Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

En åldrande befolkning ger nya placeringsmöjligheter

Bild på ett par i medelåldern som tittar in i ett skyltfönster.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

I takt med att vi blir allt äldre ändras också vårt ekonomiska beteende. Det skapar i sin tur investeringsmöjligheter när sektorer med koppling till framförallt hälsovård väntas växa rejält till följd av den nya demografiska strukturen. Vår placeringsstrateg Elisabet Törnered tipsar om fonder med förutsättningar att gynnas av ålderstrenden.

– Att vi blir allt äldre är en megatrend som bör beaktas av placerare. De behov som följer med en åldrande befolkning innebär också att det skapas goda investeringsmöjligheter, säger Elisabet Törnered.

Enligt beräkningar från SCB kommer Sveriges folkmängd att överstiga 11 miljoner år 2028. Störst ökning väntas för gruppen över 80 år. FN bekräftar i sin tur den globala trenden, och förutspår att antalet människor över 80 år kommer att trefaldigas mellan 2019 och 2050.

– Det finns flera sektorer som kommer att gynnas av utvecklingen, säger Elisabet Törnered och pekar bland annat på det faktum att åldersgruppen 55–75 år, som alltså blir allt större, också är den i särklass mest köpstarka.

Områden som bör gynnas är till exempel all typ av e-handel, framför allt mat och apoteksprodukter, men även läkarbesök online, samt resor och fritidsutrustning. I ett kortare perspektiv är dock många av de här områdena påverkade av den pågående pandemin – i princip alla typer av fritidsaktiviteter har stannat av för att stävja virusets spridning.

– Samtidigt kan man tänka sig att det finns ett uppdämt behov av resande, restaurangbesök och liknande när vi ser ljuset i tunneln, vilket förhoppningsvis inte är alltför lång borta i och med den nu påbörjade vaccineringen.

Trenden mot att leva hälsosamt får också allt starkare fäste, och det är rimligt att tänka sig att den trenden också gäller för de äldre åldersgrupperna, menar hon.

– Studier visar att tre fjärdedelar av befolkningen, globalt, är beredd att betala mer för nyttigare mat.

En fond som fokuserar på den hälsosamma livsstilen är aktiefonden RobecoSAM Sustainable Healthy Living. Fondens fyra fokusområden är: hälsosam kost, aktivitet, hygien och andra hälsoprodukter. Fonden är därmed överviktad i sektorerna hälsovård och dagligvaror, men underviktad i energi, finans och IT.

– Fonden lämpar sig väl för en placerare som vill göra en långsiktig investering med förutsättning att utvecklas i enlighet med den demografiska trenden.

Hälsovård väger allt tyngre

Den sektor där de demografiska förändringarna har – och väntas fortsätta ha – störst påverkan är hälsovårdssektorn. Den är relativt liten på Stockholmsbörsen men desto större globalt.

– De globala hälso- och sjukvårdskostnaderna har stigit kontinuerligt de senaste femtio åren, och hälsovårdssektorn är nu den näst största i världsbörsindex, säger Elisabet.

Då fem av de tio vanligaste dödsorsakerna enligt dagens statistik anses vara relaterade till vår livsstil, ökar också behovet av preventiv vård. Hälsovårdssektorn i sig bidrar dessutom till den trenden – med en mer effektiv sjukvård ökar sannolikheten för att ännu fler blir ännu äldre, vilket ökar trycket ytterligare.  I det sammanhanget vill Elisabet Törnered lyfta fonden Sector Healthcare Value Fund, som hon menar ger en bra exponering mot en växande sektor.

– Sett till den långsiktiga trenden ser även de aktuella värderingarna av bolagen inom sektorn mycket attraktiva ut, säger Elisabet Törnered och pekar bland annat på att hälsovårdssektorns sammantagna P/E-tal i dagsläget ligger under det historiska genomsnittet.

Det team som förvaltar fonden har en lång sammanlagd erfarenhet, och har historiskt också visat sig ha förmågan att genera en stark överavkastning, kommenterar hon.

– Många av bolagen, inte minst inom hälsovårdssektorn, har potential att utvecklas starkt, oberoende av konjunkturen. För placerare kan det därför vara en god idé att inkludera dessa i den långsiktiga portföljen.

I bägge ovanstående fonder tillämpas ESG-analys i urvalsprocessen av bolag, vilket bland annat innebär att bolag inom branscher som alkohol, tobak, spel och kontroversiella vapen samt bolag som har en affärsmodell som inte bedöms som hållbar väljs bort.

Health Tech på frammarsch

Ett område som också vuxit rejält och som Elisabet Törnered gärna nämner är Health Tech, vilket innefattar innovationer, tekniska verktyg och program med syfte att öka vårdens effektivitet, produktivitet och övergripande kvalitet, samt möjligheten att ta fram nya läkemedel och behandlingar.

– Snabba framsteg inom bland annat artificiell intelligens ger stor tillväxtpotential, vilket lockat digitala jättar som Google, Amazon och Apple. Området är högintressant, men med rätta högt värderat och långt ifrån riskfritt.

Vill du veta mer om Health Tech? Här kan du läsa mer. 

 

Sector Healthcare Value Fund är en fond med hög risk (risknivå 6 av 7). Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fonder

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D USD

Logga in och köp fonden

Sector Healthcare Value B USD

Logga in och köp fonden


 

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service