Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2018-01-17

Världsekonomin är nu inne i vad som liknar en mogen högkonjunktur. Gott hushållshumör och ökande investeringsbehov bland företag driver normalt tillväxten i den här fasen, så även denna gång. Tillväxten är god i samtliga stora ekonomier och i de flesta delar av ekonomin. Vi har därför skruvat upp våra prognoser något och räknar med en fortsatt god global tillväxt, trots politisk osäkerhet.

  1. Sverige

  Uppdaterad 2018-01-17

  Sverige: Högtryck i svensk ekonomi

  I Sverige har högkonjunkturen förstärkts. Expansiv finans- och penningpolitik och stark byggkonjunktur har drivit tillväxten. Osäkerheten på bomarknaden gör dock att byggsektorn sannolikt försvagas även om vi räknar med en relativt måttlig prisnedgång. I stället kommer bättre fart i exporten och ökande investeringar i industrin att bidra till fortsatt god tillväxt bidrar, hjälpt av den svagare kronan.

  2. Europa

   Uppdaterad 2018-01-17

  Eurozonen: Visar tillväxtstyrka

  Europa är den region där tillväxten överraskat mest de senaste månaderna. Uppgången är bredbaserad och drivs av såväl stigande sysselsättning och förbättrat hushållshumör som av ökande investeringar och stigande export.
  Vår prognos för tillväxten landar på dryga 2 procent. Inom euro-zonen finns frågetecken kring framtida samarbetsformer men det påverkar sannolikt inte marknaderna i närtid. Även Brexit-processen tror vi kan förlöpa utan allvarliga effekter, förutom motvind för brittisk ekonomi.

  3. USA

  Uppdaterad 2018-01-17

  USA: Åter upp i marschfart

  Amerikansk ekonomi växlade upp under förra året. Tillväxten får stöd av investeringar och nettoexport tack vare den svagare dollarn. Privat konsumtion bidrar också men den låga sparkvoten minskar utrymmet för konsumtionsökningar. Skattereform ger ett visst stöd till ekonomin, men det totala bidraget från finanspolitiken blir begränsat. Vi räknar med en tillväxt runt 2,5 % i år och endast något lägre nästa år.

  4. Kina

  Uppdaterad 2018-01-17

  Kina: Ekonomin gasar, politiker bromsar

  Kinas ekonomi fortsätter att imponera. Kraften kommer från två håll. Dels har en starkare global konjunktur stimulerat exporten. Dels har lättnader i kreditförhållanden stimulerat såväl bolåneaktivitet som bopriser vilket i sin tur medverkat till ökat byggande och en positiv förmögenhetseffekt från hushållen. Fartökningen ger möjlighet för myndigheter att strama åt penningpolitik och kreditmarknad vilket minskar de finansiella riskerna men dämpar tillväxten.

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2018-01-17

  Tillväxtländer: Hjulen snurrar fortare

  Även tillväxtekonomierna (EM) bidrar till den goda tillväxtbilden. Världshandeln har skjutit fart tydligt igen, vilket gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Tillsammans med en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytebalanser i de mest sårbara länderna gör det den generella bilden bättre än på länge. Tillväxten är högst i de asiatiska länderna medan de råvarutunga delarna i Latinamerika och Ryssland växer långsammare.

  Tillgångsslag

  Aktier

  Tillväxten stöttar vinster 

  Vi räknar med ökande och god global tillväxt de närmaste åren. Det ger förutsättningar för stigande vinster i börsbolagen generellt. Samtidigt kommer räntorna att vara kvar på fortsatt låga nivåer, vilket gör alternativet ränteplaceringar mindre intressant. Sammantaget innebär det en ljus grundbild för aktier. Vi är positiva till börsutvecklingen på ett års sikt, men konstaterar också att aktierna efter många års uppgångar är relativt högt värderade. Det begränsar uppgångspotentialen och gör börserna känsliga för negativa nyheter. Vi ser högst värderingar för amerikanska aktier varför vi föredrar placeringar i Europa inklusive Sverige, och i Asien. 

  Räntor

  Långsamt stigande långräntor

  Dämpad inflationsutveckling håller tillbaka räntorna, men till skillnad från för några år sedan har vi nu viss inflation i systemet. Det gör det möjligt för centralbanker att dra ner sina stimulanser och sakta börja höja sina räntor. De närmaste kvartalen gäller detta framförallt för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, men inför att andra följer efter ser vi utrymme för sakta stigande långräntor. 

  Alternativa investeringar

  Stabil utveckling för hedgefonder och råvarusegmentet

  Givet de senaste månadernas låga volatilitet har hedgefonder lyckats någorlunda väl i sin jakt på absolutavkastning. Förvaltare inom både aktie- och kreditstrategier har lyckats väl och givet förutsägbarheten bland centralbankernas agerande har det funnits möjlighet att skapa avkastning inom makrostrategier.
  Oljepriset har fortsatt att stiga tack vare en starkare konjunktur och utbudsproblem. En viktig anledning till att oljepriset steg ordentligt under 2017 var att Opec-länderna (tillsammans med Ryssland) hållit sig till sina löften om produktionsminskningar.