Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Tillväxtmarknader kan bli vinnare i år

 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Likt övriga delar i världsekonomin var utvecklingen svag förra året för många tillväxtmarknader, även kallade emerging markets (EM), i spåren av pandemin. Trots det lyckades flera börser inom EM efter kraftig nedgång under våren, lyfta under framförallt senare delen av året. Med förväntningar om ett tydligt positivt 2021 för världsekonomin är nu möjligheterna goda att flera av det kommande årets vinnare kan återfinnas här.

När osäkerheten över pandemins utbredning och effekt var som störst under våren förra året, flödade kapital ut ur flertalet tillväxtmarknader. De här marknaderna är tydligt konjunkturkänsliga och drabbas ofta extra hårt vid nedgångar i världsekonomin och investerarnas agerande var därför inte oväntat. Men i takt med att oron minskade, mycket med anledning av den förväntade vaccineringen, ökade återigen investerarnas riskvilja och under november var inflödet av kapital till olika tillgångar inom EM rekordstort. Det avspeglades bland annat på flera EM-börser som hade en mycket god utveckling under senhösten.

Vaccin, inhemsk efterfrågan och råvarupriser ger fart

När vi nu klivit in i 2021 ser möjligheterna fortsatt ganska goda ut för olika EM-tillgångar, även om förutsättningarna mellan regionerna och länder varierar kraftigt. Det finns flera argument för den relativt positiva synen. Den påbörjade vaccineringen är givetvis en av de viktigaste. I och med att flera vaccin blivit godkända är det möjligt för vaccinationsprogrammen att hålla ett högt tempo, vilket lugnar marknaden och ökar riskaptiten. I takt med att oron lättade under senare delen av 2020 och förväntningarna steg om en kraftig uppstuds i världsekonomin, tog också prisuppgången för flera råvaror fart. Det är något som gynnar många EM-länder, bland annat Ryssland, Sydafrika och flera länder i Latinamerika, som alla är stora råvaruproducenter. En nyckelmarknad för råvarupriserna är Kina, som är världens största importör av flertalet råvaror. Kina är den marknad som snabbast återhämtat sig från pandemin och om landet klarar sig från ett allvarligt ytterligare utbrott kommer det sannolikt fortsatt vara ett tillväxtlok.

För många länder är restriktionerna som följer av pandemin fortsatt kraftfulla och har till och med tilltagit den senaste månaden. När restriktionerna släpper bör EM gynnas tydligt bland annat genom ett uppdämt behov av inhemsk konsumtion och fortsatta investeringar inom exempelvis miljö. Förväntningar om avtagande smittspridning i takt med vaccinering öppnar också för en återuppbyggnad av turismen, vilket är en viktig inkomstkälla för länder som exempelvis Thailand. Utfallet av det amerikanska presidentvalet ökar också möjligheten till förbättrade handelsströmmar, som är en mycket viktig pusselbit för de många exportberoende EM-ekonomierna, däribland de asiatiska. Fortfarande finns dock risk för en relativt tuff hållning från USA gentemot Kina, men ett nyligen undertecknat handelsavtal mellan 15 andra Stilla Havs-länder väger positivt.

Påverkan av svagare dollar

Ytterligare en viktig faktor är utvecklingen av den amerikanska dollarn, USD. SEB:s prognos är en fortsatt försvagning av USD, om än inte i samma omfattning som under 2020. Då många EM-länder har stora lån i USD, gynnas de av en försvagning. En svagare USD ger vanligtvis också en skjuts uppåt för råvarupriserna, vilket som nämnts är positivt för flera EM-länder.

Även om det finns risker som att pandemin tilltar, brist på vaccin uppstår eller den politiska osäkerheten ökar, finns det ändå sammantaget ett antal faktorer som talar för en intressant utveckling för flera tillväxtekonomier. Det bör medföra fortsatt inflöde av kapital från investerare till EM. Det skapar inte bara möjligheter för aktiemarknaden, utan bör även stärka ländernas valutor som under en tid varit tydligt nedpressade. Dessutom är ränteläget inom EM betydligt högre än för utvecklade marknader, som tillsammans med möjlighet till starkare EM-valutor, bör vara positivt för ränteplaceringar inom flera delar av EM, så kallade EM Debt.
Även om det finns flera intressanta delar inom EM vill vi särskilt lyfta fram Asien. Några intressanta fonder med inriktning mot hela eller delar av regionen är Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD, JPM China A (acc) USD samt Goldman Sachs India Equity Base Acc USD.

Fler fonder med inriktning mot hela eller delar av EM hittar du i fondlistan på internetbanken.

  Samtliga fonder som nämns har hög risk (risknivå 6 av 7). Det innebär att fondernas värde kan variera kraftigt på grund av fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolagen använder sig av.

20 januari 2021

Fonder

BlackRock Global Funds FinTech Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Funds Future Of Transport Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Funds Multi-Theme Equity Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Funds Nutrition Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Funds Sustainable Energy Fund A2 USD

Logga in och köp fonden

BlackRock Global Impact Fund A Acc USD

Logga in och köp fonden

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsma¬terial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen. 

Customer service