Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Impact Investing

Hållbarhet. Det har gått från ett ämne för de mest engagerade, till debatten och frågorna som ingen kan undvika. Vi möter dagligen ord som klimatsmart, källsortering och flygskam. Frågorna har inte några enkla svar. Att veta vad som är sanning eller åsikt är i många fall svårt. Men de allra flesta inser att saker måste göras.

Vi kan alla bidra genom hur vi reser, äter och källsorterar. Men väl så viktigt är att se till att vårt sparande hamnar där det gör mest nytta. Hur gör man då det?

Olika metoder – samma mål

Vi kan konstatera att metoderna för att investera hållbart skiljer sig åt.

Många använder exkludering som bas för sina hållbara investeringar, att välja bort bolag med tveksam verksamhet. Men för att få till långsiktig förändring behöver man också påverka dessa bolag i positiv riktning.

Impact investing växer snabbt

Allt fler placerare riktar nu istället in sig på att inkludera, att aktivt välja företag som bidrar till en mer hållbar värld. Att fokusera på företags produkter och tjänster och deras positiva påverkan, så kallad ”impact investing” anser vi vara den mest proaktiva formen av inkludering och sannolikt den snabbast växande.

Önskan om både avkastning och miljömässig effekt

Impact är ett relativt nytt investeringsområde. Den största branschorganisationen, Global Impact Investment Network (GIIN), startade för bara 10 år sedan. Deras definition av impact är investeringar med avsikten att generera positiv, mätbar social och miljömässig effekt, tillsammans med en finansiell avkastning. Det handlar t ex om att finansiera produkter och projekt som aktivt påverkar i rätt riktning. Ett exempel är mikrofinanseringsfonder, som förser mindre entreprenörer i utvecklingsländer med kapital. Ett annat är ”gröna” obligationer, som öronmärker kapital till olika miljöprojekt. 

Marknaden för impact-investeringar växer snabbt. I dagsläget beräknas det totala beloppet uppgå till över 500 miljarder USD. Initialt gjordes impact-investeringar främst inom private equity (onoterade bolag). Andra stora investeringsområden är infrastruktur, börsnoterade aktier och private debt (lån). I det sistnämnda har gröna obligationer fått sällskap av ”blåa” (stöder projekt kopplade till vatten) och sociala obligationer (hjälp till utsatta grupper i samhället).

Tillväxt från två håll

Tillväxten drivs mycket av marknadskrafter genom efterfrågan från investerare, men även från offentligt håll. Mest uppmärksammat är kanske Paris-avtalet och 2-gradersmålet, samt diskussioner om utsläppsrätter och koldioxidskatter. Ambitionen är att med hjälp av gemensamma problemdefinitioner och målformuleringar aktivt styra kapitalinvesteringar i rätt riktning.

Mätbarhet centralt för fortsatt tillväxt

Ett nyligen lanserat EU-förslag är att skapa en gemensam klassificering för att kunna definiera vilka företag som försvårar att miljömålen nås. Den mest använda ”ledstången” för investerare inom detta område är FN:s 17 hållbarhetsmål. 75 procent av investerarna inom impact-området säger sig ta hänsyn till dessa mål i sina investeringar. Klassificeringar och mål bidrar till att skapa mätbarhet, vilket är centralt för att kunna utvärdera impact-investeringar, och motivera fortsatt tillväxt inom området.

De globala målen för hållbar utveckling

Det är inte svart eller vitt

Ett sätt att fundera på impact-investeringar kan vara att ställa sig några frågor. Om du tvingades välja idag, givet de trender vi ser i samhället, skulle du på sikt helst investera i aktier i ett företag som utvinner fossila bränslen eller ett som utvecklar förnybara energikällor? Vilket företag har störst långsiktig potential? Och vilket skulle det kännas bäst att tjäna pengar på?

En dimension som kan diskuteras är i vilken av företagets utvecklingsfaser man gör bäst nytta som placerare. Konkret kan valet stå mellan att investera i ett företag som producerar förnybar energi eller ett oljeraffinaderi som ställer om sin verksamhet från fossilt till förnybart. Svaret kanske inte behöver vara det ena eller det andra, utan båda.

Det finns inget exakt svar på hur man bäst bidrar till en hållbar värld via sina placeringar. Men det är ingen tvekan om att vi alla kan bidra i rätt riktning genom att fundera på frågorna och välja placeringar i linje med vad som känns bäst, både ur ett avkastnings- och påverkansperspektiv.

Källa: GIIN, Global Impact Investment Network

Tala gärna med din rådgivare om hållbara investeringar.

Customer service