Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nivika Fastigheter AB (publ) till börsen

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.
Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Nivika Fastigheter AB (publ) (”Nivika”) planerar att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund

Handelsinformation

Allmän information

 • Teckningskurs: 85,50 kronor per B-aktie.
 • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 12 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.
 • Courtage: 0 kronor
 • Du kan köpa aktierna till investeringssparkonto (ISK), IPS eller depåer. För IPS, ring oss på 0771-365 365.
 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Viktiga dagar

 • Anmälningsperiod: 23 november klockan 08.00 –1 december klockan 15.00. Sluttid och dag kan komma att ändras.
 • Noteringsdag: 3 december.
 • Då dras pengarna från ditt konto: 7 december.

Handelsinformation

Allmän information

 • Teckningskurs: 85,50 kronor per B-aktie.
 • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 12 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.
 • Courtage: 0 kronor
 • Du kan köpa aktierna till investeringssparkonto (ISK), IPS eller depåer. För IPS, ring oss på 0771-365 365.
 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Viktiga dagar

 • Anmälningsperiod: 23 november klockan 08.00 –1 december klockan 15.00. Sluttid och dag kan komma att ändras.
 • Noteringsdag: 3 december.
 • Då dras pengarna från ditt konto: 7 december.

Nedan hittar du ett kort utdrag om bolagets huvudsakliga verksamhet från prospektet. När SEB är en av de banker som rådger ett bolag inför en notering lämnar vi inte någon rekommendation eller åsikt om bolaget.

Om Nivika

Nivika är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på att generera starka kassaflöden genom långsiktig förvaltning av både egenutvecklade och förvärvade bostäder och kommersiella fastigheter. Nivika grundades år 2000 av bolagets nuvarande VD och en styrelseledamot, tillika nuvarande huvudägare genom bolaget Värnanäs AB, makarna Niclas och Viktoria Bergman. Huvudkontoret ligger i Värnamo och fastighetsbeståndet är koncentrerat till orter med en långsiktigt god efterfrågan, så som Jönköping, Värnamo och Växjö samt, i ökande omfattning, orter i västra Sverige så som Helsingborg, Halmstad och Varberg.

Bolagets affärsidé är att genom gott affärsmannaskap och snabba beslutsvägar skapa förutsättningar för fortsatt god expansion, samt att Nivika ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet. Utöver det ska Nivika med lokal förankring och med hyresgästen i fokus förädla, bygga och förvärva fastigheter. Byggnation ska med fördel ske i trä med industriellt byggande i egen regi, hållbart och ekonomiskt fördelaktigt.

Nivika ska fortsätta växa genom förvärv och nybyggnation med bibehållet geografiskt fokus på Småland samt orter med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader i södra Sverige.

Då syftet i verksamheten är att äga, förvalta och utveckla fastigheter under lång tid, har Nivika redan från start lagt stor vikt vid hållbarhet. Detta återspeglas i flera led i verksamheten, så som materialvalen i konstruktionen men även genom grön finansiering.

Den 31 augusti 2021 utgjordes Nivikas fastighetsbestånd av 130 fastigheter med 1 127 lägenheter och 372 145 kommersiell LOA (lokalarea) under förvaltning. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 428 850 kvadratmeter med ett fastighetsvärde om 6,9 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter motsvarande 25 procent, samhällsfastigheter 10 procent och kommersiella fastigheter 65 procent.

Inom ramen för Nivikas nybyggnation fanns vid räkenskapsårets utgång nio projekt under pågående byggnation, samt 21 projekt under projektutveckling.

Per den 31 augusti 2021 var Jönköping den ort med störst andel av Nivikas fastighetsbestånd, sett till fastighetsvärde, där staden stod för 43 procent.

Nivikas grundare, ledning och styrelse lägger stor vikt vid lokalt engagemang och relationer, och anser att detta fokus har bidragit till att bolaget har kunnat bygga upp en effektiv fastighetsförvaltning med tillhörande verksamhet. Detta innefattar både att identifiera och agera snabbt vid förvärvsmöjligheter, men även vid framtagning av byggrätter och projektering för nybyggnation.

Nivika har som ambition att fortsätta växa fastighetsportföljen med målet om att värdet vid slutet av 2025 ska uppgå till 12 miljarder kronor, av vilket andelen bostäder samt samhällsfastigheter ska utgöra 60 procent. Tillväxten ska ske med en genomsnittlig årlig ökning om minst 15 procent i förvaltningsresultat per aktie över konjunkturcykeln.

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är hänförliga till verksamheten och branschen, men också finansiella och legala risker, samt risker relaterade till erbjudandet och upptagandet till handel.

I prospektet beskrivs de risker som för närvarande bedöms ha störst inverkan på bolagets framtida utveckling.

Prospektet finns att läsa i sin helhet på bolagets webbplats


Med ”Nivika” menas bolaget Nivika Fastigheter AB (publ) eller den koncern vari Nivika Fastigheter AB (publ) är moderbolag. Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att notera sina aktier enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority.

Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service