Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fortinova noteras

Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar främst bostadsfastigheter. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och ser som attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. SEB har hjälpt bolaget att noteras. 

Teckningstiden för Fortinova är nu avslutad.

Mer information

Läs mer i det fullständiga noteringsprospektet på fortinova.se

Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning.

Om Fortinova

Fortinova grundades 2010 i Varberg av vd Anders Johansson och vice vd Anders Valdemarsson. Sedan dess har fastighetsbeståndet expanderat till ett flertal tillväxtkommuner i västra Sverige som inkluderar Falkenberg, Kungsbacka, Lilla Edet, Göteborg, Trollhättan, Uddevalla och Varberg.

Lönsamhet och tillväxt oavsett konjunktur

Fortinovas affärsidé bygger på förutsägbarhet, lönsamhet och tillväxt, med en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Genom att investera på platser som bolaget ser som attraktiva att bo, arbeta och leva i strävar Fortinova efter långsiktig värdetillväxt.

Fortinova utvärderar kontinuerligt möjliga förvärv i nuvarande och nya kommuner. Bolaget anser sig ha en tydligt definierad investeringsfilosofi, en marknadsnära organisation med lokal närvaro och ett brett nätverk i västra Sverige, samt en stark förvärvshistorik, vilket enligt Fortinova skapar goda förutsättningar att genomföra affärer med en attraktiv värdering. 

Fortinovas strategi

  • Långsiktigt förvalta bostäder genom förvärv, utveckling och egen förvaltning
  • Fortsätta utveckla bostadsfastigheter i växande kommuner i västra Sverige, genom att bibehålla det bolaget anser vara starka relationer till hyresgäster och lokala organisationer
  • Utveckla befintlig fastighetsportfölj genom värdeskapande förbättringar såsom projektutveckling och konceptet Pluslägenheter (ett program för uppgradering av befintliga lägenheter) 
  • Fortsätta arbeta med hållbarhet som en integrerad del av verksamheten i form av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet ur flera perspektiv

Fortinova strävar efter att låta lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas i alla delar av organisationen. Hållbarhet betyder bland annat att Fortinova arbetar med att effektivisera värmeanläggningar, minimera vattenförbrukning samt återvinna och återbruka material. Men det innebär också socialt ansvar genom att försöka stötta idrottsföreningar, kulturevenemang och annan lokal verksamhet. Målsättningen är att Fortinovas närvaro ska vara positiv för alla invånare i respektive kommun.

Fortinova värnar om hyresrätten som boendeform. Genom att erbjuda både bostäder och lokaler vill företaget bidra till att skapa levande och trygga samhällen. Utgångspunkten är att Fortinova som fastighetsägare förvaltar mer än bara bostäder, bolaget förvaltar också hyresgästernas hem och drömmar och skapar utrymme för dem att växa, så att bolaget kan växa med dem.

Därför noteras Fortinova

Fortinova noterar sin B-aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market för att skapa förutsättningar för en god fortsatt tillväxt. Avsikten är att bredda Fortinovas ägarbas och utöka tillgången till kapitalmarknaden, för att få en bredare och mer effektiv kapitalanskaffning. Fortinovas styrelse och ledning ser noteringen som ett naturligt och viktigt steg och bedömer att den kommer leda till ökad kännedom om bolaget och dess verksamhet, och därmed stärka bolagets profil. 

Enligt Fortinova vill bolaget göra det möjligt för fler att vara med på den expansiva resan mot bolagets vision – att vara västra Sveriges mest framstående fastighetsbolag på bostadsfastighetsmarknaden.

Fortinovas ägare

Under våren 2020 tog Fortinova in cirka 419 miljoner kronor i nytt kapital från ICA-handlarnas Förbund, SEB:s Private Banking-nätverk, befintliga investerare samt vissa ytterligare investerare. Likviden har använts för att bland annat finansiera köpet av tre bostadsfastigheter i Göteborgs kommun.

Inför noteringen äger vd Anders Johansson och vice vd Anders Valdemarsson, genom A2F Fastigheter AB, cirka 14 procent av kapitalet och 51 procent av rösterna. ICA-handlarnas Förbund äger cirka 17 procent av kapitalet och 10 procent av rösterna. Resterande aktier ägs huvudsakligen av privatpersoner som investerat i Fortinova genom ett flertal emissioner. Huvudägarna planerar att stanna kvar som ägare.  

Bolaget planerar nu att ta in cirka 800 miljoner kronor genom en nyemission av B-aktier.

Nyckeltal

  • Fastighetsportföljen är värd cirka 2,3 miljarder fördelat på bostadsfastigheter (86 procent), kommersiella fastigheter som exempelvis handel, kontor, lager och logistik (11 procent). Resterande 2 procent är samhällsfastigheter med skattefinansierade hyresgäster som skolor och förskolor. 
  • Total uthyrningsbar area är närmare 147 000 kvadratmeter med ett hyresvärde på 164,5 miljoner kronor och en uthyrningsgrad på 99 procent. 
  • Det senaste räkenskapsåret hade Fortinova en nettoomsättning (hyresintäkter) om 135 miljoner kronor och en förvaltningsmarginal om 32 procent. Bolaget har 22 anställda.
  • Att äga fastigheter är kapitalintensivt och bolaget använder bankfinansiering för att utveckla fastighetsbeståndet. Nettobelåningsgraden är 41 procent. Över tid väntar sig bolaget att nettobelåningsgraden ska vara 55-65 procent med en avkastning på eget kapital överstigande 10 procent.
  • Fortinovas utdelningspolicy bygger på en ambition att överföra löpande förvaltningsresultat; utdelningen ska långsiktigt uppgå till minst 40 procent av förvaltningsresultatet (belastat med schablonskatt).

All data från det senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 augusti 2020.

Risker med att investera i Fortinova

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Risker med Fortinova kan till exempel vara om hyresintäkterna förändras, uppvärmningskostnaderna ökar markant, om fastigheter behöver mer underhåll än planerat eller att värdet på fastigheterna sjunker. Mer information kring risker finns i det fullständiga noteringsprospektet på fortinova.se

Med ”Fortinova” menas Fortinova Fastigheter AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från bolagets webbplats och noteringsprospektet, som finns tillgängligt på fortinova.se.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen.Eftersom SEB rådger bolaget inför noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om noteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan noteringen ställas in (se noteringsprospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget kurtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget att noteras, enligt uppgifterna i prospektet.

Erbjudandet att teckna sig via SEB riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

Customer service