Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Viva Wine Group AB noteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad


Intresset för börsnoteringen av Viva Wine Group var väldigt stort vilket resulterade i över 20 000 nya aktieägare. Logga in på din depå för att se din tilldelning.

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad


Intresset för börsnoteringen av Viva Wine Group var väldigt stort vilket resulterade i över 20 000 nya aktieägare. Logga in på din depå för att se din tilldelning.

Viva Wine Group AB (”Viva Wine Group”), som är en nordisk vinkoncern med en europeisk e-handelsverksamhet, planerar att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Handelsinformation

Teckning och tilldelning

  • Teckningskurs: 49 kronor per aktie.
  • Du behöver teckna dig för minst 125 aktier, högst 22 000 aktier, i jämna poster om 25 aktier.
  • Minsta investering: 6 125 kronor.
  • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer.
  • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.
  • Courtage: 0 kronor.

Viktiga dagar

  • OBS! Ny sluttid. Anmälningsperiod: 6 december klockan 15.00 – 13 december klockan 13.00 (istället för klockan 15.00 som tidigare kommunicerats).
  • Noteringsdag: 14 december.
  • Pengarna dras från ditt konto: 16 december.

Nedan hittar du ett kort utdrag om bolagets bakgrund och motiv till noteringen från prospektet. När SEB är en av de banker som rådger ett bolag inför en notering lämnar vi inte någon rekommendation eller åsikt om bolaget.

Om Viva Wine Group

Viva Wine Group är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin*. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer både egna och partners varumärken på flertalet växande marknader.

Koncernen består av en samling entreprenörsdrivna verksamheter som delar en plattform för stordriftsfördelar och värdeskapande. Bolaget säljer prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i bland annat Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Nederländerna.

Bolagets verksamhet drivs av tio entreprenörsledda bolag baserade i sex länder. Verksamheten skiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av kreativitet och entreprenörskap.

Bolaget strävar efter ett nära samarbete med sina leverantörer utifrån hela produktcykeln samt att integrera hållbarhetsaspekter i varje skede av värdeskapandet. Hållbarhet är en av bolagets främsta drivkrafter och framgångsfaktorer vilket resulterat i att bolaget innehar en position som marknadsledare av ekologiskt och etiskt certifierat vin. Under 2020 uppgick andelen ekologiskt och etiskt certifierad volym till 49 procent i Sverige.

Viva Wine Group har en flerårig historik av lönsam nettoomsättningstillväxt. Under perioden 2018 till 2020 ökade bolagets nettoomsättning från 2,0 miljarder kronor under 2018 till 2,8 miljarder kronor under 2020 (nettoomsättning proforma 2020: 3,7 miljarder kronor), samtidigt som genomsnittlig årlig organisk tillväxttakt uppgick till 15,3 procent. Under samma period ökade bolagets justerade EBITA-marginal från 6,9 procent till 10,3 procent (justerad EBITA-marginal proforma 2020: 11,2 procent).

Bolagets tillväxt har drivits av förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga och nya verksamheter. Sedan 2019 har bolaget genomfört totalt fem förvärv, däribland Vicampo som förvärvades under augusti 2021.

Styrelsen och ledningen för Viva Wine Group, tillsammans med säljande aktieägare, anser att erbjudandet och noteringen är ett viktigt steg i bolagets utveckling som förväntas främja bolagets verksamhet och tillväxt. Därutöver kommer erbjudandet och noteringen ge bolaget en bredare aktieägarebas och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vidare förväntas en notering av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market öka medvetenheten om bolaget och dess verksamhet samt stärka bolagets varumärke bland kunder, samarbetspartners, medarbetare, investerare och andra viktiga intressenter.

Erbjudandet innefattar endast nyemitterade aktier som förväntas tillföra Viva Wine Group cirka 1 200 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. Kostnaderna relaterade till erbjudandet förväntas uppgå till cirka 65 miljoner kronor. Bolaget förväntas därmed tillföras cirka 1 135 miljoner kronor efter avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet. Säljande aktieägare erbjuder befintliga aktier inom ramen för övertilldelningsoptionen.

Viva Wine Group bedömer att bolagets befintliga rörelsekapital per dagen för prospektet inte är tillräckligt för att tillgodose koncernens behov under den kommande tolvmånadersperioden. Huvudorsaken till underskottet är att bolaget ska finansiera konsolidering av minoritetsintressen, förvärvet av Norwegian Beverage Group samt återbetala bryggfinansiering av förvärvet av Vicampo. Bolaget avser att finansiera underskottet av rörelsekapital för den närmaste tolvmånadersperioden med de medel som tillförs bolaget i nyemissionen i erbjudandet.

* Systembolaget, Alko, Vinmonopolet. Viva Wine Group har per rullande 12 månader (perioden juni 2020 till maj 2021) störst marknadsandel enligt försäljning av vin i liter till Systembolaget. Viva Wine Group har per rullande 12 månader (perioden juni 2020 till maj 2021) tredje störst marknadsandel enligt försäljning av vin i liter till Alko. Viva Wine Group har per rullande 12 månader (perioden juni 2020 till maj 2021) sjunde största marknadsandel enligt försäljning av vin i liter till Vinmonopolet.

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är hänförliga till verksamheten och branschen, men också finansiella och legala risker, samt risker relaterade till erbjudandet och upptagandet till handel.

I prospektet beskrivs de risker som för närvarande bedöms ha störst inverkan på bolagets framtida utveckling.

Prospektet finns att läsa i sin helhet på bolagets webbplats.


 

Disclaimer

Med ”Viva Wine Group” menas bolaget Viva Wine Group AB eller den koncern vari Viva Wine Group AB är moderbolag. Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier. Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att notera sina aktier enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service