Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Många kan bli vinnare med energieffektivisering

En mer effektiv användning av den energi vi redan producerar är ett av de absolut viktigaste steg vi kan ta mot ett mer hållbart samhälle. Inom snart sagt alla viktiga energiförbrukande produktområden finns det redan mer effektiva alternativ tillgängliga än de billigaste eller mest vanligt förekommande. Och det finns flera vinster med energieffektiviseringen. Det skriver Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB.

Informationen är generell och utgör inte individuell rådgivning. Värdet på en aktie kan både öka och minska. Det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Ofta kan kostnaden över produktens livscykel vara lägre för de energisnåla alternativen, men inköpspriserna är ibland väsentligt högre. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det leda till betydande suboptimeringar, då den enskilde konsumenten inte betalar för indirekta kostnader som användningen av ineffektiva alternativ medför, såsom större investeringsbehov i energiproduktionskapacitet eller för de kostnader som orsakas av onödiga utsläpp.

Halvering till år 2040

Det finns ett mycket stort utrymme för energieffektivisering bara genom att använda några av de bästa lösningar som redan idag finns kommersiellt tillgängliga. Om hela världen gick över till de mest energieffektiva alternativ som redan finns inom alla de viktiga energiförbrukande sektorerna såsom transporter, byggnader och industrier, skulle energiintensiteten nästan kunna halveras till år 2040.

Detta tar bland annat EU:s gröna giv fasta på. En viktig del i detta program är just effektivisering av energianvändningen i lokaler. Enligt Europakommissionen har 75 procent av alla byggnader i unionen dålig energieffektivitet. Uppvärmning och nerkylning står för hälften av all energianvändning i EU. Därför lyfts bland annat förbättrad isolering fram som ett viktigt område att investera i, liksom mer energieffektiv uppvärmning/nedkylning. EU:s gröna giv inkluderar 72 miljarder euro för bland annat renovering av byggnader. Vidare ska minst tre procent av den totala golvytan i lokaler som används av offentlig sektor renoveras och energieffektiviseras varje år. Lokaler som används inom den offentliga sektorn i EU uppskattas använda två procent av all energiförbrukning i regionen.

Börsbolag som kan bli vinnare

För att stimulera till energieffektiviseringar i regionen uppmanas medlemsländerna att justera lokala regelverk för att underlätta investeringar i energieffektivisering. Dessutom ska uppvärmning och nedkylning i högre grad baseras på förnybar kraft.

En rad nordiska börsbolag kan bli vinnare på detta. Norden är i ett internationellt perspektiv ett föredöme vad gäller energieffektiva bostäder och lokaler. Politiken i länder som Tyskland och Nederländerna utformas nu också på ett sådant vis att exempelvis användandet av värmepumpar istället för oljepannor ökar.

Bland de nordiska börsbolagen finns det en rad sannolika vinnare på denna utveckling i Europa, exempelvis NIBE, Rockwool och Alfa Laval.

Sätter fart på omställningen

Svenska NIBE är världsledande inom bergvärmepumpar och kan förväntas bli starkt gynnade av trenden i Kontinentaleuropa. Inte minst Tysklands uppvaknande kring miljökonsekvenserna av landets hantering av energiomställningen inom värme- respektive elsektorn. Det gångna decenniet har Tyskland haft låg beskattning av eldningsolja, samtidigt som elpriserna påverkats starkt av landets energiomställning, med nedläggning av både kärn- och kolkraft, medan sol- och vindkraft byggs ut. Ändringar i energipolitiken sätter nu fart på omställningen även inom värme.

Även för Alfa Laval är värmeväxlare en central teknik men bolaget arbetar mer med energieffektiviseringslösningar för större lokaler, fartyg och industrier.

Danska Rockwool bör vara en given vinnare på ökad renoveringstakt av lokaler i Europa med särskilt fokus på energieffektivisering. Bolaget har 74 procent av intäkterna från isoleringsmaterial och över 60 procent av intäkterna i Västeuropa.

På grund av en redan relativt hög värdering rankas Rockwool och NIBE Behåll, medan Alfa Laval rankas Köp.

SEB har under de senaste 12 månaderna utfört corporate finance-uppdrag åt Alfa Laval.

Detta material kommer från Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB). SEB står under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationerna i detta material har utarbetats av SEB. Samtliga investeringsrekommendationer baseras på den kurs som gäller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. SEB följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om investeringsrekommendationer samt hantering av intressekonflikter med mera, se seb.se/investeringsrekommendation.

Basen i våra aktieförslag är den omfattande dagliga analys och rekommendationer som tas fram av den särskilda aktieanalysavdelningen SEB Equity Research. Investment Strategys aktiestrateger Esbjörn Lundevall och Stefan Cederberg kommunicerar regelbundet aktieförslag till dig som är kund i Active Trading/Private Banking.

Även om rekommendationerna har sammanställts utifrån källor som bedömts som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller från förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning av det. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA, s k U.S. Person, och all sådan distribution kan vara otillåten. Möjligheten att erbjuda finansiella instrument kan även vara begränsade i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla finansiella instrument i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Om du investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 2 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

Customer service