Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sänk risken i din aktieportfölj genom skogsinvesteringar

Skogen kan vara ett intressant alternativ som placering och har historiskt varit ett mer stabilt investerings­alternativ i ekonomiska kristider. En studie genomförd av SEB visar att risken kan sänkas med nära bibehållen avkastning genom att lägga in skog i en portfölj med aktier och obligationer.

Förutom den miljömässiga, kultur­historiska och känslo­mässiga dragningen som många känner till skogen, kan den också vara ett intressant alternativ som placering och investering. Görs skogsinvesteringen under rätt förutsättningar kan den ge en god avkastning under lång tid och för flera generationer. Det kan vara en del i en pensions­försäkring där den har en låg korrelation mot andra tillgångsslag.

I Sverige är cirka 50 procent av skogsmarken privatägd så det finns goda möjligheter för den som vill investera i skogs­fastigheter. Priserna varierar över tid och plats och påverkas av efterfrågan på virke, ränteläget och läget i världs­ekonomin. Marknaden för skogs­fastigheter påverkas också av trender, så som hållbarhet och klimatfrågan som får allt större utrymme internationellt inom både politiken och näringslivet. Skogen kan bidra på flera sätt med råvara till produktion av virke och energi, men också för rekreation och biologisk mångfald. Rätt hanterat kan vi även värna om både äganderätten och allemans­rätten.

Inom SEB har vi gjort studier som visar att skogens riskjusterade avkastning (genomsnittlig årlig totalavkastning mätt i förhållande till genomsnittlig standard­avvikelse/volatilitet) står sig bra i jämförelse med mer traditionella tillgångsslag såsom aktier, obligationer och bostadsrätter. Totalavkastningen från skogen når inte upp till aktiers avkastningsnivå de senaste 23 åren, men tittar vi på en riskjusterad avkastning blir det verkligen intressant.

I vår första studie 2015 jämförde vi tillgångsslagen över en tioårsperiod och då uppvisade svenska aktier en genomsnittlig avkastning om 10,8 procent per år medan investering i skogsmark gav 7,7 procent i avkastning (beräknat på värdeutveckling i tillgångsslagen och direktavkastning där skogens direktavkastning var satt till 2 procent per år). I vår senaste studie (maj 2020) drog vi ut tidslinjen från 1996 till 2019 och jämförde svenska skogsfastigheter med bostadsrätter i Stockholm, med svenska aktier, med delar av den europeiska kreditmarknaden och med svenska statsobligationer. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen under den perioden varierade mellan 11,6 procent, (svenska aktier) till 4,8 procent (svenska statsobligationer). Skogens genomsnittliga totalavkastning hamnade på 7,1 procent med en årlig volatilitet på samma nivå, 7,1 procent. Det gav en totalavkastning relativt risk om 1,0. Aktier till exempel landade på 0,64. Lägger vi in skogen i en portfölj med aktier och obligationer kan vi sänka risken i portföljerna med i princip bibehållen avkastning, det vill säga uppnå en bättre riskjusterad avkastning. Under perioder med skakiga marknader, som i samband med att IT-bubblan sprack och den senaste globala finanskrisen, visar graferna att skogsfastigheterna står stabila och att fastighetsmarknaden för skog inte faller tillbaka och tappar i värde på samma sätt som aktiemarknaden och vi följer nu utvecklingen hur marknaden för skog påverkas av Covid-19.

Studie upprättad av Helena Bergström, Product Strategist, Alternatives, på SEB AB. Prisuppgifterna för skogsfastigheter kommer från Ludvig & co och den årliga genomsnittlig direktavkastning är satt till 2,5%.


Avkastningen från skogsfastigheter varierar både beroende på ingångsvärdet (pris), skogens förutsättningar (bonitet), naturens nycker och hur väl skogen sköts. Det är viktigt att göra rätt analys av en skogsfastighet för att identifiera dess förutsättningar och beräkna framtida uttag (avkastning och likviditet). Resultatet i jämförelsen kan därför bli både bättre och sämre beroende på skogsfastighetens unika förutsättningar. Skogsfastigheter kan också hålla andra inslag av tillgångar som ger avkastning (åkermark, anläggningsarrenden etcetera).

De gröna näringarna i Sverige, där skogen är en naturlig del, ligger i fokus hos SEB. Produktanpassningar har skett och specialister inom skog och lantbruk finns i alla regioner där SEB är representerad. Som skogsägare kan du få rådgivning kring skogliga frågor och skogsfinansiering, men också hjälp med att hitta rätt kontakter för din skogsförvaltning och skötsel. De gröna näringarna är ett tillväxtområde inom banken med god utveckling och passar även bankens ambitioner om en långsiktig och hållbar tillväxt för Sverige.

Joakim Larsson
Segmentsansvarig gröna näringar inom SEB