Aktuella marknadsanalyser

Uppdaterad 2018-04-20

Fortsatt stark ekonomisk tillväxt utan besvärande inflationsimpulser, stabila och ökande vinster, och fortsatt mycket låg räntenivå ger en fortsatt ljus grundbild. Centralbankerna, som tillfört mycket likviditet i det ekonomiska systemet fortsätter stimulera men i gradvis lägre takt. Samtidigt planar tillväxten ut (på goda nivåer) och tillsammans med viss oro för inflation har dessa faktorer lett till ökad börsoro. Framöver får vi nog räkna med fler svagare perioder och vinsthemtagningar, men i en fortsatt positiv trend, tack vare den goda tillväxten och de låga räntorna. Sammantaget betyder detta att vi förväntar oss positiva börsavkastningar för 2018, men inte några stora tal.

  1. Sverige

  Uppdaterad 2018-04-20

  Sverige: God fart i svensk ekonomi

  De flesta signaler för svensk ekonomi fortsätter visa styrka. Prisfallet på bostäder hämmar dock när bidraget till BNP från bostadsbyggande slår om från positivt till negativt. Därtill finns en nedåtrisk om det totala prisfallet inte stannar vid de 10 procent som ligger i vår prognos, senaste tidens statistik ger dock stöd åt prognosen. BNP-tillväxten hålls samtidigt uppe av en stark internationell konjunktur, där styrkan i EU är extra viktig, och svag krona ger extra stöd för exporten och industrins investeringar. Det syns heller inga tecken på att hushållen påverkas negativt av fallande bostadspriser. Stigande köpkraft drivet av stark jobbtillväxt och expansiv finanspolitik talar för en fortsatt uppgång i konsumtionen de närmaste åren. Rekordhögt hushållssparande utgör en extra potential. Vi räknar sammantaget med en dämpning av tillväxttakten till runt (i och för sig goda) 2,5 % för 2018 och 2019.

  2. Europa

  Uppdaterad 2018-04-20

  Eurozonen: Fortsätter visa ekonomisk styrka

  I Eurozonen fortsätter de optimistiska tongångarna i flertalet länder med förbättrad politisk och ekonomisk framtidstro, även om en del europeisk data, som t ex inköpschefsindex har varit något svagare den senaste tiden, men dock från mycket starka nivåer. Den politiska bilden på kontinenten framstår nu som relativt stabil efter valen i Tyskland och Italien, Brexit-processen ser så här långt ut att få en negativ påverkan på brittisk ekonomi, men inte riktigt i den utsträckning som tidigare förutspåtts.
  Arbetslösheten faller men löner stiger inte i någon större utsträckning, vilket håller tillbaka inflationen. Vår prognos är att ECB:s obligationsprogram, QE, avslutas mot slutet av året och att första räntehöjningen kommer under 2019. Vi räknar med att Eurozonens tillväxt i år landar på 2,5 procent följt av 2,2 procent nästa år.

  3. USA

  Uppdaterad 2018-04-20

  USA: Framåt i marschfart

  De senaste månadernas amerikanska statistik har generellt överträffat förväntningarna. Tillväxten fortsätter att drivas på av stark privatkonsumtion, bra fart på exporten och ökade företagsinvesteringar. De skattesänkningar som beslutats av Trumpadministrationen ser också ut att få ett något större genomslag på tillväxten än tidigare väntat, framförallt för 2019. Skattesänkningarna finansierar sig dock inte själva, utan ger en försvagning av statsfinanserna vilket kan skapa oro på sikt. Vi räknar med fortsatt god tillväxt i USA och skriver upp prognosen för BNP till 2,8 respektive 2,5 procent for 2018 och 2019.

  4. Kina

  Uppdaterad 2018-04-20

  Kina: En fot på gasen, en på bromsen

  Kinas ekonomi fortsätter att imponera. En starkare global konjunktur har stimulerat exporten samtidigt som lättnader i kreditförhållanden stimulerat såväl bolåneaktivitet som bopriser vilket i sin tur medverkat till ökat byggande och en positiv förmögenhetseffekt från hushållen. Strukturella drivkrafter bakom tillväxten är också urbaniseringen och den snabba digitaliseringen. Fartökningen ger möjlighet för myndigheter att strama åt penningpolitik och kreditmarknad vilket minskar de finansiella riskerna men dämpar tillväxten. Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar också den politiska stabiliteten positivt. Vår prognos är att Kinas ekonomi bromsar in på ett kontrollerat sätt framöver med en BNP-tillväxt på 6,6 respektive 6,2 procent för 2018 och 2019.

  5. Tillväxtländer

  Uppdaterad 2018-04-20

  Tillväxtländer: Hjulen snurrar fortare

  Flertalet tillväxtekonomier (EM) bidrar till den goda tillväxtbilden. Världshandeln har tydligt skjutit fart igen, vilket gynnar de ofta exportorienterade ekonomierna. Tillsammans med en fortsatt stabilisering av råvarupriser och förbättrade bytebalanser i de mest sårbara länderna gör det den generella bilden bättre än på länge. Tillväxten är högst i de asiatiska länderna medan de råvarutunga länderna i Latinamerika samt Ryssland växer långsammare, men ändå med bättre fart än de senaste åren. Den senaste tidens relativt goda utveckling för råvarupriserna bidrar också positivt. För flera länder i Östeuropa ser också den ekonomiska utvecklingen positiv ut, bland annat tack vare god efterfrågan från Västeuropa.

  Tillgångsslag

  Aktier

  Nervösa börser i en positiv vinstmiljö

  Vi räknar med god global tillväxt de närmaste åren, samtidigt som inflationen håller sig tämligen stabil och räntorna därmed förblir på låga nivåer. Detta är en bra miljö för företagen att öka vinsterna ytterligare. Många amerikanska företag får också draghjälp av Trumps skattereform som sjösatts och som ger positiv effekt i år och framåt.  Global vinsttillväxt förväntas i år landa över 10 procent, för nästa år något lägre men fortsatt goda nivåer. Det gör oss positiva till börsutvecklingen på ett års sikt, men vi konstaterar också att aktierna efter många års konjunktur- och börsuppgångar på sikt närmar sig punkten när bilden blir mindre ljus. Det begränsar uppgångspotentialen och gör börserna känsliga för negativa nyheter. Vi räknar med att den goda vinstutvecklingen ger börserna kraft att stiga en tid till, dock med tidvisa kurssvängningar och begränsad potential.

  Räntor

  Centralbanker ger stöd till högre räntor

  Dämpad inflationsutveckling håller tillbaka räntorna, men till skillnad från för några år sedan har vi nu ändå viss inflation i systemet. Det gör det möjligt för centralbanker att dra ner sina stimulanser och sakta börja höja räntan. De närmaste kvartalen gäller detta framförallt för den amerikanska centralbanken Federal Reserve som förväntas höja sin styrränta fyra gånger under 2018. Andra centralbanker avvaktar dock och nettoeffekten blir fortsatta stimulanser, men tydligt mindre än tidigare. Brytpunkten kan ske redan mot slutet av året då Europeiska Centralbanken (ECB) sannolikt avslutar sina obligationsköp. Riksbanken fortsätter med en expansiv penningpolitik. Sammantaget kan vi få stigande räntor, vilket ökar riskerna då världens skuldsättningsnivå är hög.

  Alternativa investeringar

  Nya förutsättningar när volatiliten vaknar till liv

  Efter en stark inledning på året har förutsättningarna för hedgefonder succesivt försämrats. Förvaltare inom trendföljande strategier inledde året starkt, men hämmas av tilltagande volatilitet. Förändrat penning- och finanspolitiskt landskap skapar möjligheter för makrostrategier. Så länge kursrörelserna har fundamental koppling kan svängningar på marknaden lika gärna vara avkastningsmöjligheter. Senaste rapportperioderna har marknaden i de flesta fall belönat bra rapporter och straffat dåliga vilket skapar förutsättningar för hedgestrategier.