Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Därför har SEB Fastighetsfond Norden klättrat i år

Bild på en husfasad med stora fönster.

SEB Fastighetsfond Norden startade 1991 under namnet SEB Fastighetsfond. I fjol bytte den inriktning och i år har den klättrat rejält. Vilka är framgångsfaktorerna och hur ser framtiden ut nu när flera fastighetsaktier faller brant? Vi har pratat med förvaltarna Kristofer Flack och Daniel Klint om hot och möjligheter inom fastighetssektorn.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Flera fastighetsaktier har fallit den senaste tiden och det höjs ett varningens finger för överhettning, men hittills i år har SEB Fastighetsfond Norden stigit rejält. Vad är det egentligen som drivit uppgången och hur ser framtiden ut? Den låga räntemiljön och förväntningar om en konjunkturförbättring är bidragande orsaker till framgången, enligt Kristofer Flack, en av fondens förvaltare.

–  Det har varit ett relativt brett bidrag från bolagen i fonden drivet av goda resultat. Fastighetsaktierna har sannolikt också sett en viss återhämtning från förra årets svagare avkastning i spåren av den oro som uppstod i samband med pandemin, säger han.

Större kundefterfrågan på nordisk inriktning

Kristofer Flack och Daniel Klint tog över förvaltningen i samband med att fonden ändrade placeringsinriktning från globalt till enbart Norden den 1 september i fjol. Efter detta förbättrades fondens utveckling ordentligt. Goda möjligheter till avkastning i regionen och större kundefterfrågan på en nordisk inriktning var några av anledningarna till den ändrade placeringsinriktningen.

– Vi investerar främst i kvalitetsbolag vilket vi definierar som de bolag som har exponering mot strukturella tillväxttrender, gärna starka huvudägare, en skicklig bolagsledning med god historik, starka marknadspositioner och ett aktivt hållbarhetsarbete som är en integrerad del av bolagens värdeskapande, säger Daniel Klint.

Strukturella trender skapar möjligheter

De bolag som fonden fokuserar på har levererat väl och börsen har premierat denna typ av fastighetsbolag, vilket har bidragit till avkastningen.

– De nordiska ekonomierna har dessutom klarat sig relativt väl genom pandemin, vilket bidragit positivt, säger Daniel Klint.

Kristofer Flack och Daniel Klint bedömer att de bolag som de äger i fonden har goda möjligheter att fortsätta driva vinst- och kassaflödestillväxt kommande år.

– Men det finns naturligtvis både hot och möjligheter för sektorn som helhet. En kraftigt försämrad konjunktur skulle sannolikt kunna slå mot kontor och hotell och en åtstramad finansiering skulle vara negativ för en kapitalintensiv sektor som fastigheter, säger Kristofer Flack och fortsätter.

– På möjlighetssidan finns en del strukturella trender man kan få exponering mot via fastigheter. Till exempel ökad e-handel – logistik, fortsatt urbanisering ­– bostäder och kontor, samt en åldrande befolkning – samhällsfastigheter. Sedan bör man ha i åtanke att en förändrad räntemiljö där räntorna stiger blir en motvikt till de strukturella möjligheterna, säger Kristofer Flack.

Är en fortsatt uppgång i fonden redan inprisad? 

– Fastighetsaktierna har utvecklats starkt under 2021 vilket även drivit upp vinstmultiplar, och det kan förstås begränsa potentialen. Det återstår att se ifall nivån på dessa är för hög eller för låg. Vårt fokus ligger på bolagen och deras prestationer, och där ser vi fortsatt goda möjligheter till vinsttillväxt, säger Daniel Klint.

 


Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsma­terial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.

Customer service