Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Så påverkas du som företagare av höstbudgeten

Den nya regeringen har nu presenterat sin första budget­proposition. Den innehåller reformer för 40 miljarder kronor och den innefattar satsningar främst för att stärka trygghet, försvar, välfärden. Utöver budgeten kommer ett elstöd på 55 miljarder att betalas ut till södra och mellersta Sverige. Dessutom är en ytterligare elsubvention på 2,4 miljarder att vänta till elintensiva företag som drabbats extra hårt av de höga elpriserna. Budgeten måste anses som neutral trots att regeringen flaggar för tuffare tider och en kommande lågkonjunktur 2023. Regeringen är tydliga med att de inte vill driva på inflationen med en expansiv finans­politik som skulle tvinga Riksbanken att höja styrräntan än mer.

– I detta tuffa ekonomiska läge bör företag inte förvänta sig samma stöd som under pandemin. De åtgärder som presenterats i budgeten kommer bara kompensera för en del av den kostnads­ökning som företagen möter. Den största delen av kostnads­ökningarna kommer företagen själva behöva hantera med egna medel och eventuellt nya affärs­modeller, säger Susanne Eliasson, senior analytiker på SEB.

– Högkostnads­skyddet som riktar sig till södra och mellersta Sverige och det annonserade förslaget om elstöd till elintensiva företag kommer självklart hjälpa till att skära bort de värsta elpris­topparna men löser inte kostnads­bilden framåt. De flesta företag bör därför skaffa sig en långsiktig plan för att kunna möta fortsatt höga energi­priser. Utöver dessa förslag får företagen vänta på utlovade reformer till senare under mandat­perioden, säger Susanne Eliasson.

Här följer några av förändringarna som påverkar dig eller ditt företag direkt eller indirekt.

Högkostnadsersättning för höga elpriser i södra och mellersta Sverige

Regeringen förbereder en utbetalning av elstöd till södra och mellersta Sverige, d.v.s. elprisområde 3 och 4. Elområde 1 och 2, norra Sverige, kommer inte få ta del av stödet då de inte nått upp till det nationella referens­priset som är 75 öre/kWh. Ersättningen kommer att betalas ut av Försäkrings­kassan men formerna och tidpunkten är inte bestämd. Storleken på ersättningen beror på elområde och historisk elförbrukning. För elområde 3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och för elområde 4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Stödet är knutet till elavtalen och omfattar hushåll, företag, kommuner, sjukhus, föreningar och organisationer i dessa elområden. Ersättningen utgår från historisk förbrukning under perioden oktober 2021 – september 2022. Stödet finansieras utanför budgeten via Svenska kraftnäts flaskhalsavgifter.

Stöd till elanvändare | Svenska kraftnät (svk.se)

Elstöd till elintensiva företag

Regeringen avser att återkomma med förslag om ett nytt ekonomiskt stöd riktat till elintensiva företag som haft stora kostnads­ökningar för el jämfört med 2021 (exempelvis gjuterier). Stödet avser att finansiera stödperiod oktober 2022 till mars 2023 och förutsätter godkännande av EU- kommissionen. Svenska kraftnät har fått uppdraget att utforma förslaget.

Tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel

Skatten på bensin och diesel ska tillfälligt sänkas med 1 krona per liter inklusive mervärdesskatten utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Med hänsyn tagen till indexuppräkningen kommer effekten vid pump bli 14 öre för bensin och 40 öre diesel. Skatte­sänkningen kommer gälla under tre år.

Regeringen uppger att de årligen ska analyseras nivån på drivmedels­skatterna och att kan förändras om prisläget motiverar det. Om världs­marknads­priset är lägre och den tillfälliga sänkningen av reduktions­pliktens bana fått avsedd effekt kan den tillfälliga sänkningen av skatten alltså upphöra redan under 2024 eller 2025. Sänkning av reduktions­plikten till EU:s miniminivå planeras först 1 januari 2024. Vad det innebär är i dagsläget inte bestämt.

Tillfälligt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt på jordbruks­diesel, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, förlängs i ytterligare ett halvår till och med den 31 december 2023. Skatten blir då noll kronor. Skatte­ned­sättningen avser arbets­maskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruks­verksamhet.

Nuvarande reseavdrag bibehålls och förstärks

Regeringen föreslår en höjning av reseavdraget för resor med egen bil i tjänsten och i närings­verksamhet från 18,5 kronor per mil till 25 kronor per mil. Avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil föreslås höjas till 12 kronor per mil, med undantag för förmåns­bilar som drivs med el där inga ändringar sker. För dessa föreslås avdraget i stället uppgå till 9,5 kronor per mil. Hemresor justeras på motsvarande sätt. Föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Klimatbonusen avskaffas

Regeringen föreslår att avskaffa klimat­bonusen för personbilar. Den som köper eller beställer en klimat­bonusbil efter den 8 november 2022 kommer inte få någon bonus. Beställningar som gjorts fram till och med 8 november innefattas fortfarande av klimat­bonusen, förutsatt att bilen uppfyller reglerna som gäller när utbetalningen ska ske. Den förhöjda fordons­skatten för bilar med höga utsläpp av koldioxid (malus) lämnas dock oförändrad.

Intrångsersättning för skogs och markägare att vänta

Regeringen avser att stärka äganderätten för skog och mark genom någon forma av ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten. Man avvaktar en prövning i Högsta domstolen innan de tar beslut om hur ersättningen ska utformas.

För dig som fortsätter arbeta efter 65 års ålder

Jobbskatte­avdraget förstärks för dem som vid beskattnings­årets ingång har fyllt 65 år. Det görs genom att skatte­reduktionen ges med ett större belopp. Den maximala skatte­reduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbetsinkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor. I genomsnitt uppgår skatte­sänkningen till drygt 1 900 kronor per år men kan uppgå till som mest 6 000 kronor per år.

Undantag från den s.k. femårsregeln för företagare förlängs ytterligare

Enligt ordinarie regler gäller att en företagare som återupptar sin närings­verksamhet efter att den har varit vilande inte kan få rätt till arbets­löshets­ersättning förrän fem år har gått sedan verksamheten återupptogs, den så kallade femårsregeln. Enligt tillfälliga bestämmelser har femårsregeln inte tillämpats för uppehåll i verksamheter som görs under 2020 till 2022. En förlängning av detta undantag föreslås till och med den 31 december 2023. Det innebär att femårsregeln inte heller ska tillämpas för uppehåll i näringsverksamhet som görs under 2023. Företagare ges därför ytterligare möjlighet att få arbets­löshets­ersättning när verksamheten tidigare har varit vilande. Även den tillfälliga möjligheten för företagare att med bibehållen arbets­löshets­ersättning vidta marknads­förings­åtgärder som endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten förlängs.

Regeringen föreslår även att tills vidare bibehålla den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som infördes i samband med pandemin. Det innebär fortsatt en ersättning på som mest 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, samt som mest 1 000 kronor per dag efter dag 100.

De tillfälliga lättnaderna i arbets­villkoret och karens­villkoret som också infördes under pandemin har förlängts till och med den 31 december 2023. Dessa gäller för den vars arbets­löshet har inträtt före den 1 januari 2024, om ansökan om arbets­löshets­ersättning har kommit in till arbets­löshets­kassan senast den 29 februari 2024.

Momsen höjs på vissa reparationer

Momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne kommer att höjas från 6 till 12 procent. Träder i kraft den 1 april 2023.

Förstärkning av nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetat med forskning eller utveckling

Taket för nedsättning av det så kallade FoU-avdraget höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad från och med 1 juli 2023. FoU-avdraget är det högsta sammanlagda avdraget som arbetsgivare kan använda vid beräkningen av arbetsgivar­avgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Avdraget innebär att företag betalar lägre arbets­givar­avgifter och en lägre allmän löneavgift för dessa anställda.