Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2018-07-20

Världsekonomin växer på i god takt, vilket också innebär prognoser om goda vinstökningar för börsbolagen. Tillväxtbilden är bred, samtliga större regioner i världen rullar på i god fart, såväl vad gäller tjänste- som industriföretag. På den politiska arenan är dock osäkerheten större. Det brukar inte påverka tillväxten, men om handelskonflikterna förvärras med tydligare hinder för global handel kan det definitivt räcka för att dämpa ekonomierna. Det är dock inte vårt huvudscenario. Vi räknar med fortsatt god tillväxt både i år och nästa år. 

  1. Sverige

  Uppdaterad 2018-07-20

  Sverige: God fart en tid till

  Tillväxtkrafterna skiftar, bostadsbyggandet växlar ner 2018 och industrin tar över som tillväxtmotor. Det är framförallt exporten som drar, drivet av god efterfrågan i omvärlden och svag krona. Hushållen är på gott humör; sysselsättningen ökar men låga löneökningar bidrar till att konsumtionen inte tar fart. Riksbanken vill se bevis på att stark konjunktur sätter varaktiga spår i löner och tjänstepriser vilket skapar risk för att man senarelägger räntehöjningen till 2019. Vi räknar med fortsatt god, men lägre, tillväxt kommande år.

  2. Europa

  Uppdaterad 2018-07-20

  Eurozonen: Fortsätter visa ekonomisk styrka

  Trots en tvekande inledning av året, bl.a. beroende på väderrelaterade faktorer, dominerar tillväxtkrafterna de närmaste åren. Stark arbetsmarknad, lättare finanspolitik samt god global efterfrågan väger tyngre än motvind från stark euro och handelsoro, givet att den sistnämnda inte förvärras markant. Trots att allt fler företag flaggar för rekryteringsproblem förblir löneöknings- och inflationstakten låg, vilket tillsammans med vissa strukturreformer möjliggör en ytterligare nedgång i arbetslöshet. ECB höjer räntan först sommaren 2019.

  Brexitförhandlingarna går in i sista ronden och förhoppningen är att en uppgörelse nås under fjärde kvartalet i år, men risken är stor att nationella särintressen stör förhandlingarna, något som framförallt skulle drabba brittisk ekonomi.

  3. USA

  Uppdaterad 2018-07-20

  USA: Fortsatt tillväxt, handelsspänningar en nedsidesrisk

  Fortsatt god tillväxt för närvarande, drivet av stark arbetsmarknad, skattesänkningar och företagsinvesteringar. Amerikansk handelspolitik har blivit tydligt protektionistisk och eskalerande handelsspänningar mellan USA och Kina/EU är en tydlig nedsidesrisk. Inflationen väntas accelerera under 2018 och Fed höjer styrräntan ytterligare två gånger i år och två gånger 2019 samtidigt som minskningen av centralbankens balansräkning fortsätter enligt plan. På finansmarknaderna diskuteras allt mer hur länge den redan långvariga tillväxtperioden kan hålla i sig, en diskussion som lär fördjupas i takt med att tiden går.

  4. Kina

  Uppdaterad 2018-07-20

  Kina: Fortsatt god tillväxt – tjänstesektorn drar

  Kina väntas leverera fortsatt hög men mer dämpad BNP-tillväxt 2018–2019, i linje med plan. Inbromsningen i kinesisk ekonomi har bland annat lett till en försvagning av yuanen. Tillväxten drivs av den "nya ekonomin" där utvecklingen av tjänstesektorn i större stadsområden fortsätter i snabb takt. Pekings prioriterade skuldsanering, som dämpar inhemsk ekonomi, balanseras av periodvis mer expansiv penning och finanspolitik.

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2018-07-20

  Tillväxtländer: God fart men risker från USA

  Flertalet tillväxtekonomier (EM) bidrar till den goda tillväxtbilden. Världshandeln sköt fart under 2017, vilket tydligt gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Tillsammans med en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytebalanser i de mest sårbara länderna gör det den generella bilden bättre än på länge. Tillväxten är högst i de asiatiska länderna medan de råvarutunga länderna i Latinamerika samt Ryssland växer långsammare, men ändå med bättre fart än de senaste åren. De amerikanska räntehöjningarna och utsikter till starkare dollar skapar dock oro kring EM-sfären då flera länder är tydligt dollarberoende. Utvecklingen av den pågående handelskonflikten är också av stor vikt för EM-länderna.

  Tillgångsslag

  Aktier

  Positiva men mer osäkra börsutsikter

  Under våren har den tidigare positiva börstrenden ersatts av mer volatila och trendlösa marknader. Den fortsatt positiva grundbilden talar för att detta är en korrektion snarare än ett trendbrott. Det bygger dock på att risken/oron för ett upptrappat handelskrig kan förklinga.  Tillväxtbilden rymmer inte längre någon acceleration, och en del placerare funderar nu på nästa trend efter nulägets goda tillväxtår. Vi räknar med modesta börsuppgångar en tid till, men också med större volatilitet när tillväxtutsikterna grumlas och centralbanksstödet avtar allt mer.

  Räntor

  Splittrat i centralbanksvärlden

  De senaste centralbanksbeskeden spretar, fortsatta höjningar från Fed samtidigt som ECB och Riksbanken ännu inte visar några tecken på brådska att börja strama åt penningpolitiken. Framöver vidgas skillnader i styrräntor än mer och ett måttligt inflationstryck begränsar uppgången i långräntorna. Historiskt låga räntor gör att många traditionella ränteplaceringar, som obligationsfonder idag ger mycket låg eller ingen avkastning. När marknadsräntor rör sig uppåt innebär det sämre förutsättningar för räntemarknaden i allmänhet och för ränteplaceringar med lång löptid i synnerhet. 

  Alternativa investeringar

  Förändrat marknadsläger – på gott och ont för hedgefonder

  Vi har under första halvåret haft en svängig och osäker börs. För vissa hedgefondsstrategier kan detta vara hanterbart, men för vissa kan dessa typer av rörelser vara en nackdel. Förvaltare inom trendföljande strategier inledde året starkt, men hämmas av tilltagande rörelser på marknaden. Förändrat penningpolitiskt landskap skapar möjligheter för makrostrategier. Tydliga skillnader i avkastning mellan både marknader, sektorer och enskilda aktier skapar förutsättningar för equity long/short strategier.