut om den ordinarie arbetstiden är minst 15 timmar per helgfri vecka.
  • Ett halvt belopp betalas ut om den ordinarie arbetstiden är minst 8 timmar men färre än 15 timmar per helgfri vecka.
Ålder försäkrad Antal prisbasbelopp per år och barn under 20 år Utbetalningstid, antal år
  Helt belopp Halvt belopp  
18–35 3 1,5 10
36–45 3 1,5 7
46–54 2,5 1,25 5
55–64 1 0,5 5

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.

Teckna så här

I ansökan fyller du i vilka delar av avtalspensionen BTP1 för bank- och finansanställda som du vill teckna hos oss, och skickar sedan in den. I ansökan finns även en rapportlista som du ska skicka in med dina anställdas uppgifter.
Ansökan och förköpsinformation (pdf)

Vad är BTP1?

Avtalspensionen BTP1 är bankernas tjänstepension – den senaste planen för bank- och finansanställda. Den gäller alla som är nyanställda från och med 1 februari 2013, samt alla under 25 år, oavsett om de är nyanställda eller inte.

Du som arbetsgivare utlovar inte en viss pension, istället betalar du in en premie, som grundas på den anställdes pensionsmedförande lön.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm