Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Teknologifond – Lux (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund): Ny placeringsinriktning och nytt namn

Observera att den sverigeregistrerade fonden SEB Teknologifond inte berörs av förändringarna utan endast den luxemburgregistrerade fonden med legalt namn Fund 3 – SEB Technology Fund.

Den luxemburgregistrerade SEB Teknologifond – Lux* (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund) kommer att fokusera på bolag som möjliggör användning och/eller utveckling av artificiell intelligens (AI). För att spegla den nya inriktningen kommer fonden att byta namn till SEB Artificial Intelligence Fund**. Förändringarna träder i kraft den 29 juni 2023.

Du som är kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna. 

Sammanfattning av förändringar:

  • Ny placeringsinriktning: Fonden har tidigare fokuserat på teknologisektorn, som exempelvis kan innefatta industrier som elektronik, datorer, flygplan och telekommunikation. Genom den nya inriktningen kommer fonden i stället att fokusera på bolag som möjliggör användning och/eller utveckling av AI.
  • Nytt namn: Fonden byter namn från SEB Teknologifond – Lux (SEB Fund 3 – SEB Technology Fund) till SEB Artificial Intelligence Fund för att spegla den nya inriktningen.
  • Högre hållbarhetsklassificering: Fonden har klassificerats som Artikel 6 i EU:s förordning SFDR vilket innebär att den inte främjat hållbara egenskaper. Efter förändringen kommer fonden att klassificeras som Artikel 8 i SFDR vilket innebär att den främjar hållbara egenskaper. Den kommer också att innehålla minst 10 % hållbara investeringar.

Om du som är kund i fonden vill lösa in ditt innehav innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 28 juni 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

För mer information samt lista över berörda andelsklasser inklusive tillhörande ISIN se dokumentet nedan:

Kundunderrättelse

Uppdatering av fondens prospekt

I samband med förändringarna kommer även fondens prospekt att uppdateras, nedan sammanfattas förändringarna.

  • I kapitel 4 om risker läggs en ytterligare en risk till: Risk avseende investeringar i små och medelstora bolag.
  • Ytterligare mindre ändringar görs, främst för att korrigera eller komplettera vissa fakta, exempelvis nedan:

- Tillägg av vissa andelsklassers startkurs
- Vissa maximala förvaltningsavgifter ändras
- Skrivelsen kring inlösenavgift om 2 % för inlösen inom 6 månader tas bort
- Andra mindre ändringar

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fonder och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens nuvarande legala namn är Fund 3 – SEB Technology Fund
**Fondens nya legala namn är: SEB Fund 3 – SEB Artificial Intelligence Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.

Customer service