Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Brist på rent vatten – en utmaning

Allt vi använder, har på oss, köper eller äter kräver vatten för att tillverkas. Efterfrågan på rent vatten globalt ökar snabbt. Samtidigt utmanas vattenförsörjningen av föroreningar, klimatförändringar och ineffektivt användande.

Hur knappa är de globala vattenresurserna?

Global vattenkonsumtion har ökat sju gånger de senaste hundra åren, och efterfrågan kommer att överstiga utbudet redan 2030 om utvecklingen fortsätter i oförändrad takt. I den utvecklade delen av världen tar vi ofta tillgången till rent vatten för given, men hur ser verkligheten ut?

Jordens yta är till 70 procent täckt av vatten, men endast 1 procent går att leva på

Betraktar vi en jordglob är det lätt att dra slutsatsen att vatten finns i nästintill obegränsad mängd. 97 procent av vattnet är dock saltvatten och ytterligare två procent är fast i polarisarna. Det innebär att vi måste leva på en procent av den totala vattenmängden. En stor del av den är under marken, vilket gör att vattnet i många fall är både svårt och dyrt att komma åt.

1 % – andelen färskvatten på jorden

10 länder sitter på 60 procent av resurserna

Färskt vatten är en förnyelsebar, men ändlig resurs – så det är viktigt att vi hushåller med det. Allteftersom befolkningen växer sätts dessa begränsade resurser under press. I teorin finns det tillräckligt med färskvatten för att på ett hållbart sätt möta behoven, men i praktiken är resurserna väldigt ojämnt fördelade.

Vatten redan en bristvara

I dagsläget saknar 844 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten, medan 2,3 miljarder saknar grundläggande infrastruktur för avloppshantering. Befolkningstillväxten är en av de viktigaste bakomliggande orsakerna.

Jordbruket konsumerar mest, industrin på andra plats

Med modern teknik odlar vi grödor på platser där de inte naturligt kan växa, men denna vattenintensiva odling gör att många närliggande miljöer förstörs. Även köttproduktion är mycket vattenintensiv – i genomsnitt krävs 15 000 liter vatten per kilo nötkött, att jämföra med 1 500 liter för ett kilo spannmål. Inom industrin används vatten dels som råvara, men även för rengöring och för att värma och kyla vid energiproduktion.

Vårt vattenfotavtryck

Människor behöver några tiotal liter vatten för sina dagliga behov, vilket motsvarar cirka åtta procent av färskvattenanvändningen. Vår indirekta vattenförbrukning är ofantligt mycket större. Vattenfotavtrycket är ett sätt att beskriva indirekt förbrukning. Det innefattar allt vatten som krävs för att en produkt eller tjänst ska kunna konsumeras. I Sverige är genomsnittligt vattenfotavtryck nästan 6 000 liter per person och dag, vilket motsvarar 40 medelstora badkar. Enligt waterfootprint.org är det globala genomsnittet 5 000 liter, men det är stor variation beroende på var du bor och vad du äter, från 1 500 liter till 10 000 liter per dag.

Hur kan vi nå balans mellan utbud och efterfrågan?

Till att börja med borde vi se till att allt vatten används som det var tänkt, vilket tyvärr är långt från dagens verklighet. Förlorat vatten, exempelvis genom läckage eller stöld, är ett betydande problem världen över. Så mycket som två tredjedelar förloras i låg- och medelinkomstländer. Även i utvecklade delar av världen går mycket vatten förlorat, på vissa håll i Europa är siffran hela 50 procent.

Infrastrukturförbättringar på gång

Andelen förlorat vatten på grund av läckage kan tyckas onödigt. Det läggs också mycket resurser på infrastruktur för vatten, och mer är på gång. Under perioden 2010–2030 väntas det inom OECD spenderas över 1,8 biljoner USD på detta område. Det är dubbelt så mycket som på infrastruktur för elektricitet, vägar och järnvägar tillsammans – frågan är om det är tillräckligt?

Vattenbehandling, rening och återanvändning

Globalt återvinns en förvånande liten del av allt vatten. Enligt FN kan över 80 procent av avloppsvattnet från hushållen globalt hamna i floder och hav utan någon behandling överhuvudtaget. Med rätt teknik borde andelen som återanvänds öka snabbt och mycket.

Hur kan man skapa mer användbart vatten?

I över 150 länder avsaltar man nu vatten, men trots att energiförbrukningen nu är en tiondel av vad den var 1970 är processen fortfarande mycket energikrävande. Kostnaden har begränsat användningen, men potentialen är stor. I Israel är hela 40 procent av vattnet som används för hushållsbruk avsaltat havsvatten.

Ökad medvetenhet leder till förändring

Ett imponerande exempel på att kunskap leder till förändring är Kapstaden, där man började prata om ”Day zero” – den dag det inte längre kommer något vatten ur kranarna. Att man började kommunicera kring detta och att det fanns ett bestämt datum fick människor att kraftigt ändra sina beteenden. Även om datumet flyttats fram ett antal gånger och nu är skjutet på obestämd framtid, hade staden i början av 2018 halverat sin förbrukning jämfört med fyra år tidigare.

Borde vatten vara dyrare?

Många ser vatten som en billig vara som knappt påverkas av marknadskrafter eller brist, vilket har lett till ineffektivt överanvändande. Högre vattenpriser skulle öka incitamenten
för ett mer effektivt användande och förbättra ekonomin i vattensektorn. Samtidigt klargjorde FN 2010 att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är en mänsklig rättighet. Det är också ett av FN:s 17 globala mål till år 2030. Det blir en utmaning att prissätta en värdefull och begränsad resurs och samtidigt ge alla tillgång till den.

För investerare erbjuds stora möjligheter

För den som vill investera i detta tema finns stora möjligheter. Inom samtliga områden finns företag som är mer eller mindre fokuserade på dessa utmaningar. Olika reningsmetoder som krävs för återanvändande av vatten, förbättrad infrastruktur, nya tekniker för att upptäcka och hitta läckor, avsaltning, vatteneffektiva bevattningsmetoder, mer vatteneffektiva produkter och vatteneffektiva energikällor är några exempel.

Jonas Evaldsson InvesteringsstrategJonas Evaldsson
Investeringsstrateg

Läs mer

Kapitlet Tema:Vatten på sidan 17-21 i senaste
Investment Outlook
Sammanfattning

Customer service