Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips inför årsskiftet för företagare 2022/2023

Vinterlandskap

Våra ekonomer går igenom vad du kan tänka på och vad du kan bocka av på att-göra-listan inför det nya året. Det kan bland annat vara bra att ha koll på eventuella skatteanstånd och se till att preliminärskatten för 2023 blir rätt från början.

Ordning och reda

Snart är det 2023 och för de flesta småföretagare är det en god idé att se över sitt företag innan årsskiftet. Ta kontakt med företagets revisor eller ekonomiansvarig i god tid för att planera årsbokslutet och gå igenom de olika frågor som kan uppstå oavsett vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i. Även om företaget har ett brutet räkenskapsår kan årsskiftet vara ett bra tillfälle att sätta sig ner och sammanfatta verksamheten för det gångna året. Här är några viktiga saker att bocka av på att-göra-listan:

  • Gör en saldoavstämning och stäm av skattekontot.
  • Stäm av kund- och leverantörsreskontra.
  • Gå igenom bankengagemang (bankkonton, säkerheter, lån osv.).
  • Inventera anläggningstillgångarna.
  • Gå igenom eventuella periodiseringar som ska göras innan bokslutet.
  • Följ upp budgeten eller prognoser.
  • Gör ett ”skuggbokslut” för att underlätta planeringen.

Har du koll på eventuellt tillfälliga skatteanstånd?

Stödinsatserna från regering och riksdag har varit många under pandemiåren. Alla stöd har löpt ut men det kan fortfarande vara vissa som kan behöva deklareras inkomståret 2022. Dessutom gäller det att ha koll på eventuellt ansökta tillfälliga skatteanstånd, förlängningar och avbetalningsplaner för arbetsgivaravgifter, skatt och moms.

Hur lång tid kan jag få anstånd?

De tillfälliga anstånden är uppdelade i flera led. Du kan i första ledet få anstånd upp till tolv månader från den dag Skatteverket beviljar ditt anstånd men som längst till och med den 12 februari 2023 (17 januari 2024 för de som redovisar moms per helår). Du kan sedan ansöka om förlängning av anståndet med ytterligare 12 månader. Detta betyder att din anståndstid kan variera beroende på när du ansöker om anståndet.

När du har utnyttjat din maximala anståndstid i första ledet kan du alltså ansöka om en förlängning av ditt tidigare anstånd med maximalt 12 månader. Vid förlängningen löper även en av Skatteverket godkänd avbetalningsplan. Den bortre tidsgränsen blir då 12 februari 2024 (17 januari 2025 för de som redovisar moms per helår).

Tillfälligt anstånd med skattebetalning (Skatteverket)

Corona – information för företag, föreningar och offentliga aktörer (Skatteverket)

Gör en preliminär deklaration för 2023

Många företag som drabbats ekonomiskt på grund av pandemin har anpassat den preliminära skatt som ska betalas varje månad. Se till att även 2023 års preliminärskatt blir rätt från början. En preliminär deklaration kan upprättas när som helst under året men ju tidigare desto bättre om du upplever att preliminärskatten är för hög för 2023.

Inköp av inventarier av mindre värde för att minska skatten

Du kan köpa in inventarier av mindre värde (ett halvt prisbasbelopp = 24 150 kronor för 2022) före årsskiftet för att minska din skatt. Kom ihåg att görs de fler inköp av inventarier som inte har med varandra att göra gäller 24 150 kronor för varje inköpstillfälle. Du kan däremot inte dela upp inköpen av inventarierna som hänger ihop för att kringgå beloppsgränsen. I så fall ska det bokföras som inventarier och skrivas av under ett antal år.

Ta ut ”rätt lön”

Lönen/inkomst av näringsverksamhet påverkar vilken skatt du betalar, statlig skatt eller endast kommunal skatt, men också vilka sociala förmåner du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga parametrar att beakta inför ett nytt beskattningsår. Att ta ut ”för hög” lön kan bli ofördelaktigt ur skattesynpunkt, medan en för låg lön kan bli ofördelaktig utifrån de sociala förmånerna.

Du börjar betala statlig inkomstskatt på 20 procent vid inkomster över den så kallade brytpunkten som för inkomståret 2022 är 554 900 kronor. För personer 65 + ligger gränsen lite högre, 618 700 kronor.

Din allmänna pension beräknas utifrån dina arbetsinkomster från löneinkomst och näringsverksamhet – den så kallade pensionsgrundande inkomsten (PGI). Ju högre din PGI är, desto fler pensionsrätter får du i allmän pension upp till ett tak som för 2022 ligger vid en årsinkomst på 572 900 kronor, d v s lite högre än brytpunkten för statlig inkomstskatt. Högre än så bör du inte gå utan i så fall titta på andra alternativ såsom utdelning eller större avsättningar till tjänstepension. På samma sätt som man i ett aktiebolag bör ta ut ”rätt lön” bör den som har enskild firma fundera på nivån på beskattning av överskottet i näringsverksamheten. Det bör minst ligga i nivå med taket för den pensionsgrundande inkomsten ovan på 572 900 kronor innan man planerar för resterande överskott. 

Den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI, för sjukpenning och föräldrapenning har ett lägre inkomsttak än för PGI, för 2022 är den 483 000 kronor.

I ett fåmansföretag är löneuttaget även betydelsefullt för hur stor lågbeskattad utdelning (20 procent) ägaren kan ta ut under påföljande år. Så nu inför slutet av året kan det vara klokt att se över det egna löneuttaget för att maximera möjligheterna till lågbeskattad utdelning. Ta hjälp av din revisor.

Pensionsavdrag för företagare

Det är inte möjligt att som löntagare med pensionsrätt i anställning, pensionsspara med avdragsrätt. Men för företagare som helt saknar sådan pensionsrätt i sin anställning eller för de som har inkomst av aktiv näringsverksamhet finns möjligheten att göra pensionsavdrag.

Som näringsidkare får du göra avdrag med ett belopp som motsvarar 35 procent av din årsinkomst av näringsverksamhet, dock max 10 prisbasbelopp, det vill säga 483 000 kronor för 2022. Det är inkomsten efter räntefördelning, periodiseringsfond och expansionsfond som är underlaget. Tänk dock på att avdraget bara medges för premier som betalats in under beskattningsåret. Till skillnad från den som driver ett aktiebolag bör den enskilda näringsidkaren beakta att avdraget sänker den pensions- och sjukpenninggrundade inkomsten.

Återför periodiseringsfonder

Har företaget obeskattade reserver i balansräkningen, till exempel periodiseringsfonder, bör man göra en bedömning om eventuella upplösningar/återföringar. Genom att göra det kan företaget öka bolagets fria kapital vilket ger möjlighet att ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Vid upplösningen måste dock bolagsskatt betalas. Ta hjälp av din revisor.

Ägarförändringar efter årsskiftet

Ibland kan det vara en fördel att genomföra eventuella ägarförändringar i fåmansbolag efter ett årsskifte. Det beror på att man får beräkna sitt löneunderlag i ett fåmansföretag man äger vid ingången av året, men underlaget beräknas baserat på löner i företaget och dess dotterbolag för året före beskattningsåret. Om man vill undvika att löneunderlag från 2022 och delar av 2023 går förlorat bör man därför överväga att avvakta med eventuella ägarförändringar till januari. Ta kontakt med din revisor och jurist för att gå igenom förutsättningarna för just ditt företag.

Ha koll på gränsvärdena för revisionsplikt

Många företag väljer att ha en revisor på grund av de fördelar det kan ha med sig, även om det inte är ett krav. Har ditt företag inte någon revisor bör du ha koll på gränsvärdena för revisionsplikten. Om mer än ett av följande villkor uppfylls under de två senaste räkenskapsåren måste du ha revisor.

Villkoren är:

  • medeltalet anställd i bolaget har uppgått till mer än 3
  • redovisad balansomslutning på mer än 1,5 miljoner kronor 
  • redovisad nettoomsättning på mer än 3 miljoner kronor.

Regler gällande gåvor

Om företaget vill ge julgåvor till anställda är de skattefria om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. Om julgåvan kostar mer än 500 kronor inklusive moms, blir medarbetaren förmånsbeskattad för hela beloppet, och företaget får inte dra av momsen. Förutom att den anställde blir förmånsbeskattad, blir det alltså en högre kostnad för bolaget som inte får lov att dra av momsen och dessutom måste redovisa sociala avgifter på beloppet. Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla. Om det handlar om enklare reklamgåvor med direkt anknytning till verksamheten eller presentartiklar av mindre värde, max 300 kronor exklusive moms, kan företaget dock få avdrag för kostnaden.

Denna information kommer från SEB och baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifterna om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tid. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Vi reserverar oss även för eventuella fel.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Susanne Eliasson
Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson

Senior privatekonomisk analytiker

Susanne Eliasson


Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund