Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Select 18 – Investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter

Om rekommendationerna

Rekommendationerna är generella och utgör inte någon individuell rådgivning. Den som önskar rådgivning rekommenderas att kontakta sin förvaltare.

Lista

Select 18 ger rekommendationer i form av en lista med förslag på placeringar i finansiella instrument eller positioner på den svenska aktiemarknaden. Select 18 baseras på analys utarbetad av såväl SEB Enskildas som externa leverantörer. Detta innebär att det från tid till annan kan förkomma rekommendationer om köp eller försäljning, samtidigt som SEB Enskildas rekommendation är den motsatta.

Select 18

Select 18 innehåller upp till 18 av de mest köpvärda aktierna på den svenska aktiemarknaden. Placeringshorisonten är upp till 12 månader och jämförs med Affärsvärldens Generalindex.

Potentiella intressekonflikter

SEB-koncernen har antagit en instruktion (Instruktion för hantering av intressekonflikter inom SEB-koncernen) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter. För analytiker hos SEB kan ingen del av analytikernas ersättning direkt eller indirekt hänföras till ett enskilt uppdrag eller en specifik rekommendation.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i investeringsrekommendationen. Investor innehar mer än 5 procent av det totala aktiekapitalet i SEB. SEB innehar mer än 5 procent av det totala aktiekapitalet i Alma Media, Feelgood, Hufvudstaden, Net on Net AB samt i MSC Konsult. SEB är marknadsgarant eller tillhandahåller likviditet i handeln med finansiella instrument för Melker Schörling, Nokia, Pfizer och Trigon Agri.

Ytterligare uppgifter om förhållanden som kan innebära att intressekonflikter uppstår, anges i investeringsrekommendationen.

Risker

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Kundens investerade kapital kan såväl öka som minska i värde och det finns inga garantier för att kunden får tillbaka det investerade kapitalet. Läsaren av rekommendationen uppmanas att informera sig om, sätta sig in i och beakta dessa risker vid investeringsbeslut. För mer information om risker se avsnittet ”Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument” i ”Information om SEB och dess värdepapperstjänster”.

Ansvarsbegränsning

Rekommendationerna har sammanställts utifrån källor som SEB har bedömt som tillförlitliga. SEB svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av uppgifterna. Läsaren uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna rekommendation och att basera sina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt.

SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av rekommendationen eller dess innehåll.

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan SEB:s medgivande. Rekommendationerna får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Customer service