Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Räntefonder – intressanta möjligheter

Tre personer i ett möte.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Vi har nu 2022 till handlingarna och kan konstatera att det var ett år som bland annat bjöd på stor ränte­dramatik. Hög inflation tvingade inte bara central­bankerna till kraftfullt agerande utan drev också upp räntorna på obligationer med längre löptid. Samtidigt gjorde oron för kraftig inbromsning i konjunkturen att de så kallade kredit­spreadarna (den ”extra” ränta företag får betala för sin upplåning) sköt i höjden. Under större delen av förra året var utvecklingen för olika räntefonder därmed tydligt negativ med fallande kurser.

Intressanta möjligheter

Samtidigt har ränte­uppgångarna medfört att ränte­fonder har betydligt bättre potential framöver då den löpande avkastningen, ofta kallad effektiv­ränta, har stigit. Viktigt att veta är att effektiv­räntan inte är den avkastning man givet får om man placerar i fonden. Den är ett mer teoretiskt mått som visar avkastningen på 12 månader om alla räntor, valutakurser och fondens innehav är helt oförändrade. Men effektiv­räntan ger ändå en indikation på vilken potentialen är. Förutom effektiv­räntan avgörs avkastningen också av värde­förändringen på obligationerna som ju faller i värde om räntan stiger – och tvärtom. Att räntorna från dagens nivåer ska fortsätta stiga i samma takt som under förra året är mindre sannolikt. Mer troligt är att vi närmar oss punkten där räntorna slutar stiga. När de sedan faller uppstår kursvinster som tillsammans med den löpande avkastningen kan ge riktigt bra utveckling.

Räntefond för den försiktige

SEB Korträntefond är ett val med låg risk och ett alternativ eller komplement till konto. Fonden kan passa den med en tidshorisont på något eller några år och som har en acceptans för att värdet kan svänga någon procent. Effektiv­räntan är i dagsläget cirka 3–3,3 procent*.

Företagsobligationer fortsatt långsiktigt intressant

Dagens höga räntor gör fonder som investerar i företags­obligationer intressanta av två skäl. Dels den högre löpande förräntningen, men också att chansen till kursvinster via räntened­gångar, är större nu när räntan stigit rejält. Räntorna på företags­obligationer är nu uppe på nivåer vi bara sett vid tidigare kriser, och då oftast bara under en kort period. Fonder som investerar i företags­obligationer med hög kredit­värdighet (så kallad Investment grade) har idag en effektiv­ränta på cirka 4–4,5 procent*. För fonder med bolag med lite lägre kredit­värdighet och därmed högre risk (High Yield) är den löpande avkastningen ungefär 6–6,5 procent*. Det är attraktiva nivåer, men kom ihåg att som alltid gäller att högre potential också är förenat med högre risk.

Där emellan finns två fonder med lite speciella egenskaper. I SEB Dynamisk Räntefond har förvaltarna en större frihet att välja obligationer med olika inriktningar och risknivå, medan SEB FRN fond innehåller obligationer med ”rörlig” ränta vilket innebär att den inte tappar nämnvärt i värde när stats­räntorna stiger. Notera dock att den har en del kreditrisk och därför kan backa i kurs när kredit­spreadarna ökar.

Ränterörelser ännu en tid

På kort sikt finns fortfarande betydande risker. Förhöjd oro skulle kunna ge ännu högre räntor och därmed tillfälliga kursned­gångar för fonderna. På några års sikt talar dock den höga räntan/goda löpande avkastningen för att dessa fonder kan bli bra placeringar, givet att den ekonomiska krisen inte blir väsentligt djupare än i dagens prognoser. Osäkerheten gör det till en klok strategi att dela upp eventuella köp på flera tillfällen under de kommande månaderna.

* Siffrorna avser den beräknade effektivräntan per den 31 december 2022.

Foto: Johan Hagbarth
Placeringsstrateg

Johan Hagbarth

Placeringsstrateg

Johan Hagbarth
Detta material har upprättats av Skandinaviska Enskilda Banken (publ.) (SEB) och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. För finansiella instrument, inklusive fonder, är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, till s.k. U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsma¬terial får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om finansiella instrumenten som återfinns i dess t.ex. faktablad, informationsbroschyr, prospekt, marknadsföringsbroschyr och/eller produktblad vilka finns tillgängliga på seb.se. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information erhållas kostnadsfritt från din rådgivare på SEB. Det här materialet kan komma att spridas till dig som är kund inom SEB-koncernen.