Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Marknadsanalys: Stimulanser visar vägen mot köpläge

En bil som kör över en bro.

Spridningen av coronaviruset har satt världens ekonomier i gungning. För att dämpa inbromsningen lanseras stimulanser av aldrig skådat slag från både centralbanker och regeringar. Just nu väntas kulmen för smittspridningen under andra kvartalet och under slutet av året kan ekonomin åter skjuta fart. Vår placeringsstrateg Roger Törnkvist tipsar om placeringar som kan vara extra intressanta när det vänder.

Ekonomier och marknader präglas fortfarande av en oviss dragkamp mellan motverkande krafter i coronavirusets kölvatten. Hittills har de gigantiska insatserna från regeringar och centralbanker haft begränsad effekt på finansmarknaderna. Börserna har fortsatt sin kräftgång och en ökad risk för konkurser gör att företagen får betala allt mer för sin upplåning.

På kort sikt, i det tillfälliga tvärstopp som ekonomin upplever när företag stängs ned och människor slutar att konsumera, kan stimulanser och lägre räntor göra mycket lite för att begränsa fallet i produktion och tillväxt. Att världsekonomin kommer att gå in i en recession får anses vara gårdagens nyheter. Men inom ett par kvartal räknar vi med att ekonomin åtminstone återgår till den tillväxtbana som gällde innan krisen slog till.

Vad händer när det vänder?

Vad händer då på finansmarknaderna när det vänder? För enligt vårt huvudscenario är frågan inte om det vänder utan när. När vändningen väl kommer räknar vi med att stimulansåtgärder tillsammans med uppdämt konsumtionsbehov ska räcka för att ge tillväxten fart. Då finns det också fog att anta att placerarnas riskvilja ökar snabbt och att börserna återtar i alla fall en stor del av tappad mark.

Vi står dock sannolikt inför en period med mycket svag ekonomisk makrostatistik med risk för ytterligare börsnedgångar. Å andra sidan ligger en hel del negativa nyheter redan i förväntansbilden och den senaste debatten kring de ekonomiska och sociala riskerna med alltför kraftfulla nedstängningar kan tala för att vi är nära punkten där nedgången bryts och börsklimatet blir mer positivt.

Det är väl tidigt att påstå att vi är där. Men med tanke på de kraftiga nedgångar vi redan sett, och de extrema stimulanser som sätts in, börjar vi sannolikt att närma oss ett köpläge. Här presenterar vi några investeringar som kan bli extra intressanta när det vänder.

Asien först ur startblocken

I likhet med övriga Emerging Markets har flertalet av börserna i Asien rasat kraftigt. Men här finns också god potential när marknaden stabiliseras. Kina var först in och verkar också vara det land som är först ur coronakrisen. Även i Sydkorea, som också var tidigt in i krisen, samt i Taiwan ser vi tecken på stabilisering. Flera andra länder i Asien har likt Kina satt in massiva åtgärder för att stötta sina ekonomier. Många gynnas också av de låga priserna på råvaror.
De asiatiska bolagens vinstutveckling var en besvikelse förra året och inför 2020 fanns förhoppningar om en tydlig förbättring. Dessa siffror kommer att nedrevideras i takt med att statistik för årets första och andra kvartal presenteras. Det är dock något som marknaden räknar med även på global nivå, vilket ändå talar för Asien i relativa termer.

Vårt förslag: Investec GSF Asian Equity A Acc USD

Egen växtkraft och megatrender

Ett segment som också backat kraftigt i börsoron är småbolag, såväl svenska som på global nivå, som ofta anses ha en högre risknivå än stora bolag. När marknaderna stabiliseras bör investerarnas intresse för mindre bolag öka igen.

Vårt förslag: Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund A EUR och SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk

Andra intressanta delar inom aktiemarknaden är sektorer som har möjlighet att växa av egen kraft, exempelvis delar av it- och teknologisektorn. Även placeringar som bygger på någon eller några av de stora megatrenderna, t ex hållbarhet och impact-investeringar, digitalisering eller hälsa, bör ha god potential. Företag med exponering mot dessa trender har möjlighet att växa under många år framöver oavsett marknadsklimat.

Våra förslag: Lyxor SEB Impact Fund M-USD och RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR Acc

Möjlighet till stark återhämtning i High Yield

Ränteskillnaden mellan stats- och företagsobligationer, den så kallade spreaden, har på kort tid ökat kraftigt för att kompensera för risken för bolagskonkurser. Inom delar av High Yield-segmentet, företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, är nu räntenivåerna flera gånger högre än för bara en månad sedan vilket möjliggör god löpande avkastning. Vid en stabilisering av marknadshumöret kommer spreadarna att krympa, vilket kan ge ytterligare kursvinster.

Vårt förslag: SEB Sustainable High Yield Fund C SEK – Lux

Sprid ut dina köp

Även om vi räknar med goda möjligheter på 12 månaders sikt för dessa investeringar är den kortsiktiga bilden extremt osäker. Nya nedgångar kan inte uteslutas och vi rekommenderar därför att du sprider ut dina köp på flera tillfällen. Se gärna framtida nedgångar som bra tillfällen att bygga på din investering.

Samtliga fondtips som nämns i artikeln ingår i SEB:s huvudutbud, vilket innebär att de är speciellt utvalda av våra experter.

Investec GSF Asian Equity A Acc USD är en fond med hög risk (risknivå 6 av 7). Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.


På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Detta material kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning av det. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fonder och andra finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Varken materialet eller de produkter som beskrivs här är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Eventuella uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte anpassade efter just din specifika situation. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad, informationsbroschyr eller fullständigt prospekt för fonder finns på seb.se/fonder. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare på SEB.

Customer service