Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Creaspac AB (publ) börsnoteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

 

 

Teckningstiden är nu avslutad

Creaspac AB (”Creaspac”) är ett förvärvsbolag etablerat på initiativ av Creades AB (publ) (”Creades”), som noteras nu på Nasdaq Stockholm. Syftet är att inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag. Du får möjlighet att investera tillsammans med Creades. 

Du kan teckna aktien via SEB 14-21 juni.

 

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster. 

Bli kund


Handelsinformation

 • Teckningskurs: 100 kronor per aktie.

 • Anmälningsperiod: 14 juni klockan 08.00 – 21 juni klockan 23.59.

 • Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.

 • Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 10 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.

 • Noteringsdag: 23 juni.

 • Likviddag: 28 juni.

 • Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer.

 • För IPS ring tel. 0771-365 365.

 • Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.

Vad är ett förvärvsbolag?

Ett förvärvsbolag är ett bolag utan verksamhetshistorik. Syftet är att ta in kapital genom en börsnotering och inom en viss tid därefter förvärva ett onoterat bolag, som efter godkännande från aktieägarna, och efter en särskild granskningsprocess, blir noterat. Initiativtagare till ett förvärvsbolag är en så kallad sponsor, som ansvarar för att identifiera, analysera och genomföra förvärvet.

SPAC – en växande form av börsnotering

Förvärvsbolag, även kallat ”Special Purpose Acquisition Company” (SPAC), har under senare år fått ett betydande genomslag. Under 2020 noterades över 200 förvärvsbolag i USA. Det motsvarar cirka hälften av det totala antalet bolag som noterades i USA förra året.

Nytt i Sverige

I Sverige noterades det första förvärvsbolaget i form av en SPAC på Nasdaq Stockholm i mars 2021, baserat på nya regler från februari 2021.

Creaspac till börsen

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, etablerat på initiativ av Creades. Bolagets syfte är att ta in cirka 2 480 miljoner kronor i kapital genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom 36 månader förvärva ett onoterat bolag. Det förvärvade bolaget blir, efter godkännande, noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market. Genom att köpa aktier i Creaspac får du möjlighet att tillsammans med Creades investera i och köpa upp ett onoterat bolag.

Förvärvsstrategi

Creaspacs övergripande strategi är att förvärva ett bolag som man anser har betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med hänsyn tagen till risk. Potentiella målbolag är primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som Creaspac anser vara relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling.

Creaspac förväntas förvärva ett målbolag med cirka 2-5 miljarder kronor i bolagsvärde (exklusive skuldsättning).

Creaspacs sponsor Creades har tidigare erfarenhet från investeringar bland annat inom finansiella tjänster, e-handel och relaterade tjänster, mjukvaru-/SAAS-bolag (”Software as a Service”), gaming (spel, inte betting) och industriföretag inom konsumentvaror.

Creaspac är inte begränsat till förvärv inom någon särskild bransch eller sektor, men ska enligt sin förvärvsstrategi inte förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller bolag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra makrofaktorer, och inte heller bolag som är utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk.

Hållbarhet

Creaspac ser hållbar utveckling som en strukturell trend i samhället som gynnar verksamheter och affärsmodeller som står i samklang med denna. Därför ingår identifiering av risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv i förvärvsanalysen. I förvärvsanalysen utvärderas även efterföljande av lagar och förordningar samt hur förvärvsobjektet förhåller sig till FN Global Compacts tio principer. Creaspac kommer inte att investera i bolag som inte lever upp till dessa krav.

Creades är sponsor

Creades kommer att vara så kallad sponsor till Creaspac. Det innebär bland annat att bolaget kommer att assistera Creaspac vid identifiering, utvärdering och förvärv av ett målbolag.

Enligt Creades har man under en längre tid känt att man ofta har fler idéer än kapital och ser nu fram emot möjligheten att kunna göra en större transaktion tillsammans med likasinnade institutioner och privatpersoner.

Mer om Creades

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag som bildades då Investment AB Öresund delades upp i två bolag. Creades handlas sedan 2013 på Nasdaq Stockholm. Bolagets strategi är att vara en engagerad ägare i små och medelstora bolag med potential för omvärdering och underliggande värdeskapande.

Creades investeringsorganisation har under lång tid investerat i både noterade och onoterade företag. Portföljen, mätt i substansvärde, består till cirka 70-75 procent av noterade och till cirka 25-30 procent av onoterade innehav.

De största innehaven är Avanza och bland onoterade innehav finns bland andra Apotea, Inet, Instabox, PriceRunner, Röhnisch, Tink och StickerApp. Creades substansvärde per den 30 april 2021 var cirka 9 714 miljoner SEK.


Creades har tre primära inriktningar för sina investeringar:

 1. Noterat långsiktigt ägande

  Här eftersträvas en tillräckligt stor aktiepost för att få inflytande, normalt över 10 procent, samt en eller flera styrelseplatser. Creades vill arbeta engagerat och konstruktivt tillsammans med företagsledning och övriga intressenter och för att driva bolaget på vad Creades anser vara rätt sätt operationellt, strukturellt och finansiellt.

 2. Onoterat långsiktigt ägande

  Investeringar i onoterade bolag om typiskt sett 50–500 miljoner kronor per investering, där ägandet kan vara såväl majoritets- som minoritetsägande. Här strävar man efter ett nära samarbete med företagsledningen och att arbeta aktivt med bolagets utvecklingsagenda. Här inkluderas även mindre investeringar i onoterade bolag i tidiga faser.

 3. Aktiv förvaltning

  Creades investerar här i vad man anser vara fundamentalt undervärderade bolag, intressanta tillväxtmöjligheter eller opportunistiska situationer.


Creades söker investeringar som gynnas av fundamentala trender som avreglering, teknologisk innovation och ändrade värdekedjor eller kundbeteenden, företag som står vid en förändringspunkt som internationalisering, accelererad tillväxt eller vill gå från privat till publikt, eller företag som saknar tydlig huvudägare där Creades kan ha möjlighet att bidra med ökad ägarstyrning, kunskap om förvärv och kapitalstruktur.

Creades har en långsiktig investeringshorisont. Fokus ligger på att skapa uthålligt värde, snarare än att fokusera på utfallet under enskilda kvartal. Till skillnad från vissa andra investerare har Creades ingen förutbestämt datum för exit, utan har för avsikt att genomföra såväl nyinvesteringar som avyttringar utifrån vid var tidpunkt rådande marknadsförutsättningar.

Creades investering i Creaspac

Creades kommer att investera 375 miljoner kronor för att äga 15 procent av aktierna vid notering, och har för avsikt att kvarstå som långsiktig ägare i den verksamhet som förvärvas. Creades tecknar aktier i Creaspac på samma villkor som övriga investerare i samband med noteringen.

Creades tecknar även en form av teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, i Creaspac. De motsvarar cirka 15 procent av aktierna i bolaget vid notering, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.

Sponsoroptionerna kan användas för att teckna aktier från och med den bolagsstämma som godkänner det förvärv som Creaspac har som syfte att genomföra, och fem år framåt. Varje sponsoroption ger Creades rätt att teckna en (1) aktie i Creaspac till en teckningskurs om 100 kronor plus en årlig uppräkning om 7,5 procent från dagen efter den bolagsstämma som har godkänt bolagsförvärvet. Sponsoroptionerna får alltså bara ett värde om Creaspac har en tillräckligt positiv kursutveckling.

Bolaget kan också välja en alternativ lösenmodell som ger mindre nytt kapital till bolaget men också att färre nya aktier emitteras, vilket leder till mindre utspädning för aktieägarna. De fullständiga villkoren för sponsoroptionerna hålls tillgängliga på bolagets hemsida creaspac.se.

Finansiella mål

Målsättningen är att Creaspac efter bolagsförvärvet ska kunna ge aktieägarna en riskjusterad avkastning om minst 7,5 procent per år och som även överstiger avkastningen på Nasdaq Stockholm (OMXSGI).

Utdelningar

Creaspac avser inte att lämna någon utdelning förrän tidigast efter att ett förvärv har genomförts.

Creaspacs ledning

Creaspacs ledning består av John Hedberg (VD) och Christina Hilmersson (CFO), som även har motsvarande positioner på Creades.

Bolagets styrelse består av Sven Hagströmer (ordförande i både Creaspac och Creades), Peter Nilsson, Anna Nordell-Westling, Anna Ryott, Annika Sigfrid, Pär Svärdson och Hans Toll.

Ägarstruktur

Creades äger 15 procent av Creaspac vid noteringen, medan sponsoroptionerna ger Creades möjlighet att utöka sitt aktiekapital i framtiden.

Creades avser att vara en långsiktig huvudägare i Creaspac, som ställer krav och ansvar och kommer att åta sig att inte sälja något av sitt innehav i Creaspac under en tid efter att bolaget har fullföljt ett förvärv.

Cornerstone-investerare

Bland andra Lannebo Fonder, PriorNilsson, Ramsbury Invest, SEB Investment Management och Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av Creaspac i samband med börsnoteringen. Sammantaget motsvarar den planerade teckningen från både cornerstone-investerare och Creades därmed cirka 55 procent.

Erbjudandet

Erbjudandet omfattar 24 800 000 aktier till en kurs av 100 kronor per aktie. Det kommer att tillföra bolaget cirka 2 480 miljoner före transaktionskostnader. Creaspacs avsikt är att sätta av 2 250 miljoner av emissionslikviden på ett spärrat bankkonto, för att senare använda pengarna till att förvärva ett bolag värt cirka 2-5 miljarder kronor.

Potentiella risker för investerare i Creaspac

Creaspac är ett relativt nybildat bolag utan verksamhetshistorik, vilket kan göra en investering i bolaget särskilt svårbedömd. Creaspac har ännu inte identifierat något specifikt målbolag. Det finns en risk att Creaspac inte lyckas genomföra ett bolagsförvärv inom 36 månader och därmed blir avnoterat och träder i likvidation.

Likviditeten i aktien fram till förvärvet kan vara låg. Det finns en risk att bolaget inte betalar någon utdelning under flera år. Aktieägare har ett begränsat inflytande över vilket målbolag som förvärvas. Aktieägare som röstar nej till förslaget kommer att ha möjlighet att få sina aktier inlösta, men begränsat till maximalt 10 procent av utestående aktier. Om Creaspac behöver låna eller resa ytterligare kapital för att köpa målbolaget kan det leda till utspädningseffekter för befintliga aktieägare.

Beroende på hur stor del av sponsoroptionerna Creades väljer att använda i framtiden, kan det också leda till utspädningseffekter för andra aktieägare.

Läs mer i prospektets kapitel om riskfaktorer, som du hittar på creaspac.se

Disclaimer

Med ”Creaspac” menas Creaspac AB och med ”Creades” menas Creades AB (publ). Bolagsinformation och definitioner är hämtade från börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på creaspac.se.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att vara med och ta bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service