Övriga strukturerade certifikat

Övriga strukturerade certifikat är certifikat skapade för att dra nytta av specifika affärsmöjligheter. Ett certifikats värde är baserad på värdeutvecklingen för en viss underliggande tillgång som bland annat kan vara aktier, råvaror, valutor och fonder samt även en kombination av dessa tillgångsslag.

Certifikaten kan ha kort eller medellång placeringshorisont med daglig möjlighet att köpa och sälja certifikat eller så har certifikaten en lång placeringshorisont med begränsad möjlighet, eller ingen möjlighet, till att sälja certifikat innan förfall. De olika underliggande tillgångarna gör även att riskprofilen skiljer sig stort åt mellan olika certifikat. De flesta av certifikat har ingen kapitalgaranti vilket gör att hela det investerade kapitalet kan förloras.  

De fullständiga villkoren för respektive certifikat framgår i de slutliga villkoren vilka finns listade på denna sida.

Övriga strukturerade certifikat - slutliga villkor

SEB EQT Credit, C1010EQT
SEB Private Equity II Secondaries II, C1006PES
SEB Private Equity II Secondaries, C1004PES
SEB Infrastruktur, BV0805A
SEB Private Equity, BV0611A

Övriga strukturerade certifikat - värdering

C1010EQT