Osäkerhet ger nervöst börshumör

  • Tillväxttoppen är passerad för denna gång
  • Trots inbromsningen är tillväxten fortsatt god
  • Om vår tillväxtprognos håller och bolagsrapporterna inte överraskar negativt finns utrymme för stigande börser – men räkna med svängningar

Förra året var ett tufft år för oss som är placerare. Det var ett av de svagare finansåren, särskilt om man tar med både aktier och ränteplaceringar i bilden. De flesta större börser slutade på minus samtidigt som stigande kredit-spreadar (ränteskillnad mellan stats- och företagsobligationer) skapade motvind för placeringar i företagsobligationer. Men året uppvisade också den starkaste utvecklingen för såväl tillväxt som börsvinster, vilket kan verka konstigt. Att finansiella tillgångar ändå var svaga beror på att placerarna blickar framåt och anpassar sina portföljer efter vad man tror ska hända, inte efter nuläget.

Vad ska hända med tillväxten?

Blickar vi framåt råder ingen tvekan om att tillväxttoppen är passerad för denna gång. Vi ser tecken på inbromsning i såväl Eurozonen som Kina samtidigt som indikatorer som inköpschefsindex i USA nu tydligt pekar nedåt. Vi räknar med att global tillväxt blir ett par tiondelar svagare i år och nästa år. Det är dock inte samma sak som att det blir lågkonjunktur. Tillväxten är fortfarande på goda nivåer, runt 3,5 procent globalt. Den relativt starka bilden får också stöd i exempelvis bra statistik från amerikansk arbetsmarknad och hushåll som fortsätter att konsumera.

Frågan de flesta ställer sig är om tillväxten nu sakta planar ut och bromsar in litegrann, eller om det blir en mer markerad inbromsning med tydligt lägre tillväxt.

Om det första inträffar och tillväxten hålls uppe på rimliga nivåer (som i vår prognos) är de senaste månadernas börsras sannolikt en överreaktion. Då bör det finnas utrymme för perioder med stigande börser. Rent värderingsmässigt får ett sådant scenario också stöd av att värderingarna har fallit tillbaka till rimliga nivåer, särskilt om dagens vinstprognoser håller.

Om inbromsningen å andra sidan blir kraftigare kommer vinstprognoserna att behöva justeras ner mer än vad som hittills har skett. Lägre vinstökningar motiverar då sannolikt också lägre värderingar – sammantaget en bild som talar för nya börsnedgångar.

Utrymme för positiva överraskningar finns – men räkna med svängningar

De senaste veckorna har det kommit en del positiva tecken som gett stöd till börserna. Den amerikanska centralbanken har reagerat på den osäkra bilden och signalerat att man kan tänka sig att gå försiktigare fram med sina räntehöjningar. Tonen i handelskriget mellan USA och Kina har också blivit mer positiv, sannolikt som en effekt av att såväl konjunkturoro som börsnedgångar har tillskrivits just handelskriget. Ingen sida har intresse av att bidra till långvariga effekter av det slaget.

Vi har nu gått in i en rapportsäsong där bolagen redovisar fjärde kvartalets resultat. Det faktum att förväntningarna (och prognoserna) redan skruvats ner en del talar för utrymme för positiva överraskningar. Å andra sidan kan svagare orderstatistik och allmän konjunkturoro göra att företagen blir mer försiktiga i sina prognoser. Vi räknar med stor volatilitet och kraftiga kursförändringar om resultaten överraskar åt något håll. Det är dock inte självklart att det behöver bli stora rörelser för börserna som helhet.

Sammantaget ser vi möjligheter till att de senaste veckornas uppgång kan hålla i sig en tid till, givet att vår tillväxtprognos håller och bolagsrapporterna andas fortsatt bra fart. Men osäkerheten kring framtida tillväxt gör placerarna nervösa. Nyheter av svagare karaktär kan snabbt vända börshumöret. Räkna med en fortsatt svängig utveckling framöver.

Nu kan du som kund logga in och ta del av vår fördjupade marknadssyn.
Logga in och läs vår marknadssyn

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Beställ här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation