Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2017-11-16

Tillväxtökningen är bredbaserad, såväl över regioner och länder som över sektorer, även om den amerikanska tillväxten inte imponerar. De delar av ekonomin som tydligast uppvisar styrka är arbetsmarknaden i såväl USA som Europa, stark tillväxt i Kina drivet av ett uppsving i industrin, ökande investeringar till följd av stigande kapacitetsutnyttjande och en cyklisk återhämtning i flera Emerging Markets- länder. Sammantaget ger det en robust bild. Vi räknar med en global tillväxt på 3,8 procent både i år och nästa år.

  1. Sverige

  Uppdaterad 2017-11-16

  Sverige: Högtryck i svensk ekonomi

  Den svenska ekonomin tillhör också till ljuspunkterna ur ett tillväxtperspektiv. Vi ser en bredbaserad tillväxt med bostadsinvesteringar som starkaste drivkraft, följt av exporten som gynnas av en svag krona och starkare europeisk konjunktur. Konsumtionen utvecklas lugnare, trots en stark arbetsmarknad. Vi räknar med att BNP växer med 3,2 procent i år. Arbetsmarknaden är mycket stark och anställningsplanerna i näringslivet steg till historiska toppnivåer under sommaren.

  2. Europa

  Uppdaterad 2017-11-16

  Eurozonen: Visar tillväxtstyrka

  Till skillnad från USA överraskar Europa på uppsidan. Uppgången är bredbaserad och drivs av såväl stigande sysselsättning och förbättrat hushållshumör som av ökande investeringar och stigande export. Vi har reviderat upp vår prognos för BNP-tillväxten ytterligare till 2,1 procent 2017 och 2,2 procent 2018. Den politiska osäkerheten har minskat och efter det tyska valet i september väntar vi oss intensifierade försök att på EU-nivå förstärka regionens samarbete, samtidigt som Brexit-förhandlingarna fortsätter, med en markerad inbromsning i brittisk ekonomi som tydligaste följd.

  3. USA

  Uppdaterad 2017-11-16

  USA: Hyfsad tillväxt trots politisk turbulens 

  Tidigare har mycket hopp knutits till en uppväxling i amerikansk ekonomi. Vi ser en acceleration där, men inte i nivå med tidigare förväntningar. Förhoppningar om stimulanser från finanspolitiken ser ut att komma på skam då Trump-administrationen har svårt att få igenom olika reformer. Samtidigt håller en relativt låg sparkvot tillbaka konsumtionsökningar. Tillväxten får dock stöd av investeringar och nettoexport. Vi räknar med en tillväxt på 2,2 procent 2017 och 2,4 procent 2018. Vår syn att den finanspolitiska stimulansen skulle bli närmast obefintlig 2017 har fått ytterligare stöd.

  4. Kina

  Uppdaterad 2017-11-16

  Kina: Ekonomin gasar, politiker bromsar

  Kinas ekonomi visar muskler. Första halvåret i år accelererade tillväxttakten och ligger ett par tiondelar över regeringens BNP mål på ca 6,5 procent. Kraften kommer från två håll. Dels har en starkare global konjunktur stimulerat exporten. Det kan jämföras med ett exportfall under samma period förra året. Dels har lättnader i kreditförhållanden stimulerat båpe bolåneaktivitet och bopriser, vilket i sin tur medverkat till ökat byggande och en positiv förmögenhetseffekt från hushållen.
  Fartökningen ger möjlighet för myndigheter att strama åt penningpolitik och kreditmarknad vilket dämpar tillväxten. Vår prognos är att Kinas ekonomi framöver bromsar in på ett kontrollerat sätt och i år blir BNP-tillväxten 6,8 procent för att sedan dämpas till 6,4 respektive 6,1 procent 2018 och 2019. 

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2017-11-16

  Tillväxtländer: Hjulen snurrar fortare

  Tillväxtekonomierna (EM) bidrar också till den goda tillväxtbilden. Även om det fortfarande finns protektionistiska risker ökar världshandeln, vilket gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Lägg till detta en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytesbalanser i de mest sårbara länderna och den generella bilden ser bättre ut än på länge.  Indien växer fortsatt starkt. Förra årets problematiska valutareform gav en mindre ekonomisk inbromsning än befarat, samtidigt som landet genomfört flera viktiga ekonomiska reformer, inte minst den nationella försäljningsskatten som lanseras i år, något som ger positiva tillväxteffekter från nästa år.  Såväl Ryssland som Brasilien har lämnat recessionen bakom sig, men stora strukturella problem gör att tillväxten blir svag kommande år. 

  Tillgångsslag

  Aktier

  Tillväxten stöttar vinster 

  Vi räknar med ökande och god global tillväxt de närmaste åren. Det ger förutsättningar för stigande vinster i börsbolagen generellt. Samtidigt kommer räntorna att vara kvar på fortsatt låga nivåer, vilket gör alternativet ränteplaceringar mindre intressant. Sammantaget innebär det en ljus grundbild för aktier. Vi är positiva till börsutvecklingen på ett års sikt, men konstaterar också att aktierna efter många års uppgångar är relativt högt värderade. Det begränsar uppgångspotentialen och gör börserna känsliga för negativa nyheter. Vi ser högst värderingar för amerikanska aktier varför vi föredrar placeringar i Europa inklusive Sverige, och i Asien. 

  Räntor

  Långsamt stigande långräntor

  Vi tror på långsamt stigande långräntor, drivet av både amerikanska räntehöjningar och den amerikanska centralbankens planer på att börja minska sin balansräkning. Ränteuppgången begränsas något av svagt inflationstryck. Den europeiska centralbanken ska fortsätta att köpa obligationer fram till åtminstone september nästa år men minskar samtidigt storleken på de månatliga köpen till EUR 30 mdr per månad. Samtidigt lovar man att hålla räntor och balansräkning oförändrad tills en bra bit efter att köpen avslutats. Att Riksbanken inte skickar några signaler om att man skulle vara på väg att svänga om politiken gör att sannolikheten för en höjning i närtid minskar. Vi tror på att första höjningen dröjer tills i juli.

  Alternativa investeringar

  Stabil utveckling för hedgefonder och råvarusegmentet

  Givet de senaste månadernas låga volatilitet har hedgefonder lyckats någorlunda väl i sin jakt på absolutavkastning. Förvaltare inom både aktie- och kreditstrategier har lyckats väl och givet förutsägbarheten bland centralbankernas agerande har det funnits möjlighet att skapa avkastning inom makrostrategier.
  Överenskommelsen om begränsningar i oljeproduktionen, med OPEC och Ryssland har haft begränsad effekt. Vår oljeprisprognos är runt 55 USD per fat för 2017/ 2018 och därefter en uppgång till 60 USD för 2019.