Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sleep Cycle AB (publ) börsnoteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

 

 

Teckningstiden är nu avslutad

Sleep Cycle AB (publ) (”Sleep Cycle”) har en marknadsledande applikation för sömnanalys, där marknadsledande är baserat på bolagets nettoomsättning i förhållande till den totala marknaden 2020. Bolagets målsättning är att hjälpa människor att sova bättre samt att bidra till ökad hälsa globalt. Sleep Cycle planerar nu att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm.

 • Appen är en digital prenumerationsbaserad tjänst för smarta telefoner och klockor.
 • Tjänsten finns både i en gratisversion och en premiumversion.
 • Per den 31 mars 2021 hade Sleep Cycle 820 000 betalande prenumeranter, på 13 språk i mer än 150 länder med 2,1 miljoner månatliga användare.
 • Sleep Cycle grundades 2009

Teckningstiden är nu avslutad


Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund

Sleep Cycle går till börsen

Carl Johan Hederoth, VD i Sleep Cycle, presenterar bolaget i ett samtal med SEB:s investeringsstrateg Elisabet Törnered.

Handelsinformation

 • Teckningskurs: 70 kronor per aktie
 • Anmälningsperiod: 31 maj kl 08.00 – 7 juni kl 15.00
  Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.
 • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 14000 aktier, i jämna poster på 50 aktier
 • Det motsvarar en minsta investering på 7000 kronor
 • Noteringsdag: 8 juni
 • Likviddag: 10 juni
 • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer, även IPS
 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Sömnanalys genom patenterad AI-baserad ljudteknik

Sleep Cycle erbjuder en digital prenumerationsbaserad tjänst för sömnanalys, via smarta telefoner och klockor. Tjänsten finns både i form av en gratisversion och en premiumversion, där den senare inkluderar ett större utbud av funktioner och kräver att användaren tecknar en 12-månaders prenumeration.

Per den 31 mars 2021 hade prenumerationstjänsten 820 000 betalande prenumeranter, på 13 språk i mer än 150 länder. Vid samma tidpunkt hade Sleep Cycle 2,1 miljoner månatliga aktiva användare och en omfattande proprietär sömndatabas med över 480 miljoner analyserade nätter.

Sleep Cycles marknad

Sleep Cycle är verksamt inom marknaden för applikationer för sömnanalys, vilket förutom sömnanalys inkluderar appar som smart väckarklocka och snarkanalys.

Marknadsanalysbolaget Strategy& uppskattar att värdet av Sleep Cycles adresserbara marknad var cirka 4,9 miljarder kronor vid utgången av 2020, och förväntas enligt dem växa med cirka 19 procent per år under perioden 2020-2025.

Applikationens användare

I slutet av 2020 fanns 38 procent av bolagets användare i Europa, 33 procent i Nordamerika och 25 procent i Asien-Stillahavsregionen. Resterande cirka fem procent är spridda i övriga världen. USA, Japan och Storbritannien är Sleep Cycles största geografiska marknader.

Den åldersmässigt största gruppen av Sleep Cycles användare är 25-34 år, följt av 18-24 och 35-44 år. Tillsammans utgör dessa grupper 71 procent av användarna.

Mellan könen är fördelningen jämnare, där cirka 51 procent av användarna identifierar sig som män och 48 procent som kvinnor.

Historik 

Sleep Cycle grundades 2009, då bolaget lanserade en smart väckarklocka för iPhone för att hjälpa användare att vakna bättre. Efterföljande år introducerades sömnstatistik, mätvärden för sömnkvalitet och mätning av hjärtfrekvens, för att ge användarna en helhetssyn över sin sömn och hälsa.

Under 2014 lanserades applikationen även för Android-enheter, samt integrerades med Apple Health.

2015 nådde Sleep Cycles app över tio miljoner nedladdningar. Bolaget lanserade vad som då ansågs vara världens första ljudbaserade applikation för sömnmonitorering och ändrade affärsmodellen från engångsköp till en prenumerationsbaserad modell.

I dagsläget har Sleep Cycles app över 48 miljoner nedladdningar och erbjuder bland annat veckovisa rapporter, sömnguider och individuella sömninsikter. Bolaget har dessutom etablerat en egen webbaserad betalningslösning för expansion inom nya distributionskanaler.

Hållbarhet

Sleep Cycle uppger att hållbarhet är en naturlig del av verksamheten och att bolaget har höga ambitioner när det gäller att uppfylla såväl nuvarande som framtida krav på miljöhänsyn och hållbarhet.

Bolaget har identifierat fem fokusområden inom ESG (Environmental, Social and Governance) som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling: att förbättra global hälsa, hållbart produktutbud, deltagande i forskning, kundens integritetsskydd och en attraktiv arbetsplats.

Sleep Cycle anser att dess erbjudande har en positiv inverkan på användarnas sömn, där 72 procent av användarna säger att de sover bättre när de använder applikationen. Enligt Sleep Cycle har bolaget en av de största sömndatabaserna i världen. Dessutom samarbetar bolaget med forskningsinstitutioner och universitet, för att driva forskningen inom sömnområdet framåt.

Nyckeltal 

 • Sleep Cycle har ökat nettoomsättningen från 93 miljoner kronor 2018 till 163 miljoner per tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 28 procent.
 • Justerat rörelseresultat: 57 miljoner under tolvmånadersperioden som avslutades den 31 mars 2021.
 • Justerad rörelsemarginal för samma tidsperiod: 35 procent.
 • Justerat operativt kassaflöde: 76,2 miljoner kronor under 2020
 • Justerad kassakonvertering: 118 procent under 2020
 • Antal anställda per den 31 mars 2020: 28

Finansiella mål och utdelningspolicy

 • Bolaget strävar efter en årlig nettoomsättningstillväxt om minst 30 procent justerat för valutaeffekter från 2022 och framåt.
 • Bolagets avser att prioritera tillväxt framför lönsamhet och sträva efter att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) om cirka 20 procent på medellång sikt, medan den långsiktiga rörelsemarginalen ska överstiga 30 procent.
 • Bolagets styrelse avser att använda kassaflödet som genereras av verksamheten till investeringar för fortsatt tillväxt.
 • Styrelsen ska varje år utvärdera möjligheten till utdelning, med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, samt dess rörelseresultat och finansiella ställning.

Ägarstruktur

Inför noteringen är de största ägarna GLA Invest S A (som kontrolleras direkt av Pierre Siri) med drygt 33 procent, följt av h265 AB och MCGA AB (som kontrolleras direkt av Maciek Drejak) med knappt 31 procent vardera, och Petter Wallin med 5 procent av aktierna i bolaget. Nya investerare i bolaget, även kallat ”Cornerstone-investerare”, det vill säga större investerare som tillsammans redan har tecknat sig för aktier värda 150 miljoner kronor, är Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder AB och E. Öhman J:or AB.

Börsnoteringen omfattar både en nyemission och en försäljning av befintliga aktier.

Därför noteras bolagets aktier

Sleep Cycles styrelse och bolagsledning anser, tillsammans med huvudägarna, att noteringen är ett viktigt steg i bolagets utveckling. Detta då en notering förväntas stärka bolagets globala varumärke, trovärdighet hos potentiella samarbetspartner och fortsatta tillväxt, samt utöka tillgången till kapitalmarknaden, bredda aktieägarbasen, såväl som tillåta bolaget att attrahera, behålla och investera i talangfulla människor.

Emissionslikviden ska användas för att stödja utvalda nya strategiska initiativ över tid. I nuläget utforskas flera sådana, såsom att öka förvärv av prenumeranter, öka räckvidden genom partnerskap, bredda erbjudandet till företag samt att utöka produktutbudet ytterligare för att öka användarvärdet.

Risker med att investera i Sleep Cycle

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Operationellt och strategiskt

 Sleep Cycle är en applikation, och därmed beroende av att de mobila enheternas program- och hårdvaror är välfungerande och kompatibla med den egna programvaran. Skulle de stora teknikföretagen utveckla konkurrerande produkter finns risken att de inkluderar sådana i enheternas grundläggande erbjudanden, vilket skulle minska behovet av en särskild sömnapplikation. Skulle de välja att begränsa applikationers tillgång till mikrofonen under natten, skulle det kunna tvinga Sleep Cycle att förändra sitt befintliga produkterbjudande.

Dessutom är marknaden för sömnanalysapplikationer fortfarande under utveckling, samtidigt som Sleep Cycle har en relativt kort verksamhetshistorik, vilket kan göra det svårt att utvärdera verksamheten och framtidsutsikterna.

Finansiellt

Alla transaktioner mellan Sleep Cycle och Apple samt Google görs i svenska kronor. Den valutaeffekt som uppstår när Google Play och Apple växlar utländsk valuta till kronor avräknas med de intäkter Sleep Cycle får med 30, respektive 45 dagars förskjutning.

Legalt

Sleep Cycle hanterar betydande mängder användardata. Det ställer höga krav på dataskydd och hantering av personuppgifter. Brister kan leda till höga sanktioner och negativ publicitet.

Mer information kring risker finns i börsnoteringsprospektet på Sleep Cycles webbplats.  

Med ”Sleep Cycle” menas Sleep Cycle AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från den senaste delårsrapporten och bolagets webbplats

Fullständig information om noteringen ges i prospektet som, efter dess publicering, kommer att vara tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.
Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Fullständig information om noteringen ges i prospektet som, efter dess publicering, finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget kurtage ut. Däremot får SEB ersättning för att vara med och ta bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Customer service