Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Brf Ränteråd vintern 2023/2024

Person som blickar ut från ett fjäll.

Riksbanken pausar men håller fortfarande dörren på glänt för ytterligare höjning 

Inflationen har fortsatt sjunka men den är fortsatt för hög för att Riksbanken ska blåsa faran över. Vi räknar med att räntetoppen nu är nådd vid 4 procent och att den första räntesänkningen kommer i september 2024. Räkna med att dagens räntenivåer kommer att hålla i sig på denna nivå ett tag till och ta höjd för detta i föreningens kalkyler. 

Året som gått har inneburit stora utmaningar för både bostadsrättsföreningar och medlemmar. Hög inflation, stigande räntor och höga energipriser har drivit upp kostnaderna och utmanat föreningarnas ekonomi och medlemmars plånböcker. Eftersom räntekostnaderna oftast är den största kostnadsposten i en bostadsrättsförening har den påverkats kraftigt när styrräntan ökat snabbt de senaste 18 månaderna. Många föreningar har redan behövt höja sina månadsavgifter 2023 och kan behöva höja dem ytterligare framöver för att klara ökade kostnader. 

Hur föreningen påverkats kan skilja mycket åt beroende på hur hög skuldsättning föreningen har och hur stor andel av låneportföljen som har rörliga respektive bundna räntor och när de förfaller. I takt med att räntorna ska omförhandlas kommer detta vara framtidens största utmaning tillsammans med energieffektivisering och kostnader för underhåll. Utöver detta har många medlemmar fått snabbt stigande räntekostnader då många omförhandlat lån med rörliga räntor eller kort bindningstid. Detta har fått snabbt genomslag i plånboken och många lägger nu en betydligt större andel av sina inkomster på räntor.   

Vad kan vi förvänta oss av Riksbanken under 2024?

Det mesta talar för att Riksbanken nått sin räntetopp på 4 procent. Vi förväntar oss den första räntesänkningen av styrräntan i september 2024 för att i december 2024 hamna på 3,50 procent. Nedgången i inflationen väntas ta fart under vårkanten och närma sig 2-procentsmålet mot slutet av 2024. Riksbanken uttalar dock fortfarande en viss risk för en ytterligare räntehöjning om inflationen inte fortsätter att sjunka tillräckligt snabbt och stabilisera sig vid inflationsmålet. Osvuret är bäst så ställ in och förbered er på att räntorna fortsatt kommer vara på en hög nivå en bit in på nästa år innan nedgången börjar synas tydligt i marknadsräntorna. 

Räntenivåerna är ganska sammanpressade i dagsläget. Valet och fördelningen mellan rörliga och bundna räntor bör främst avgöras utifrån föreningens skuldsättningsgrad och räntekänslighet snarare än pris. Utöver detta bör den ekonomiska planen ta hänsyn till andra kostnadsökningar och framtida underhålls- och investeringsbehov.

Hur ska man då tänka utöver att ta höjd för föreningens stigande räntekostnader?

Det som seglat upp på andra plats efter stigande räntekostnader och som engagerar styrelser och medlemmar i föreningen mest, är energifrågor och energieffektivisering. Detta dels av kostnadsskäl, dels av miljö- och hållbarhetsskäl. EU:s nya taxonomi kommer dessutom att ställa ökade krav på bostadsrättsföreningar att bli mer energieffektiva och att ställa om till mer förnybar energi. Ett första steg är att alla flerfamiljfastigheter ska uppnå en viss minsta energiklass till 2033 och vara nollutsläppsfastigheter senast 2050. Det är hög tid att ta tag i detta och planera för kommande investeringar. Ta reda på hur föreningens energiförbrukning ser ut och vad ni behöver göra både på kort och lång sikt. Ta hjälp av expert för detta. Ta tjuren vid hornen redan nu för framtiden. Sannolikheten att regeringen kommer betala ut generösa subventioner framöver för höga elpriser är inte stor.

Utöver större investeringar bör det finnas en underhållsplan som sträcker sig en bra bit in i framtiden och som löpande ses över och revideras.

Hur ska föreningen finansiera detta? Via avgiftshöjning idag, via nya lån i framtiden eller en kombination? För de flesta är det bäst att under lång tid bygga upp likviditet så det inte blir stora avgiftshöjningar i framtiden. Ta gärna hjälp av banken för att diskutera detta.

När ni betat av denna att göra-lista kommer ni att ha bockat av det som era medlemmar oroar sig mest över!

Önskar er en God Jul och ett Gott Nytt Bostadsår!

Susanne Eliasson
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson