Så placeras dina pengar

Pengar som betalas in till Trygg pension och Trygg privatpension placeras i fonden SEB Trygg Pension Spara om det är 10 år eller mer kvar till utbetalningstidpunkten. Därefter sker en successiv omplacering till fonden SEB Trygg Pension Nyttja, en fond med något lägre risk. Vid utbetalningstidpunkten är hela kapitalet placerat i SEB Trygg Pension Nyttja.

Båda fonderna är aktivt förvaltade fonder och är speciellt anpassade för att skydda ditt kapital och samtidigt ge möjlighet till god avkastning. Du kan endast spara i SEB Trygg Pension Spara och SEB Trygg Pension Nyttja genom Trygg pension och Trygg privatpension i SEB.

Fonderna i korthet:

  • Förvaltningen är speciellt sammansatt för ett pensionssparande med garantiåtagande för att "skydda" ditt kapital.
  • Fonderna använder samma förvaltningsmodell, men SEB Trygg Pension Spara har en längre placeringshorisont och högre risk. SEB Trygg Pension Nyttja har en kortare placeringshorisont och lägre risk.
  • Fonderna har exponering mot såväl aktie- som räntemarknaden.
  • Generellt ökar risktagandet mot aktiemarknaden vid en positiv marknadsutveckling och vice versa.

SEB Trygg Pension Spara är anpassad till ett långsiktigt sparande där investeringarna sker enligt en speciell strategi för att säkra det förvaltade kapitalet. Strategin innebär att risktagandet i fonden på ett systematiskt sätt regleras genom fördelningen mellan ränte- och aktieplaceringar. Det som i huvudsak bestämmer hur fördelningen ser ut är marknadens ränteläge och de finansiella marknadernas utveckling. Generellt kan man säga att det aktiva risktagandet ökar när marknadsräntorna stiger, eller när aktiemarknaden har en positiv riktning. På motsvarade sätt minskas risktagandet när marknadsräntorna sjunker, eller om aktiemarknaden har en negativ riktning.

SEB Trygg Pension Nyttja är anpassad till utbetalningsfasen i ett långsiktigt sparande. Investeringarna sker enligt en speciell strategi för att säkra det förvaltade kapitalet. Liksom för SEB Trygg Pension Spara används en speciell kapitalsäkringsstrategi för att förvalta kapitalet och reglera fördelningen mellan ränte-och aktieplaceringar, men risktagandet är lägre i SEB Trygg Pension Nyttja eftersom att en större andel placeras i räntebärande värdepapper. Fonderna har breda placeringsmandat och placerar på både den svenska och utländska marknaden. Det aktiva risktagandet mot aktiemarknaden sker främst via derivat, medan ränteplaceringarna  främst sker genom investeringar i obligationer och penningmarknadsinstrument. För att "skydda" kapitalet och inte utsätta ditt sparande för alltför stora risker har vi satt en gräns för hur stor del som kan vara placerad i aktiemarknaden. SEB Trygg Pension Spara har en större exponering mot aktiemarknaden än SEB Trygg Pension Nyttja.

För att se den aktuella aktie- och räntefördelningen samt den aktuella geografiska fördelningen klicka på länken "Kurs och förvaltarkommentarer" på denna sida. Bland länkarna kan du också läsa mer om fonderna samt senaste förvaltarkommentarerna.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm