Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Linc AB (publ) börsnoteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Linc AB (publ) (”Linc”), grundat 1991, är ett investmentföretag med fokus på långsiktigt aktieägande i den nordiska life science-marknaden. Bolaget investerar främst i små och medelstora produktorienterade bolag inom medicinteknik och läkemedelsbranschen och avser nu att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Teckningstiden för Linc är nu avslutad.

Linc går till börsen

Lär dig mer om bolaget och varför Linc går till börsen. Se SEB:s investeringskommunikatör Pernilla Busch samtala med Bengt Julander – grundare, huvudägare och styrelseordförande – och bolagets VD, Karl Tobieson.

Handelsinformation

 • Tilldelningen blev 30 aktier per person
 • Teckningskurs: 67 SEK per aktie
 • Noteringsdag: 28 maj
 • Likviddag: 1 juni
 • Teckningsperioden var 20–27 maj och är nu avslutad

Växande marknad

Befolkningstillväxt, en åldrande befolkning och en växande medelklass i utvecklingsländer, talar för att den globala efterfrågan på nya läkemedel och medicinteknik kommer att fortsätta öka framöver.

Samtidigt förväntas dessa branscher påverkas positivt av generell ekonomisk tillväxt, såväl som ökat utrymme för, och behov av, investeringar i innovation och digitalisering inom sjukvården.

Affärsidé

Lincs affärsidé är att som ägare vara med och utveckla nordiska life science-bolag genom att bidra med kapital, kompetens, erfarenhet och ett industriellt nätverk inom respektive bolags verksamhetsområde.

Investeringsstrategi

I korta drag har Linc följande fokus för sina investeringar:

 • Investeringsintervall: 25 - 250 miljoner kronor
 • Både noterade och onoterade bolag
 • Tidiga investeringar i läkemedelsbolag, något senare i medicinteknikbolag
 • Flexibel ägarhorisont utan någon bortre gräns
 • Egengenererat affärsflöde
 • Företrädesvis företag med huvudkontor i Norden

Nordiska bolag

Linc fokuserar på investeringar i små och medelstora life science-bolag i Norden. Linc anser att den nordiska marknaden har såväl ett gynnsamt affärsklimat, karaktäriserat av stabil tillväxt, med välfungerande och tydliga regleringar samt ett starkt skydd av äganderätter, som tillgång till kompetens och världsledande forskning.

Bolaget bedömer att investeringsuniverset är ca 250 investeringar per år, som efter urvalsprocessen trattas ner till ca 2-5 investeringar per år.

Linc anser att investeringsmöjligheter uppstår genom att man är en aktiv investerare på den nordiska life science-marknaden. Men man får också investeringsidéer genom sitt nätverk och sina relationer med entreprenörer, medinvesterare, forskare, vårdpersonal, samt universitet och högskolor.

Bolaget lägger stort fokus på aktivt ägande och arbetar med att försöka skapa värde i bolagen, som att identifiera och tillsätta ledningspersoner och att bistå med rådgivning vid preklinisk och klinisk utveckling.

Stort fokus på den onoterade portföljen

I dagsläget har Linc ett tjugotal portföljbolag, cirka hälften noterade och hälften onoterade, med en aktiv ägarroll i samtliga. De noterade portföljbolagen utgör den största delen av substansvärdet i portföljen, men när det kommer till Lincs dedikerade resurser är fördelningen omvänd. Allt större investeringar görs i onoterade bolag, som stod för ungefär hälften av det investerade beloppet 2020. Den initiala investeringen är ofta relativt liten. Typiskt sett utgör följdinvesteringar den större delen av totalt investerat belopp.

Historiskt har en stor del av värdeutvecklingen i portföljbolagen skett i samband med och efter notering, men Linc bedömer samtidigt att det fortsatt finns god potential även i de noterade innehaven.

Medicinteknik och läkemedel

Portföljbolagen är i grunden produktorienterade med globala ambitioner, och återfinns huvudsakligen inom två subsektorer av life science-marknaden; medicinteknik och läkemedel.

Inom sektorn medicinteknik befinner sig portföljbolagen generellt i ett senare utvecklingsskede och har i de flesta fall en etablerad marknadsposition med lanserade produkter. Inom läkemedelssektorn sker investeringarna i ett tidigare skede, oftast i den kliniska utvecklingsfasen.

Portföljbolag

De tre största innehaven i Lincs portfölj är Calliditas Therapeutics AB, MedCap AB och Sedana Medical AB (per den 31 mars).

Innehav i noterade bolag

 • Addera Care AB
 • Arcoma AB
 • Calliditas Therapeutics AB
 • FluoGuide A/S
 • InDex Pharmaceuticals AB
 • MedCap AB
 • Medivir AB
 • OncoZenge AB
 • Sedana Medical AB
 • Stille AB

Innehav i onoterade bolag

 • Animal Probiotics AB
 • Cinclus Pharma AB
 • Epicyt Pharma AB
 • Gesynta Pharma AB
 • nWise AB
 • Part Production Sweden AB
 • Sciety AB
 • Sixera Pharma AB
 • SweVet AB
 • Synartro

Nya innehav

Efter det första kvartalets bolagsrapport har Linc åtagit sig att teckna aktier i Initiator Pharma A/S och OssDsign AB (publ).

Hållbarhet

Genom att investera inom life science menar bolaget att dess verksamhet bidrar till hållbar utveckling.

Linc strävar efter att hållbarhet ska vara en integrerad del i styrningen av portföljbolagen, och genomför årligen en riskanalys där hållbarhetsrisker utgör en av punkterna.

Bolaget uppger också att det strävar efter att driva uthållig och hållbar innovation, samt att det genom sitt arbete i portföljbolagens valberedningar och styrelser aktivt arbetar för att främja jämlikhet.

Läs mer på linc.se/hallbarhet

Nyckeltal

 • Substansvärde 31 mars 2021: 2 459,8 miljoner kronor
 • Substansvärde = Ett mått på värdet i ett investmentföretag baserat på tillgångarnas verkliga värde med avdrag för kort- och långfristiga skulder
 • Rörelseresultat (EBIT) 2020: 970,1 miljoner kronor

Utdelningspolicy och finansiella mål

Kassaflödet avses främst att investeras i verksamheten för att finansiera framtida tillväxt. Linc avser därför inte att lämna någon årlig utdelning på kort sikt.

Linc har per dagen för prospektet inte antagit några finansiella mål.

Därför noteras bolaget

Lincs anser att noteringen är ett viktigt steg i bolagets utveckling. En notering väntas bredda aktieägarbasen, utöka tillgången till kapitalmarknaden och främja bolagets och dess portföljbolags fortsatta tillväxt och utveckling, samt att öka kännedomen om bolaget och stärka dess varumärke.

Erbjudandet avse utgöras av nyemitterade aktier om cirka 1200 miljoner kronor.

Linc har för avsikt att i första hand använda nettolikviden från noteringen till att återbetala utnyttjad kredit, investera i nya portföljbolag, samt göra ytterligare investeringar i befintliga portföljbolag.

Ägarstruktur

Bolagets huvudägare och grundare Bengt Julander, äger 100 procent av aktierna, varav 60 procent direkt och 40 procent indirekt, genom det helägda bolaget Cronhamn Invest AB.

Bengt Julander planerar att fortsätta vara en stor aktieägare.

Risker

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Linc är ett investmentföretag, och därmed både exponerat mot de underliggande portföljbolagens variationer i aktiekurser och potentiellt bristande likviditet vid försäljning.

Bolagets fokus på life science medför dessutom specifika risker för den sektorn, såsom att marknaden är högt konkurrensutsatt och omfattas av allt strängare regulatoriska krav, som också skiljer sig mellan olika marknader, samt risker relaterade till skydd för immateriella rättigheter eller giltighet hos patent.

Vidare är en av Lincs investeringsprinciper att investera i läkemedelsbolag i tidiga skeden, med risk att portföljbolagen misslyckas med att kommersialisera sitt erbjudande eller sin teknologi.

Ytterligare riskfaktorer inkluderar bland annat att Linc är en relativt liten organisation och därmed är beroende av ett fåtal nyckelpersoner, samt att huvudägaren har ett betydande inflytande.

Mer information kring risker finns i börsnoteringsprospektet på Lincs webbplats

Med ”Linc” menas Linc AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från den senaste delårsrapporten och börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats. 

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.
Fullständig information om noteringen ges i prospektet som, efter dess publicering, finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget kurtage ut. Däremot får SEB ersättning för att vara med och ta bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

Customer service