Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Haypp Group AB (publ) börsnoteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.
Läs mer i prospektet som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Teckningstiden är nu avslutad

Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”), ett ledande e-handelsföretag inom tobaksfria nikotinpåsar och snus online, planerar att notera sig på Nasdaq First North Growth Market. Som kund i SEB kan du teckna dig för aktier i bolaget genom oss.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund


Handelsinformation

 • Teckningskurs: 66 kronor per aktie.

 • Anmälningsperiod: 5 oktober klockan 08.00 – 12 oktober klockan 15:00

 • Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.

 • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 15 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.

 • Noteringsdag: 13 oktober.

 • Pengarna dras från ditt konto: 15 oktober.

 • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer.

 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.


Haypp Group AB (publ) börsnoteras

Haypp Group AB (publ) (”Haypp Group”) säljer såväl tobaksfria nikotinpåsar som snus online i nio länder.

Bolaget är ett marknadsledande e-handelsföretag i Sverige och Norge, med starka positioner i delar av övriga Europa och USA, baserat på en marknadsstudie genomförd av undersökningsföretaget Arthur D. Little.

Haypp Groups vision är att “Inspire healthier enjoyment to millions”, bland annat genom att vägleda kunder från cigaretter till produkter som förknippas med lägre hälsorisker.


Affärsmodell

Haypp Groups verksamhet är uppbyggd kring att attrahera och behålla kunder som köper tobaksfria nikotinpåsar och snus.

Bolaget erbjuder sina i genomsnitt 200 000 kunder i månaden ett brett sortiment med över 800 produkter, inom varumärken från många leverantörer. Populära produktmärken inom nikotinpåsar är bland annat Zyn, Velo, Nordic Spirit, On! och Shiro, medan populära produkter inom snus inkluderar General, Göteborgs Rapé, Knox, Lundgrens, Ettan, Skruf och Granit.

Distributionen sker genom tio e-handelsbutiker, som till exempel Snusbolaget.se, Snushjem.no, Haypp.com och Northerner.com.

Haypp Groups affärsmodell bygger på att försöka ge tillgång till ett brett sortiment med attraktiva priser och en smidig shoppingupplevelse.

Dessutom har bolaget ett nära samarbete med leverantörer där Haypp Group kan erbjuda dem möjligheter att marknadsföra nya produkter och ge dem insikter om kundbeteenden utifrån Haypps Groups transaktionsdatabas.

Haypp Group producerar inga egna tobaks- eller nikotinprodukter, utan förlitar sig på kvaliteten hos de produkter som de köper in från sina leverantörer.


En växande marknad

Haypp Groups huvudmarknader är Sverige och Norge, medan Österrike, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Storbritannien och USA ses som tillväxtmarknader för bolaget.

Enligt undersökningsföretaget Arthur D. Little beräknas den sammanlagda marknadsstorleken för nikotinpåsar och snus öka från drygt 27 miljarder kronor under 2020 till 60 miljarder kronor under 2025. Det motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 17 procent.

Den totala marknadsstorleken online förväntas samtidigt öka från drygt 3 till 10 miljarder, vilket motsvarar en årlig genomsnittlig tillväxttakt på 32 procent.


Premiumfokuserad kundbas och organisk marknadsstrategi

Bolagets egna undersökningar visar att nikotinpåsar ses som ett fräschare, mer diskret och behändigt alternativ till cigaretter. Dessa produktegenskaper har attraherat en kundkrets som enligt Haypp Groups kunddata bland annat är mer urban och könsbalanserad jämfört med cigarettrökare och faller inom den centrala åldersmålgruppen 25 till 44 år.

Enligt bolaget är kundbasen mer fokuserad på premiumprodukter och anpassar sig till trender snabbare än resten av marknaden. De egenskaperna hos Haypp Groups kundbas gör att bolaget säger sig se en stark efterfrågan från sina leverantörer att marknadsföra sina produkter i bolagets e-handelsbutiker och få insikter om kunder och deras beteenden.

Bolagets marknadsföringsstrategi bygger främst på att attrahera kunder organiskt genom gratistrafik som via sökmotoroptimering och att kunder rekommenderar bolagets produkter till andra. Övrig trafik till bolagets online-butiker genereras av betalda sökningar såsom Google Ads.


Historik

 • 2009: Haypp Group grundades.

 • 2015: Bolaget nådde över 100 miljoner kronor i nettoomsättning.

 • 2018: Bolaget lanserades i Norge och Schweiz.

 • 2019: Den internationella e-handelsplattformen Haypp lanserades. Northerner förvärvades som en inkörsport till den amerikanska marknaden och aktiviteten på merparten av marknaderna utanför USA och Europa stängdes ned, för att istället fokusera på bolagets målmarknader. Dessutom investerade bolaget i ett nytt automatiserat lager i Stockholm.

 • 2020: Expanderade utbudet av insiktsprodukter till leverantörerna.

 • 2021: För att ytterligare stärka Haypp Groups ställning som marknadsledande i Sverige förvärvades vissa tillgångar i NettoTobak of Sweden AB och ett dotterbolag förvärvade snusnetto.com.


Hållbarhet

Haypp Group strävar efter att stötta FN:s globala mål i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Bolaget har beslutat sig för att fokusera på de utvecklingsmål som bolaget bedömer att det kan bidra mest till.

Det primära är mål 3: God hälsa och välbefinnande, vilket är i linje med bolagets vision om att inspirera till hälsosammare njutning – “Inspire healthier enjoyment to millions”.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och mål 17: Genomförande och globalt partnerskap är andra mål som bolaget fokuserar på.

Haypp Groups mål är att verksamheten ska bidra till att avsevärt minska rökningsrelaterade dödsfall (”Inspire healthier enjoyment to millions”). Bolaget tror att utmaningen kommer att ta årtionden att uppnå och att hållbarhet måste tas med i beräkningen i varje del av verksamheten för att uppnå detta mål.

Läs mer om hållbarhetsinformationen på Haypp Groups webbplats och i bolagets senaste hållbarhetsrapport 


Nyckeltal

 • Nettoomsättning 2020: 1,7 miljarder kronor, dvs en årlig tillväxt på 94 procent sedan 2018. Huvudmarknaderna stod för merparten av nettoomsättningen, medan de marknader bolaget ser som tillväxtmarknader uppvisade en årlig ökning i nettoomsättningen på 933 procent mellan 2018 och 2020.
 • Nettoomsättningen har främst drivits av en ökning av antalet kunder, med en ökning i det genomsnittliga antalet beställningar per kund, samt en ökning i genomsnittligt beställningsvärde.
 • Justerad EBIT 2020: 38 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 2,2 procent.
 • Antal heltidsanställda och konsulter per datum för prospektet: 146


Finansiella mål och utdelningspolicy

 • Tillväxt
  Att uppnå en nettoomsättning på minst 5 miljarder kronor för året 2025, huvudsakligen genom organisk tillväxt.
 • Lönsamhet
  Haypp Group kommer att prioritera tillväxt över lönsamhet och har som mål att nå en hög ensiffrig justerad EBIT-marginal på medellång till lång sikt.
 • Utdelningspolicy
  Under de kommande åren kommer bolaget främst att använda sina kassaflöden för fortsatt expansion.

 


Ägarstruktur

Börsnoteringen omfattar både en nyemission och en försäljning av befintliga aktier.

De största ägarna i bolaget inför noteringen är GR8 Ventures AB med 20,2 procent av aktierna, Eastcoast Capital AB med 16,8 procent, Northener Holding AB med 12,9 procent, e-Business Partner Norden AB med 5,8 procent och Kbay Capital AB med 5,6 procent, samt att VD Gavin O’Dowd äger 8 procent.

I samband med noteringen har Erik Selin åtagit sig att förvärva aktier värda 66 miljoner kronor som så kallad Cornerstone-investerare. Det motsvarar cirka 3,4 procent i bolaget efter erbjudandet.


Därför noteras bolaget

Haypp Group ser erbjudandet och noteringen av bolagets aktier som ett logiskt och viktigt steg i att stärka bolagets globala varumärken och närvaro inom e-handel.

Haypp Groups styrelse bedömer att en notering kommer att öka medvetenheten om bolaget och dess produkter, stärka Haypp Groups profil gentemot kunder och leverantörer, samt stärka dess förmåga att attrahera och behålla nyckelpersoner och andra kvalificerade medarbetare.

Bolaget väntar sig också att noteringen stöder fortsatt tillväxt och ger tillgång till kapitalmarknaderna samt en diversifierad investerarbas i och utanför Sverige.


Risker

Risker med att investera i bolaget inkluderar bland annat:

 • Operationella
  Haypp Groups framtida tillväxt är beroende av det fortsatta skiftet till tobaksfria nikotinprodukter. Om efterfrågan på bolagets produkter ändras markant skulle det kunna leda till minskad nettoomsättning och försämrad lönsamhet.
 • Legala
  Verksamheten kan påverkas politiska eller regulatoriska förändringar och strängare bestämmelser gällande marknadsföring, försäljning eller bruk av tobak eller andra nikotinhaltiga produkter.
 • Tekniska
  Framgången är också beroende av den fortsatta utvecklingen, underhållet och driften av bolagets IT-system, med risk för att bolaget drabbas av driftstörningar, dataintrång eller andra cyberattacker.
 • Finansiella
  Bolagets finansiella mål kan avvika avsevärt från faktiska resultat.
 • Risker med värdepapper
  En aktiv, likvid och fungerande marknad för handel med bolagets aktier kanske inte utvecklas, kursen för aktierna kan bli volatil och investerare kan förlora en del av eller hela sin investering.

Mer information kring risker finns i börsnoteringsprospektet på bolagets webbplats.


Med ”Haypp Group” menas Haypp Group AB (publ), den koncern där Haypp Group AB (publ) är moderbolag, eller ett dotterbolag i koncernen. Moderbolaget har direkt eller indirekt ägda dotterbolag i Sverige, USA, Norge och Danmark. Bolagsinformation och definitioner är hämtade från börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier. Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service