Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

MilDef Group AB (publ) noteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

 

Teckningstiden är nu avslutad. 

MilDef Group AB (publ) (”MilDef”) producerar och levererar hårdvara, mjukvara och tjänster inom taktisk IT, främst till säkerhets- och försvarskunder. Produkterna är särskilt utvecklade för krävande miljöer, för att avge lägre elektromagnetisk strålning och tåla kyla, värme, väta, vibrationer och annan miljöpåverkan. MilDef Group grundades 1997 och bolagets aktier noteras nu på Nasdaq Stockholm. 

 

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

 

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Handelsinformation

 • Teckningskurs: 36,50 kronor per aktie
 • Anmälningsperiod: 25 maj kl 08.00 till den 2 juni
  Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.
 • Du behöver teckna dig för minst 200 aktier, högst 27 000 aktier, i jämna poster om 100 aktier
 • Det motsvarar en minsta investering om 7 300 kronor
 • Noteringsdag: 4 juni
 • Likviddag: 8 juni
 • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer, för IPS ring 0771-365 365
 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Björn Karlsson, VD i MilDef sammanfattar själv bolaget inför noteringen

Se MilDefs film (3 min)

MilDef Group AB (publ) (”MilDef”), grundat 1997, tar nu steget mot en börsnotering på Nasdaq Stockholm.

MilDef producerar och levererar taktisk IT bestående av hårdvara, mjukvara och tjänster, främst till säkerhets- och försvarskunder.

MilDef har dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA, med direkt försäljning och försäljning via partnernätverk till över 30 länder.

Som kund i SEB kan du teckna dig för aktier i bolaget från start.

Om MilDef

MilDef producerar och levererar elektroniska produkter och IT-system för krävande miljöer. Den hårdvara som används i dessa miljöer kallas ruggad elektronik och de kompletta systemen kallas för taktisk IT. MilDefs vision är att vara förstahandsvalet för taktisk IT. Bolagets produktportfölj består av liknande produkter som i traditionella IT-system, men med skillnaden att de är utvecklade för att avge lägre elektromagnetisk strålning och tåla kyla, värme, väta, vibrationer och annan miljöpåverkan, samt att ha längre livslängd, bland annat då de har färre rörliga delar.

Anpassningsbarhet

Bolagets egen produktion av bland annat routrar och servrar stod för cirka hälften av bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2020.

Produkterna designas från grunden av MilDefs forsknings- och utvecklingsavdelning. Det gör att de redan från början försöker bygga in förutsättningar för framtida anpassningar och modifieringar.

En stor del av försäljningen kommer just från skräddarsydda produkter som bygger på specifika kundkrav, vilket bolaget ser som en konkurrensfördel.

Kunder och geografier

MilDefs produkter säljs idag till cirka 160 kunder i fler än 30 länder. De flesta kunderna är försvarsrelaterade, men bolaget ser också tillväxt inom exempelvis hälsa (medicinska tillämpningar i krävande miljöer), industriellt (kontroll av drönare) och samhällsviktig infrastruktur (polis, säkerhetstjänst, med mera). Bolagets omsättningsmässigt största geografiska marknader är Norden med 68 procent, följt av Nordamerika med 17 procent, resten av Europa exklusive Norden med 12 procent, och övriga länder 3 procent.

En viktig del av bolagets strategi är att växa verksamheten på prioriterade marknader, däribland Norden och USA, både organiskt och via förvärv.

Bakgrund

Sedan starten 1997 har bolaget utvecklats från att vara en distributör av så kallade ruggade bärbara datorer, till ett produktbolag med fokus på egenutvecklade produkter och relaterade tjänster. Huvudkontoret ligger i Helsingborg, med funktioner som IT, produktutveckling, HR och administration. Där tillverkas också bolagets egenutvecklade produkter. De lokala kontoren i Norge, Storbritannien och USA står för försäljning och leverans på respektive marknad.

Bolaget hade 147 anställda per den 31 mars 2021, varav cirka 18 procent inom forskning och utveckling, vilket enligt MilDef är ett prioriterat område och en viktig kärnkompetens.

Tillväxtstrategi

MilDefs strategi kombinerar organisk och förvärvsdriven tillväxt. Det senaste årtiondet har bolaget gjort fyra förvärv för att få tillträde till marknaderna i Norge, Storbritannien och USA.

MilDef avser att bredda sitt kunderbjudande, som idag främst består av hårdvara, till tjänster och mjukvara. Det senaste förvärvet, av det norska IT-konsultbolaget Sysint AS i mars 2021, är i linje med detta.

Bolaget anser att de tre områdena hårdvara, tjänster och mjukvara, har potential att bli jämnstarka affärsdivisioner.

Hållbarhet ur flera perspektiv

MilDef strävar efter att upprätthålla god balans mellan miljömässig, affärsmässig, och social hållbarhet . I april 2021 fick MilDef ett omdöme från Sustainalytics om bolagets ESG-profil (dvs. profil för miljö-, samhälls-/sociala och bolagsstyrningsfrågor), som bedömdes vara av låg risk.

Miljömässig hållbarhet

Exempel på områden där bolaget eftersträvar miljömässig hållbarhet är i produktdesign, materialval och transporter, samt ställer miljökrav på dess leverantörer.

Bolaget eftersträvar också att produkterna ska ha en lång livstid och kunna tas isär för återbruk eller återvinning.

Affärsmässig hållbarhet

MilDef strävar efter att tillämpa god affärssed för att främja långsiktiga och hållbara relationer med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.

Bolaget har också som policy att avböja affärer med stater där EU eller FN har infört sanktioner.

Social hållbarhet

MilDef försöker engagera sig i kontinuerlig förbättring av arbetsmiljö och social hållbarhet, med ambitionen att fungera som en ansvarsfull och respektfull arbetsgivare vars långsiktiga arbete bidrar till ett bättre samhälle.

En procent av rörelseresultatet per år avsätts till stiftelsen MilDef Charity Foundation, som har till uppgift att bistå ekonomiskt och socialt utsatta grupper.

Nyckeltal och finansiella mål

Tillväxt

 • Omsättning 2020: 398,5 miljoner kronor
 • Nettoomsättningstillväxt: 27 procent per år under perioden 2016–2020
 • MilDef har som finansiellt mål att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 15 procent per år, inklusive förvärv

Lönsamhet

 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) 2020: 72,8 miljoner kronor
 • Justerad rörelsemarginal (EBITDA) 2020: 18,3 procent
 • MilDef har som finansiellt mål att rörelsemarginalen (EBITDA) över tid ska uppgå till minst 10 procent

Kapitalstruktur

Den räntebärande nettoskulden ska inte överstiga 2,5x rörelseresultatet (EBITDA), annat än tillfälligt.

Utdelningspolicy

Utdelningen ska vara 20 - 40 procent av bolagets nettovinst över en konjunkturcykel, efter hänsyn till behov för bolagets långsiktiga utveckling och rådande marknadsförhållanden.

Därför noteras bolagets aktier

Huvudsyftet är att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt och utveckling.

Noteringen väntas bredda bolagets ägarbas, tillföra kapital och förbättra förutsättningarna för framtida förvärv.

MilDefs styrelse och ledning ser noteringen som ett naturligt och viktigt steg i bolagets utveckling och bedömer att noteringen kommer leda till ökad kännedom om bolaget och dess verksamhet, och därmed stärka bolagets varumärke.

Ägarstruktur

Inför noteringen äger bolagets största leverantör, det taiwanesiska börsbolaget MilDef Crete Inc. (”MilDef Crete”) 29 procent av kapitalet och rösterna. MilDef Group AB är återförsäljare av MilDef Cretes bärbara datorer och tablets sedan 1997.

Medgrundare och styrelseledamot Marianne Trolle äger 21,1 procent och Adam, Elise och Isac Odelid, äger tillsammans cirka 20,5 procent av kapitalet och rösterna.

Resterande aktier ägs huvudsakligen av anställda inom MilDef. Huvudägarna planerar att stanna kvar som ägare.

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 36,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för bolagets aktier om cirka 900 miljoner kronor före noteringen.

Noteringen kommer att bestå av både nyemitterade aktier, och till viss del även en försäljning av existerande aktier.

Utöver de aktier som säljs av befintliga aktieägare avses erbjudandet utgöras av nyemitterade aktier om cirka 400 miljoner kronor.

För att täcka en möjlig övertilldelning kommer bolaget att åta sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattas av noteringserbjudandet. Ankarinvesterare, inklusive Svolder, Carnegie Fonder, Grenspecialisten, LMK Venture Partners och ett konsortium bestående av Erik Syrén, Martin Bjäringer, Tedde Jeansson och Carl Rosvall har åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier motsvarande ett totalt värde om cirka 300 miljoner kronor.

Risker med investeringen

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Risker med MilDef kan till exempel vara politiska beslut eller ekonomiska förändringar som kan påverka efterfrågan på MilDefs produkter eller att bolaget misslyckas med sin tillväxtstrategi.

Specifikt är bolaget exklusiv återförsäljare av MilDef Cretes produkter i ett flertal länder och kan därför påverkas av eventuella ändringar i återförsäljaravtal.

Bolaget är också aktivt i en bransch under snabb teknisk utveckling och kan påverkas av eventuella brister i leveranser av råvaror och komponenter till den egna produktionen.

Bolagets huvudsakliga försäljning fördelas på ett förhållandevis begränsat antal kunder och länder.

Mer information kring risker finns i noteringsprospektets kapitel Riskfaktorer, som du hittar på bolagets webbplats.

Med ”MilDef” menas MilDef Group AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från den senaste delårsrapporten och börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Fullständig information om noteringen ges i prospektet som, efter dess publicering, finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att vara med och ta bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

Customer service