Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i prospekt för samtliga luxemburgregistrerade fonder

Nedan information rör de prospekt (”Prospectus”) som finns publicerade på fondlistan, inga förändringar görs i förvaltningen av fonderna utifrån dessa förändringar och du som andelsägare i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information. Förändringarna i prospekten har gjorts utifrån regelverk som trädde i kraft den 1 januari 2023.

Uppdateringar av prospektet för samtliga luxemburgregistrerade fonder

Nya bilagor relaterade till regelverket SFDR: Som en del av implementeringen av en EU-förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (SFDR), kommer alla fonder att ha sina hållbarhetsrelaterade upplysningar placerade i en bilaga i slutet av prospektet. Upplysningarna är obligatoriska för alla fonder som följer artikel 8 eller 9 i SFDR och kommer att ge en bättre bild av varje fonds hållbarhetsåtagande och anpassning till den så kallade taxonomin.

Hållbarhetsrisker har ytterligare förtydligats: För att uppnå större transparens i fondernas hållbarhetsåtagande har hållbarhetssynen i den allmänna delen av prospektet ändrats för att ytterligare belysa hållbarhetsrisker.

Uppdatering av prospektet för fonder med den legala strukturen UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)

Förtydligande kring sidotillgångar: Efter ett nyligen publicerat frågeformulär (FAQ) från finansmyndigheten i Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), har det belopp som en fond kan inneha av likvida medel begränsats till 20 %. Även om fondbolaget redan hade detta som en intern gräns förtydligas det nu i den allmänna delen av prospektet. Ordalydelsen avseende andra likvida medel som innehas i underordnad form har också förtydligats.

Nytt krav relaterat till säkerställda obligationer: Som ett resultat av ett EU-direktiv (2019/2162) som implementeras i luxemburgisk lag, uppdaterar vi prospektet för att återspegla denna regeländring och för att definiera innebörden av "säkerställd obligation" enligt direktivets krav.

Customer service