Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar görs i SEB Asset Selection, SEB Nordic Future Opportunity Fund, och i fondparaplyet SEB Fund 1

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Förändringar görs av SEB Asset Selection* och SEB Nordic Future Opportunity Fund**, samt av prospektet för samtliga fonder tillhörande fondparaplyet SEB Fund 1. Förändringarna träder i kraft den 29 september 2023. 

Du som är kund i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på dina fondandelar påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Förändringar i SEB Asset Selection 

Total Return Swaps (TRS): För att öka fondens drifts- och kostnadseffektivitet kommer så kallade TRS:er att införas. TRS:er kan användas för att få exponering mot den typ av tillgångar som redan ingår i fondens investeringsområde. Dessa inkluderar bland annat aktier och aktierelaterade värdepapper, ränte- och ränterelaterade instrument, valutor, råvaror, finansiella index och deras komponenter, derivat på de ovan nämnda instrumenten och volatilitetsrelaterade instrument enligt investeringsstrategin för fonden. Eftersom fondens strategi kommer att vara oförändrad, kommer införandet av TRS:er inte att påverka dig som är kund i fonden och inte heller bidra till några extra kostnader.
 
Nya riskkategorier tillagda: Som ett resultat av införandet av TRS:er har även "Legal risk" och "Depårisk" inkluderats i fondens riskprofil. Detta görs på grund av regulatoriska krav och av transparensskäl och kommer inte att påverka fondens risk-klassificering.
 
Minskning av fondens förväntade genomsnittliga bruttohävstång: Genomsnittlig bruttohävstång är ett mått på den totala derivatexponeringen. Fondens förväntade genomsnittliga bruttohävstång kommer att minska från 1000 % till 800 %.
 
Förändring i handelscykeln: Fondens kurs (NAV) för order som görs före bryttiden på en bankdag kommer att baseras på NAV för slutet av den bankdagen och beräknas följande bankdag. Detta kommer att anpassa handelscykeln för SEB Asset Selection till SEB Investment Managements övriga fonder.
 

Förändringar i SEB Nordic Future Opportunity Fund

Utbetalning av upplupen resultatbaserad avgift vid nettoinlösen: Den prestationsbaserade avgiftsmodellen för fonden ändras så att den upplupna avgiften inte bara betalas ut årligen utan även proportionerligt när inlösen sker. Ändringen görs för att säkerställa likabehandling bland andelsägarna.
 

Förändringar i prospekten för alla fonder i fondparaplyet SEB Fund 1

Från och med den 1 januari 2023 måste de flesta fondparaplyer ha en specifik bilaga i prospekten som beskriver de hållbarhetsrelaterade egenskaper som gäller för varje fond. Bilagan till prospektet för fondparaplyet SEB Fund 1 uppdaterades i februari 2023, och följaktligen krävs en uppdatering av varje ingående fonds bilaga. Mindre redaktionella ändringar görs också i respektive bilaga, men inga som har väsentlig påverkan på några av de hållbarhetsrelaterade egenskaperna.
 

Fonder som ingår i fondparaplyet SEB Fund 1:

SEB Asset Selection*
SEB Europe Equity Fund***
SEB Global Climate Opportunity Fund****
SEB Europa Indexnära*****
SEB Globalfond - Lux ******
SEB Nordic Future Opportunity Fund**
SEB US Focus Core Fund*******
 
Om du vill lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan förändringarna träder i kraft måste detta göras före bryttiden den 28 september 2023. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonderna. Observera att försäljning kan leda till skattekonsekvenser, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.
 

Produktdokumentation

Uppdaterad produktdokumentation kommer att finns tillgänglig på fondlistan på vår hemsida seb.se/fondlistan och via våra kontor när förändringarna träder i kraft.

*Fondens legala namn är Fund 1 – SEB Asset Selection Fund
**Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Nordic Future Opportunity Fund
*** Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Europe Equity Fund
****Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Climate Opportunity Fund
*****Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Europe Exposure Fund
******Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB Global Fund
*******Fondens legala namn är SEB Fund 1 – SEB US Focus Core Fund