Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Osäkerheten påverkar marknadshumöret

Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB
Roger Törnkvist, placeringsstrateg på SEB.

 

  • Marknaden domineras av tecken på inbromsning
  • Politiska svängningar skapar osäkerhet
  • Centralbankerna stöttar

Efter börsårets starka vinter och vår har marknadshumöret blivit mer tveksamt. Den globala tillväxtbilden domineras nu av en inbromsning. Det är tydligt i den breda skörd av ekonomisk statistik som presenterats de senaste månaderna. Vi ser det också genom en markerad nedgång i den globala handeln, som tydligt påverkats av handelskonflikten mellan USA och Kina. Även om konflikten direkt endast påverkar en mindre del av världshandeln så är den indirekta psykologiska effekten hos företag och hushåll desto större, och tillsammans med andra osäkerhetsfaktorer kan det ändå sätta press på ekonomin. Parterna har nu planerat att träffas under oktober och en viss optimism kan skönjas. Flera andra handelsavtal är också under förhandling, exempelvis mellan stora marknader som Japan och Sydkorea. 

Politiska frågetecken och pressad arbetsmarknad

I Europa kommer troligtvis Brexit-processen att dominera finanshösten. Risken för en ”hård” Brexit har ökat väsentligt med den nya premiärminister Johnsons allt tuffare linje, men utgången är ännu oviss. Johnsons försök att stänga ner parlamentet under en period ogiltigförklarades av högsta domstolen, så förhandlingarna om Brexit-processen fortsätter nu.  

På den politiska arenan ser vi också andra orosmoment. I Hong Kong har stora demonstrationer förekommit en längre tid och även om de styrande bordlagt den omdiskuterade lag som tände gnistan, har oroligheterna inte lagt sig. Nyligen förstördes vitala delar av den saudiarabiska oljeindustrin som, förutom ett stigande oljepris, har medfört eskalerande politisk oro. Italien fick nyligen en ny regering vilket för tillfället reducerat den politiska risken men landet är kraftigt skuldsatt och frågan är om den nya regeringen kan agera tillräckligt kraftfullt för att hantera situationen.     

Till ovan nämnda orosmoment kan tilläggas att konjunkturen efter en rekordlång tillväxtperiod är trött. Det återspeglas bland annat i en för många länder ansträngd arbetsmarknad vilket dämpar tillväxtpotentialen framöver.

Möjliga positiva vändningar

Stora delar av den globala aktiemarknaden har trots en osäkrare miljö uppvisat förvånansvärt god motståndskraft, bland annat med hjälp av fallande räntor. Börsvärderingarna är på acceptabla nivåer även om de för några marknader, exempelvis den amerikanska, är något ansträngda. Negativt är att vinstprognoserna för innevarande år justerats ned under hösten och på global nivå förväntas nu ingen vinsttillväxt för innevarande år. För 2020 är fortfarande förväntningarna ljusare med en vinsttillväxt på cirka 10 procent.      

Men det finns positiva motverkande krafter till marknadsoron. Trots den inbromsning vi ser i världsekonomin är tillväxten på många håll ändå på en fortsatt god nivå. Flera stora centralbanker som Fed och ECB har börjat agera för att hjälpa ekonomin. Det fortsatt låga ränteläget är ytterligare en positiv faktor som håller marknaden under armarna.    

Det är ändå uppenbart att ytterligare snabb försämring av konjunkturen skulle skapa en besvärlig situation. Därför utgör utgången av handelskriget mellan USA och Kina, centralbankernas och politikernas agerande både positiva och negativa risker det närmaste året. Kortsiktigt ser vi att det finns risk för fortsatt oroliga marknader men ett positivt agerande från nämnda aktörer skulle kunna ge stabilitet och en framöver stigande riskaptit.

På internetbanken kan du som är kund hos oss ta del av fler konkreta rekommendationer.
Se våra rekommendationer

Om du inte har internetbanken kan du snabbt och enkelt få tillgång till den med mobilt BankID.
Bli kund här

Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen läs mer på seb.se/investeringsrekommendation

Customer service