Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Momentum Software Group AB (publ) noteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad
från noteringsprospektet på group.momentum.se.

Teckningstiden är nu avslutad

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på x.com.

Teckningstiden är nu avslutad

 

Momentum Software Group AB (publ) (”Momentum”), planerar att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund

Handelsinformation

Teckning och tilldelning

  • Teckningskurs: 61 kronor per aktie.
  • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 16 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.
  • Minsta investering: 6 100 kronor
  • Du kan köpa aktierna till investeringssparkonto (ISK) eller depåer.
  • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.
  • Courtage: 0 kr

Viktiga dagar

  • Anmälningsperiod: 29 november klockan 08.00 – 6 december klockan 15.00 (sluttid och dag kan komma att tidigareläggas).
  • Noteringsdag: 8 december.
  • Pengarna dras från ditt konto: 10 december.

Nedan hittar du ett kort utdrag om bolagets huvudsakliga verksamhet från prospektet. När SEB är en av de banker som rådger ett bolag inför en notering lämnar vi inte någon rekommendation eller åsikt om bolaget.  

Om Momentum

Momentum Software Group AB (publ) (”Momentum”) är ett Software as a Service (SaaS)-bolag som utvecklar, säljer och implementerar molnbaserade system för fastighetsförvaltning och energiuppföljning i Sverige.

Inom fastighetsförvaltning erbjuder bolaget plattformen Momentum Fastighet, vilket är ett heltäckande system för fastighetsägare och fastighetsförvaltare med stöd för bland annat avtals- och hyresadministration, marknadsföring och uthyrning, felanmälan och besiktning. Därtill ingår gränssnittet "Mina sidor" med omfattande funktionalitet riktad till fastighetsägarens kund, hyresgästen.

Via Momentum Energi erbjuder Momentum en plattform för insamling, bearbetning och analys av energidata.

Momentum Fastighet stod för 80 procent av nettoomsättningen under 2020.

Momentum genererar intäkter via både abonnemangsavtal och servicetjänster. Momentum använder egna resurser för produktutveckling, implementation, support, försäljning och marknadsföring.

Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm men kontor finns även i Falun och Malmö. Momentum grundades år 1993 och hade 92 medarbetare per den 30 september 2021.

Momentums kunder består av fastighetsägare och fastighetsförvaltare i Sverige. Historiskt har en stor del av kunderna bestått av kommunala bostadsbolag men under senare år har Momentum stärkt sin ställning hos privata bostads- och lokalförvaltande aktörer. Antalet kunder uppgår till omkring 180 (per den 30 september 2021).

Under 2020 hade Momentum cirka 10 000 användare hos fastighetsbolag och fler än en miljon hyresgäster och bostadssökande som nyttjade Momentums plattformar.

Under 2020 skapades hyresavier för mer än 20 miljarder kronor och över 100 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta förvaltades i Momentums produkter, enligt Momentums bedömning baserat på uppskattade värden för år 2020.

Under år 2016 påbörjade Momentum en omställning från kundanpassad, lokalt driftad mjukvara (On-premise) till moderna standardiserade SaaS-lösningar. Dessa utvecklas baserat på best practice, det vill säga analyser Momentum gjort baserat på erfarenheter och återkoppling från kunder.

Omställningen, som fortfarande pågår, har varit lyckad och bland annat inneburit att de avtalade årliga abonnemangsintäkterna, Contracted Annual Recurring Revenue (CARR), har vuxit i en årstakt om 19,1 procent under perioden 31 december 2018 – 30 september 2021. Den har också bidragit till en högre intern effektivitet och ett snabbare produktutvecklingstempo. CARR uppgick per den 30 september 2021 till 73,8 miljoner kronor.

Under perioden 1 januari – 30 september 2021 uppgick nettoomsättningen till 69,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 17,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

EBITDA-marginalen, det vill säga EBITDA i procent av nettoomsättning, uppgick under perioden 1 januari – 30 september 2021 till 34,9 procent. 

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är hänförliga till verksamheten och branschen, men också finansiella och legala risker, samt risker relaterade till erbjudandet och upptagandet till handel.

I prospektet beskrivs de risker som för närvarande bedöms ha störst inverkan på bolagets framtida utveckling.

Prospektet finns att läsa i sin helhet på bolagets webbplats

 


Med ”Momentum” menas Momentum Software Group AB (publ) eller den koncern där Momentum Software Group AB (publ) är moderbolag. 

Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. 

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.  

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.  

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.  

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att notera sina aktier enligt uppgifterna i prospektet. 

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. 

For UK residents/bosatta i Storbritannien 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service