Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Låg risk med möjlighet till avkastning – tre intressanta ränteplaceringar

Frösådd

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns på seb.se.

De låga räntorna består. Det gör det fortsatt svårt att hitta avkastning på ränteplaceringar. Vi tipsar om tre intressanta fonder som lämpar sig för den delen av ditt sparande där du inte vill ta hög risk – men ändå ha möjlighet till viss avkastning.

Våra tre förslag Lannebo Räntefond Kort, SEB FRN Fond och Simplicity Likviditetsfond är till för dig som söker alternativ där du med större säkerhet vet i vilka typer av räntepapper ditt kapital placeras. Vilken fond som passar dig beror på dina individuella förutsättningar och preferenser. Vill du istället överlåta beslut om både ränte- och kreditrisk till SEB:s förvaltare är SEB Dynamisk Räntefond ett alternativ, som vi dock inte presenterar närmare här.

Likheter mellan fonderna

Fonderna har en hel del likheter. Om du investerar i någon av dessa tre fonder får du en företagsobligationsfond med fokus på bolag i Sverige eller Norden. De flesta investeringarna i fonderna har hög kreditvärdighet – så kallad Investment Grade. Fondförslagen har låg ränterisk, då de primärt investerar i obligationer med rörlig ränta, så kallade FRNs, Floating Rate Notes. Fonderna påverkas därför inte lika mycket av stigande långräntor, något som normalt påverkar obligationer och obligationsfonder negativt. En FRN kan istället dra nytta av stigande räntor eftersom kupongen då justeras upp. Avkastningen för en FRN företagsobligation baseras istället till största delen på den premie man får för att låna ut pengar till ett företag och att förvaltaren väljer rätt bolag – kreditrisk – och rätt obligation från företaget.

Alla tre fonder arbetar aktivt med hållbarhet. Med det menar vi att de väljer in bolag som bidrar till en hållbar utveckling och väljer bort vissa bolag, samt är med och påverkar bolag i en mer hållbar riktning. Den nordiska företagsobligationsmarknaden består av många välskötta företag med sunda balansräkningar och god återbetalningsförmåga. Tack vare att Sverige är deras närmarknad finns en god kännedom om bolagen.

Skillnader mellan fonderna

Det finns också skillnader mellan fonderna. SEB FRN Fond kan investera upp till 20 procent i obligationer med lite lägre kreditvärdighet, så kallad High Yield. Fonden fokuserar huvudsakligen på nordiska bolag, som utgör minst 80 procent av fonden, men får till skillnad från Lannebo och Simplicity placera resten i övriga Europa. Placeringar i andra valutor än kronor valutasäkras till SEK. Möjligheten att investera i olika valutor ökar avkastningspotentialen, då prissättningen ofta varierar mellan olika marknader. Att SEB FRN Fond kan investera upp till 20 procent i High Yield och i Europa gör att avkastningspotentialen är högre än i Simplicity och Lannebo, men också att risken blir något högre.

Avkastningsförväntningar

SEB FRN fond har vid dagens räntenivåer allt annat lika en förväntad avkastning kring 1 procent, Simplicity cirka 0,30 procent och Lannebo cirka 0,35 procent efter avgifter. Simplicity och Lannebo har båda lägre kreditrisk än SEB FRN Fond och Simplicity har kortare kreditduration – lägre känslighet för stigande räntespread för företagsobligationer mot statsobligationer – än Lannebo. SEB FRN Fond som startades för två år sedan har sedan dess haft en avkastning på knappt 4 procent, vilket är högre än både Simplicity och Lannebo. Den har som sagt högre avkastningspotential, men också högre risk.

Vem passar dessa investeringar för?

De tre fonderna har förhållandevis låg risk och lämpar sig för försiktiga investerare eller investerare som vill ta låg risk med en del av portföljen, utan att behöva avstå helt från möjligheten till avkastning. Samtidigt måste du som investerare vara medveten om att fonderna har en kreditrisk och att de kan påverkas negativt vid ökad oro för sämre konjunktur och tappa i värde. Det gjorde de exempelvis i mars förra året under Coronaoron.

De tre fonderna och flera andra aktörer i marknaden stängde då sina fonder för handel eftersom de bedömde att det inte var möjligt att beräkna en korrekt värdering, men dagen efter öppnades de tre fonderna igen. SEB FRN tappade i mars 2020 cirka 6 procent, Simplicity Likviditet knappt 2 procent och Lannebo Räntefond Kort drygt 2,5 procent. Detta var ett extremt läge när hela världen stängde ner och man kan samtidigt se att fonderna återhämtade sig relativt snabbt efter nedgången. Alla tre fonderna avslutade helåret 2020 med en positiv avkastning. 

Slutsats

Vi vet att många vill ha bättre avkastning än ha att pengarna på konto, men ändå till relativt låg risk. Med visst skydd mot stigande räntor och en positiv syn på nordiska företagsobligationer tycker vi att dessa tre ränteplaceringar är intressanta alternativ. Riksbanken fortsätter stödköp av företagsobligationer. Hittills har det inte rört sig om några stora volymer, men vi ser det ändå som positivt att Riksbanken kan utöka köpen vid eventuell marknadsoro. Här kan du se vår film om alla tre fonder.

Klicka på länkarna nedan för att få reda på mer om fonderna var för sig.

 

Lannebo Räntefond Kort

 

SEB FRN Fond

 

Simplicity Likviditetsfond

Fonder

Lannebo Räntefond Kort

Logga in och köp fonden

SEB FRN Fond A

Logga in och köp fonden

Simplicity Likviditet A

Logga in och köp fonden

SEB Dynamisk  Räntefond C SEK - Lux

Logga in och köp fonden

Läs mer och bli kund

Logga in och läs vår marknadssyn

Vår marknadssyn
Våra rekommendationer 

Logga in och ta del av våra sparportföljer

Våra sparportföljerDetta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service