Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Pagero Group AB (publ) noteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Teckningsperioden är nu avslutad. 

Pagero Group AB (publ) (”Pagero”) erbjuder ett molnbaserat öppet nätverk för digitala affärsdokument som till exempel e-fakturor och planerar nu att notera sig på Nasdaq First North Growth Market. Som kund i SEB kan du teckna dig för aktier i Pagero genom oss.

Teckningsperioden är nu avslutad.


Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund

 

Handelsinformation

 • Teckningskurs: 24 kronor per aktie.

 • Anmälningsperiod: 13 oktober klockan 08.00 – 20 oktober klockan 15.00.
  Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.

 • Du behöver teckna dig för minst 250 aktier, högst 42 400 aktier, i jämna poster om 50 aktier.
  Minsta investering: 6 000 kronor.

 • Noteringsdag: 22 oktober.

 • Likviddag: 26 oktober.

 • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer.

 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Om Pagero

Pagero lanserade sitt nätverk 2009 och har idag kunder i över 140 länder med fler än 12 miljoner företag anslutna till sitt molnbaserade öppna affärsnätverk. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har totalt 31 kontor i 20 länder.

Digitalisering av handel mellan köpare och säljare

Pageros vision är att köp- och säljprocessen ska vara enkel och smidig för företag.

Bolagets mission är att bygga världens största, öppna affärsnätverk, så att bolagets kunder ska kunna koppla upp sig till vilken affärspartner som helst i världen.

Pagero vill göra det enkelt att göra affärer och hjälpa sina kunder att automatisera processerna från inköp till betalning (Eng. purchase-to-pay, P2P) och försäljning tills det att pengarna är i kassan (Eng. order-to-cash, O2C). Det inkluderar kommunikation av bland annat ordermeddelanden, priskataloger, leveransdokument, fakturor och betalningar.

Processerna kännetecknas enligt Pagero både av hög komplexitet och omfattas av ett stort utbud av affärssystem. Det egenutvecklade nätverket är byggt för att integreras med kunders befintliga affärssystem – oavsett vilka format eller tjänsteleverantörer som används.

Kunder

Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till alla typer av branscher där behovet av att automatisera och effektivisera leverans av e-dokument finns.

Pagero har genomgått en global expansion, där kundbasen har ökat från 27 000 till 56 000 kunder under perioden 2018 till den 30 juni 2021, eller 69 000 kunder inklusive Gosocket, som förvärvades under sommaren 2021.

Kontrakterade intäkter kommande 12 månader, samt transaktionsintäkter rullande 12 månader, eng. annualised recurring revenue (ARR), har ökat med i snitt 21 procent per år från år 2018 till 2020. De senaste årens tillväxt är enligt bolaget drivet av geografisk expansion, en ökning av antalet användare samt ökad användning av bolagets plattform.

Digitalisering som drivkraft

Marknaden för digitalisering av affärsdokument väntas fortsatt växa. Under 2019 uppskattade analysföretaget Billentis den globala volymen av fakturor till omkring 550 miljarder, och att cirka 90 procent av dem fortfarande hanteras manuellt.

Pagero anser att det finns en stor potential för ökat användande av e-fakturor och andelen förväntas växa kraftigt, baserat på drivkrafter som digitalisering, effektivisering, tilltagande regulatoriska krav vid hantering av affärsdokument och ökat fokus på frågor kring hållbarhet . Enligt Billentis väntas användningen av e-fakturor öka med i snitt 27 procent per år från år 2019 till 2025.

Nya regelverk kan accelerera användningen av digitala affärsdokument

Stater inför i allt större utsträckning krav på e-dokument, bland annat för att minska skattefusk och bedrägerier. Pagero uppskattar att det idag finns över 70 länder med någon form av reglerad e-dokumenthantering och Billentis uppskattar att cirka 80 procent av alla företag kommer vara tvingade, antingen genom lagstiftning eller krav från handelspartners, att enbart använda e-fakturor år 2025.

Utöver detta har den Europeiska kommissionen instiftat ett ramverk med specifikationer och riktlinjer, ”Peppol”, för att göra ett gränsöverskridande utbyte av digitala affärsdokument möljligt. Pagero har godkänts som så kallad Peppol-accesspunkt och bedömer sig ha utvecklats till en ansedd Peppol-rådgivare.

Miljö och hållbarhet

Pagero anser att hållbarhet är viktigt och menar att det är först när verksamheter blir digitaliserade som de på allvar kan bli miljövänliga. Genom att bli pappersfria kan företag både spara träd och minska utsläpp och energikonsumtion kopplat till produktion, transport, hantering och förvaring av papper.

Bolaget anser också att flöden av pappersbaserade dokument inte är lika lätta att spåra som digitala flöden. Det innebär att användandet av digitala fakturor kan minska det så kallade momsgapet, enligt Billentis definierat som skillnaden mellan vad skattemyndigheter förväntas inkassera givet rådande momsskuld och vad som faktiskt inkasseras.

Pagero strävar efter att jobba aktivt med FN:s globala mål inom ramen för Agenda 2030, med fokus på mål 3, 12 och 16.

 • Mål 3 – God hälsa och välbefinnande
  Genom att hjälpa företag att bli digitala försöker bolaget minska utsläpp av luftföreningar och avfall.

 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  När ett bolag har möjlighet till större tillsyn över sin dagliga verksamhet i realtid kan det ge ett bättre användande av resurser. Under tolvmånadersperioden som avslutades 30 juni 2021 överfördes fler än 47 miljoner dokument via Bolagets plattform.

 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  Digitala dokument är lättare att spåra än pappersdokument. Genom att företag använder e-fakturor kan det öka transparensen i företagens verksamheter och hjälpa myndigheter att minska det så kallade momsgapet, det vill säga skillnaden mellan vad skattemyndigheter förväntas inkassera i moms jämfört med vad som faktiskt inkasseras.

Därför noteras Pagero

Bolaget bedömer att en notering kan komma att ytterligare öka kännedomen om Pagero bland kunder såväl som nuvarande och framtida partners, samt öka förmågan att attrahera och bibehålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen. Noteringen förväntas även ge bolaget tillgång till både den svenska och internationella kapitalmarknaden och långsiktigt bredda aktieägarbasen.

Emissionslikviden avses främst användas för att finansiera ökad och långsiktig tillväxt, samt för andra rörelserelaterade ändamål i takt med att de uppstår.

Nyckeltal

 • Nettoomsättning, 2018–2020
  Har vuxit från 265 miljoner kronor 2018 till 348 miljoner kronor 2020 (427 miljoner kronor proforma med Gosocket inkluderat)

 • Kontrakterade intäkter kommande 12 månader samt transaktionsintäkter rullande 12 månader, eng. annualised recurring revenue (ARR), 2020
  351 miljoner kronor (419 miljoner kronor med Gosocket adderat)

 • Bruttovinst, 2020
  303 miljoner kronor (372 miljoner kronor proforma med Gosocket inkluderat), vilket motsvarar en marginal på 87 procent.

 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA)
  0,6 miljoner kronor (9,8 miljoner kronor proforma med GoSocket inkluderat)

Finansiella mål

 • Tillväxt
  Öka ARR till minst 1 500 miljoner kronor vid slutet av räkenskapsåret 2025

 • Lönsamhet
  En EBITA-marginal om cirka 20 procent vid slutet av räkenskapsåret 2025 med bibehållen stark fokus på tillväxt

Utdelningspolicy

Pagero avser att återinvestera sitt kassaflöde i tillväxtinitiativ och kommer därför inte att lämna någon årlig utdelning inom överskådlig framtid.

Nuvarande och framtida ägarstruktur

Inför noteringen är den största ägaren Summa Equity via Vålåuggen Invest AB med 38,97 procent av aktierna i bolaget, följt av Bengt Nilsson med 9,90 procent, Sjätte AP-fonden med 7,95 procent, HarbourVest med 7,37 procent, Swedbank Robur med 7,23 procent och Mats Ryding med 5,04 procent.

Noteringen kommer bestå av både nyemitterade och befintliga aktier.

Ett fåtal befintliga aktieägare, inklusive Summa Equity, förväntas sälja en andel av sina befintliga aktier. Summa Equity planerar dock att kvarstå som stor aktieägare.

Fonder förvaltade av I&T Asset Management (Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S) och Swedbank Robur Fonder AB (Cornerstone-investerarna) har för fonders räkning åtagit sig att, under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, förvärva cirka 46 procent av aktierna i erbjudandet, motsvarande cirka 6,21 procent av aktierna i bolaget efter notering, eller 230 miljoner kronor.

Värdet av erbjudandet uppgår till 500 MSEK, och till 575 MSEK om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Risker med att investera i Pagero innefattar bland annat:

 • Operationella: Risker med Pagero kan exempelvis vara att de är beroende av tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla tjänster och att de är beroende av funktionella IT-system, som är exponerade för risker relaterade till IT-säkerhet och operativa störningar.

 • Legala: Pagero behandlar personuppgifter från kunder i flera länder och påverkas därför av förändringar i lokala dataskyddslagar.

 • Finansiella: Pagero är föremål för risker relaterade till försämring av allmänna ekonomiska förhållanden på de marknader där bolaget är verksamt. Bolaget är exponerat för risken att tillräcklig finansiering inte är tillgänglig på acceptabla villkor eller överhuvudtaget.

Mer information kring risker finns i noteringsprospektet på bolagets webbplats.


Med ”Pagero” menas bolaget Pagero Group AB (publ), den koncern vari Pagero Group AB (publ) är moderbolag, eller ett dotterbolag i koncernen. Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att noteras enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service