Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

eEducation Albert AB (publ) noteras

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska.
Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

OBS! Du som är kund i SEB Private Banking ska istället kontakta din rådgivare.

Teckningstiden är nu avslutad. 

eEducation Albert AB (publ) (”Albert”), med en digital app-baserad utbildningsplattform för barn, planerar att notera sig på Nasdaq First North Growth Market. Som kund i SEB kan du teckna dig för aktier i Albert genom oss.

Att investera i aktier innebär alltid en risk. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.


Teckningstiden är nu avslutad.

Vill du bli kund hos oss?

Nu kan du som har mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund

 

Handelsinformation

Teckningskurs: 49 kronor per aktie.
Anmälningsperiod: 22 september klockan 08.00 – 29 september klockan 23.59.
Observera att dagen och tiden kan tidigareläggas.
Du behöver teckna dig för minst 100 aktier, högst 20 000 aktier, i jämna poster om 50 aktier.
Noteringsdag: 1 oktober.
Pengarna dras från ditt konto: 5 oktober
Du kan köpa aktierna till Investeringssparkonto (ISK) eller depåer.
Efter tilldelningen visas antalet i depån. Om du inte tilldelats några aktier får du inget meddelande.


Albert noteras

Albert grundades 2015 och erbjuder en app-baserad utbildningsplattform för barn mellan 3 och 16 år, med visionen att erbjuda varje barn i Europa en skräddarsydd läroupplevelse. Sedan grundandet har Albert hjälpt över 275 000 familjer med barnens utbildning.

Bolagets verksamhet

Albert erbjuder digitala utbildningstjänster. För närvarande erbjuder Albert fem produkter, paketerade i tre olika olika prenumerationsbaserade tjänster. Tjänsterna köps genom appar via bolagets webbplats, i Apple App Store och i Google Play. De tre abonnemangstyperna Albert BAS, Albert Standard och Albert PLUS kostar för närvarande 99-189 kronor i månaden (eller motsvarande belopp i lokal valuta).

Produkter

 • Albert är en matematikapp för barn mellan 10 och 16 år
 • Junior är en matematikapp för barn mellan 3 och 9 år
 • ABC är en läsförståelseapp för barn mellan 3 och 9 år
 • Geo är en geografiapp för barn mellan 10 och 16 år
 • Code är en programmeringsapp för barn mellan 3 och 9 år

 

Expansion till nya marknader

Bolaget, med cirka 40 medarbetare, har sitt huvudkontor i Göteborg. Alberts huvudmarknad är Sverige, men antalet kunder i Danmark, Norge och Polen växer. Den svenska marknaden stod under andra kvartalet 2021 för 58 procent av nettoomsättningen. Albert verkar på den europeiska marknaden för digitala utbildningstjänster och utöver nuvarande marknader utvärderar Albert testmarknader i Storbritannien och Tyskland.
.

Organisk tillväxt genom marknadsföring

En central faktor vid lanseringar på nya marknader är investeringar i marknadsföring. Typiskt sett erbjuder bolaget kostnadsfria provprenumerationer i 1-3 månader. Andelen som övergår till att bli betalande kunder har enligt bolagets egna data historiskt sett ökat från 70-75 procent 2019, till cirka 85 procent under andra kvartalet 2021.

Alberts data visar också att prenumeranterna fortsätter med tjänsterna över tid och har en bibehållningsgrad avseende betalande prenumeranter om cirka 90 procent per månad.

Tillväxtfokus

Albert befinner sig i en intensiv tillväxtfas. Antalet betalande prenumeranter har ökat från cirka 6 400 vid utgången av räkenskapsåret 2018 till cirka 59 700 andra kvartalet 2021. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 144 procent.

Kort historik

 • 2015: Albert grundas av Arta Mandegari (VD) och Salman Eskandari (vice VD)
 • 2016: Betatjänsten lanseras och försäljningen inriktas initialt till barn och skolor
 • 2017: Bolaget antar en ny strategi, där försäljningen fortsättningsvis riktas primärt till föräldrar till barn i de aktuella åldersgrupperna
 • 2020: Lansering i Norge och Polen
 • 2021: Lansering i Danmark

Nyckeltal

Albert har ökat nettoomsättningen från cirka 7,5 miljoner kronor under räkenskapsåret 2019, till cirka 23,9 miljoner kronor under räkenskapsåret 2020. Det motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 220 procent.

Bolagets intäktsmodell är helt prenumerationsbaserad. Årliga återkommande intäkter har ökat från cirka 6 miljoner kronor per den 31 december 2018, till cirka 69 miljoner kronor per den 30 juni 2021, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 163 procent. Ökningen kommer främst från en växande användarbas och stigande månatlig nettoomsättning per betalande prenumerant.

Rörelseresultatet var negativt under 2020. Kostnaderna ökade mer än nettoomsättningen då bolaget utökade sina investeringar i marknadsföring för att växa antalet prenumeranter över tid.

Finansiella mål

 • Öka nettoomsättningen med i genomsnitt över 50 procent per år på medellång sikt, där organisk tillväxt ska stå för majoriteten av ökningen, samt att nettoomsättningen ska överstiga 500 miljoner kronor helåret 2025.
 • En EBITA-marginal om 40 procent på lång sikt.

Utdelningspolicy

Eftersom Albert befinner sig i en tillväxtfas planerar bolagets styrelse att inte föreslå någon utdelning på kort till medellång sikt. Bolagets kassaflöden ska istället att återinvesteras i tillväxt, både organiskt och via förvärv.

Hållbarhetspolicy

Albert strävar efter att göra världen till en bättre plats genom att försöka bidra aktivt till barns lärande. Bolaget strävar också efter att lägga vikt vid hållbarhet och ESG i sin företagskultur och i sina erbjudanden och avser att fortsatt göra så i framtiden. Styrelsens mål är att koncernen som helhet ska ha ett positivt avtryck på bolagets prenumeranter, personal, samarbetspartners och samhället i stort.

Bolaget har identifierat fem fokusområden i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling – Bidra till förbättrad ekonomisk och social status genom att bidra till barns lärande, integritetsskydd, en attraktiv arbetsgivare, strävan efter jämlikhet i den egna organisationen, samt att förbättra barns och ungdomars hälsa genom engagemang i lokala samarbeten, såsom idrottsaktiviteter.

Läs mer här

Ägarstruktur

Noteringen kommer att bestå av en försäljning av existerande aktier men även av nyemitterade aktier. Inför noteringen är Alberts största aktieägare Schibsted Tillväxtmedier AB som äger cirka 21,6% procent, Abanico Invest AB med cirka 9,6% och Muirfield Invest AB som äger cirka 9,3% av aktierna. Bolagets grundare Arta Mandegari och Salman Eskandari äger vardera cirka 7,3%.

Bland övriga befintliga aktieägare finns bland annat RoosGruppen AB, Inbox Capital AB, Lena Apler genom bolaget Helichrysum Gruppen AB, Mathias Kamprad (som även avser förvärva ytterligare aktier i erbjudandet) samt MP Pensjon PK.

Riskfaktorer

Risker med att investera i bolaget inkluderar bland annat:

 • Verksamhet, bransch och marknad: Bolaget är i hög grad beroende av att kunna locka nya och behålla befintliga prenumeranter. Bolaget verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad för utbildningstjänster
 • Operationella: Bolagets strategi innefattar såväl organisk tillväxt som tillväxt genom förvärv. Risker förknippade med förvärv är främst relaterade till integration och svårigheter att uppnå synergieffekter med förvärvet.
 • Finansiella: Bolaget bedömer att den nuvarande verksamheten kan uppnå kassapositivt resultat, men att det skulle förutsätta att Albert helt eller delvis upphör med sin tillväxtagenda och/eller upphör med att finansiera och utforska nya strategiska initiativ. För att kunna möta uppsatta målsättningar och tillväxtstrategier är Albert i behov av kapital såväl nu som i framtiden.
 • Tekniska: Om någon av Alberts applikationer blir otillgängliga för användarna eller om bolaget utsätts för dataintrång.
 • Risker med värdepapper: En aktiv, likvid och fungerande marknad för handel med Alberts aktier kanske inte utvecklas, kursen för aktierna kan bli volatil och potentiella investerare kan förlora en del av eller hela sin investering.

.Mer information kring risker finns i börsnoteringsprospektet på bolagets webbplats

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Erbjudandet riktar sig enbart till dig som har skatterättslig hemvist i Sverige.

Med ”Albert” menas eEducation Albert AB (publ) eller i förekommande fall tjänsten Albert eller produkten Albert. Bolagsinformation och definitioner är hämtade från bolagets webbplats, senaste delårsrapport och börsnoteringsprospektet, som finns tillgängligt på bolagets webbplats

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (”SEB”) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Eftersom SEB är en av rådgivarna vid noteringen lämnar vi inte någon rekommendation på bolaget.

Tilldelningen är inte beroende av när anmälan lämnas under anmälningsperioden. Om börsnoteringen blir övertecknad kan tilldelning utebli eller ske med ett lägre antal aktier.

Under extraordinära omständigheter kan börsnoteringen ställas in (se prospektet). Om pengar för noteringen redan betalats in, kommer SEB att återbetala dem.

I samband med denna notering tas inget courtage ut. Däremot får SEB ersättning för att hjälpa bolaget till börsen, enligt uppgifterna i prospektet.

Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till så kallad U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet.

For UK residents/bosatta i Storbritannien

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is authorised and regulated by the Swedish Financial Supervisory Authority. Deemed authorised by the Prudential Regulation Authority. Subject to regulation by the Financial Conduct Authority and limited regulation by the Prudential Regulation Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorisation, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Customer service