Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Investeringstipsen som håller i sig

Tak med solceller i förgrunden och vindkraftsverk i bakgrunden

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument, inklusive fonder kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Så här vid halvårsskiftet passar vi på att titta igenom de aktie- och fondrekommendationer som vi gett under året. Levde de upp till förväntningarna och hur ser potentialen ut framåt? SEB:s aktieanalytiker Stefan Cederberg ger sina omdömen om aktierna och placeringsstrateg Roger Törnkvist om fonderna.

Ett bolag som har lyfts fram vid flera tillfällen är Autoliv. Även om kursen utvecklats väl under året har den inte riktigt hängt med Stockholmsbörsen i stort. De senaste två kvartalsrapporterna visade dock på god tillväxt och bra marginaler. Finanserna har stärkts och bolaget återupptar sin kvartalsvisa utdelning framöver. Marknadens snabba återhämtning i framförallt Kina kan leda till viss brist av nödvändiga komponenter, vilket än så länge påverkat produktionstakten i USA och Europa. Ett frågetecken är också den kraftigt ökade produktionen i Kina, där säkerhetsinnehållet i bilarna ännu är lägre än för Europa och USA, vilket legat Autoliv lite i fatet. Bolaget har dock visat god förmåga att kunna anpassa sin verksamhet och vid flera tillfällen överträffat marknadens förväntningar, men stigande råmaterialpriser på stål och plast gör att Stefan Cederberg är mer neutral till aktien på kort sikt.

Årets kursvinnare

SSAB är en av årets kursvinnare på Stockholmsbörsen. Den stora efterfrågan på stål har lett till kraftigt ökad orderingång och stigande priser, vilket i stort varit enligt förväntningarna, även om prisutvecklingen överraskat på uppsidan. Industrivärden sålde nyligen av sitt innehav i bolaget, men SSAB:s aktiekurs bör ha fortsatta möjligheter att utvecklas väl.

Spännande tillväxtstrategi

Ett bolag som tydligt gynnats av det ökade inhemska semestrandet är Dometic. Företagets breda mix av produkter till bland annat husbilar och husvagnar har fallit väl ut och volymtillväxten har varit stark sedan slutet av förra året. Dometic har en spännande tillväxtstrategi och är skickliga på förvärv som redan från dag ett genererar vinst samt med framtida försäljnings- och kostnadssynergier. Bolaget har nyligen lanserat en internationell hemsida för e-handel. Det förväntas öka intresset för bolagets produkter ytterligare.

Fortsatt köpvärd

Precis som i Autolivs fall har aktiekursen för Volvo inte riktigt lyft. Bolaget uppvisar ändå bra lönsamhet och höga marginaler. Dessutom är det ett bolag med förhållandevis hög direktavkastning. Ett frågetecken är risken för komponentbrist, men SEB:s aktieanalytiker bedömer aktien som fortsatt köpvärd.

Långsiktigt intressant

Ett bolag som inte presterat som förväntat är Vestas. Det senaste kvartalsresultatet var en besvikelse bland annat beroende på ökade kostnader. Under en period har det också skett större avyttringar av aktien. Vindkraft är dock en billig och effektiv energikälla och SEB:s aktieanalytiker anser att orderingången åter bör ta fart, efter en svag start på året, i takt med fortsatt utbyggnad av förnyelsebar energi med stark tillväxtpotential inom havsbaserad vindkraft. Byggandet av vindkraftparker har en ledtid på upp till två år. Det medför att det kan finnas en del eftersläpning i resultatet, men Vestas är långsiktigt fortsatt intressant.   

Vinstförväntningar på hög nivå

Kurserna på de asiatiska aktiemarknaderna har svängt rejält under det senaste halvåret. Det beror bland annat på de kraftiga rörelserna för flera bolag inom IT och kommunikation, som är en betydande del för flera av regionens aktiemarknader. För flertalet länder i regionen har den ekonomiska återhämtningen efter pandemin gått snabbt och bolagens vinstförväntningar är på hög nivå. Det bör medföra god potential för bland annat fonden Ninety One GSF Asian Equity A Acc USD, som främst investerar i stora bolag i regionen.

Reformer driver ekonomin framåt

Indien är ett av de länder i världen som är hårdast drabbat av pandemin och utvecklingen är ännu inte under tillräcklig kontroll. Landets aktiemarknad har trots detta utvecklats relativt väl. Kortsiktigt är pandemin och den senaste tidens stigande oljepris dämpande faktorer. I ett längre perspektiv bör aviserade reformer rörande exempelvis arbetsmarknaden, jordbruket och privatiseringar bidra till att driva landets ekonomi och företag framåt. Fonden Goldman Sachs India Equity Base Acc USD bör därför ha god långsiktig potential.

Detsamma gäller för fonden JPM China A (acc) USD. Efter mycket stark utveckling under en längre tid har den kinesiska aktiemarknaden, sedan nyårsfirandet i februari, tappat kraft. Huvudanledningarna till det är kinesiska myndigheters vilja att strama åt ekonomin för att förhindra överhettning, samt kravet på större insyn i flera stora bolags finanser. Det har skapat oro bland investerarna, vilket kan kvarstå en tid. Även här är dock den långsiktiga potentialen god.

Blandat utfall för Impact-fonder

Efter en uppgång under 2020 har utvecklingen i år varit mer blandad för så kallade Impact-fonder med fokus på bolag som försöker skapa lösningar på sociala och miljömässiga utmaningar. Lyxor SEB Impact M USD som ger global aktieexponering mot teman som hållbar energi, resurseffektivitet och sociala förbättringar – till exempel säkerhet, utbildning och hälsa – har haft det lite motigare i år då främst inriktningen mot förnybar energi under en period utvecklats svagt. Det motsatta gäller för RobecoSAM Sustainable Water Equities D Euro som placerar i företag verksamma inom temat ”hållbart vatten”, exempelvis specialiserade på vattenkvalitet och vattenrening samt bevattningssystem. Intresset och investeringar inom hållbarhet och Impact är fortsatt stort och båda fonderna är intressanta ur såväl kortsiktigt som långsiktigt perspektiv.

Samtliga fonder som nämns i artikeln har hög risk (risknivå 6 av 7). Det innebär att fondernas värde kan variera kraftigt på grund av fondernas sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fonder

Ninety One GSF Asian Equity A 

Logga in och köp fonden

Goldman Sachs India Equity Portfolio

Logga in och köp fonden

JPM China A (acc) USD

Logga in och köp fonden

Lyxor SEB Impact Fund M-USD

Logga in och köp fonden

RobecoSAM Sustainable Water Equities D EUR

Logga in och köp fonden

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDenna rekommendation har utarbetats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen seb.se/investeringsrekommendation. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service