Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Marknadskommentar: Så ser möjligheterna ut på börsen 2021

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på seb.se/fonder

Att 2020 skulle sluta med börsuppgångar på 10 till 15 procent (i lokala valutor) på flera stora börser var det nog få som räknade med efter börsraset i våras. Vår placeringsstrateg Johan Hagbarth summerar börsåret som gått och förklarar varför även 2021 års börser har goda förutsättningar.

Med tanke på de starka börsuppgångarna vi såg i höstas var det inte så förvånande att förra året avslutades med sidledes marknadsrörelser. Snarare var det mer förvånande att marknaderna höll emot så pass väl, med tanke på de obehagliga och negativa nyheter vi fick uppleva kopplat till virusspridningen, USA-valet och turerna kring brexit.

Det finns dock förklaringar till varför börserna stod emot och kan fortsätta göra det. Virusspridningen är onekligen oroande i det korta perspektivet, i första hand såklart ur ett mänskligt perspektiv, men även vad gäller prognoser för global tillväxt och bolagsvinster. Men samtidigt har utrullningen av vaccin kommit igång i stor skala och det mesta talar för att de negativa effekterna därmed begränsas till detta, och kanske nästa, kvartal.

Det är också rimligt att anta att ju djupare svackan blir nu, desto kraftfullare blir återhämtningen. Det ligger nära till hands att jämföra med de ekonomiska konsekvenserna av en naturkatastrof: den direkta effekten är att ekonomin drabbas, men återuppbyggnaden skapar starkare tillväxtkrafter än de som fanns innan.

Politisk klarhet

När det gäller amerikansk politik kan vi konstatera att, obehagligheter till trots, det ändå pågår en överlämning i dagarna. Och med ett extraval i Georgia som gav demokraterna kontroll över hela kongressen har Biden stora möjligheter att genomföra stora delar av den ekonomiska politik han gick till val på. Vi räknar med att det stora stimulanspaket som röstades igenom före jul snart följs av ytterligare stimulanser till hushåll och företag. Vi räknar också med stora satsningar inom hållbarhetsområdet, på infrastruktur med mera. Detta ligger tveklöst i den positiva vågskålen. Vi har också fått ett brexitavtal på plats och därmed har flera politiska orosmoln skingrats. Vi kvarstår därför med vår positiva grundsyn på börserna.

Återgången till ett mer normalt fungerande samhälle och en robustare ekonomisk situation stöttas också fortsatt av centralbanker. De ser till att det finns gott om likviditet i systemet och håller räntorna låga. De låga räntorna lär bestå länge, även om ökande tillväxttal och svagt stigande inflation kan ge mindre uppgångar i de längre räntorna.

Höga värderingar behöver inte hindra

De kraftiga börsuppgångarna sedan våren har gjort att priserna på finansiella tillgångar nu är tämligen höga ur ett historiskt perspektiv. Det begränsar normalt potentialen framåt och gör marknaden mer känslig för negativa nyheter. Håller tillväxt- och vinstprognoserna samtidigt som räntorna förblir extremlåga ser vi dock inte värderingarna som något hinder för att börskurserna under året kan bli högre än idag, även om potentialen begränsas.

Den positiva grundbilden gör att vi kvarstår med vår rekommendation att övervikta aktier och andra risktillgångar. Den historiskt höga prissättningen efter den kraftiga uppgången manar dock till vaksamhet i det korta perspektivet.

20 januari 2021


 

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service