Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

LumenRadio AB (publ) till börsen

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.
Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen nedan är hämtad från noteringsprospektet på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad

LumenRadio AB (publ) (”LumenRadio”) planerar att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund

Handelsinformation

Allmän information

  • Teckningskurs: 48 kronor per aktie.
  • Du behöver teckna dig för minst 125 aktier, högst 20 000 aktier, och därefter i jämna poster om 50 aktier (t.ex. 175, 225 osv)
  • Courtage: 0 kronor
  • Du kan köpa aktierna till investeringssparkonto (ISK), eller depåer.
  • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Viktiga dagar

  • Anmälningsperiod: 29 november klockan 08.00 – 6 december klockan 23.59. Sluttid och dag kan komma att ändras.
  • Noteringsdag: 8 december.
  • Då dras pengarna från ditt konto: 12 december.

Om LumenRadio

LumenRadio är ett svenskt Göteborgsbaserat teknologibolag med fokus på att utveckla och sälja tillförlitliga trådlösa, produkt-till-produkt, uppkopplingar för verksamhetskritiska applikationer inom Internet of Things (IoT). Kärnan i bolagets erbjudande är egenutvecklad och patenterad teknologi för tillförlitlig trådlös dataöverföring på de öppna frekvensbanden. Per 30 september 2022 har bolaget 50 anställda och huvudkontor i Göteborg, samt två mindre säljkontor i Frankfurt och Boston. Under perioden 1 januari 2022 – 30 september 2022 har bolaget omsatt 144 MSEK. Det motsvarar en tillväxt på 65 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under samma period 2022 uppgick EBITDA-marginalen* till 24 procent och bruttomarginalen var 61 procent.

Bolagets styrelse och ledning anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt nästa steg i LumenRadios fortsatta utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen om bolaget och dess verksamhet bland nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och medarbetare. Erbjudandet och noteringen kommer ge bolaget en bredare bas av nya aktieägare och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms bidra positivt till bolagets fortsatta utveckling och tillväxt. Av dessa anledningar avser styrelsen ansöka om notering på Nasdaq First North.

Nyemissionen i erbjudandet förväntas tillföra LumenRadio cirka 50 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om cirka 10 MSEK. LumenRadio förväntas erhålla en nettolikvid uppgående till cirka 40 MSEK genom erbjudandet. Bolaget avser att använda nettolikviden från erbjudandet för att positionera bolaget för framtida organisk tillväxt (vilket bland annat skulle kunna innefatta produktutveckling) och förvärv.

*EBITDA (Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization) = mäter företagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar.

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för bolaget och aktiens framtida utveckling. Det gäller bland annat risker som är hänförliga till verksamheten och branschen, men också finansiella och legala risker, samt risker relaterade till erbjudandet och upptagandet till handel.

I prospektet beskrivs de risker som för närvarande bedöms ha störst inverkan på bolagets framtida utveckling.

Prospektet finns att läsa i sin helhet på bolagets webbplats.


Med ”LumenRadio” menas LumenRadio AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från noteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att notera sina aktier enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority.

Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service