Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad händer om jag blir sjuk?

Den pandemi vi just nu går igenom innebär att många blir sjuka och behöver vara hemma från jobbet. Men det är också många som behöver vara hemma för att de kan vara smittbärare, för att man tillhör en riskgrupp som inte bör utsättas för smittorisk eller för att man behöver vara hemma med sjukt eller karantänsatt barn. I vissa fall, till exempel om arbetsplatsen uppmuntrar arbete hemifrån för att generellt bidra till minskad smittspridning, får man oftast sin lön som vanligt. I många andra fall får man inte längre någon lön och då finns det i stället ett antal stödsystem som kan ge en inkomst.

Egen sjukdom – Sjukpenning

Vid egen sjukdom är det oftast sjukpenning genom sjukförsäkringen som gäller. Sjukpenningen från staten ger ersättning med 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Normalt finns det en karensdag i försäkringen vilket innebär att det inte utgår någon ersättning för första dagens sjukdom. Den har nu tillfälligt slopats och har nu förlängts ytterligare av regeringen från och med den 11 mars 2020 till och med den 28 februari 2021. Det innebär att du kan få sjukpenning från och med den första sjukdagen.
Dessutom förlängs höjningen av schablonersättningen med 104 kronor från och med den 1 juni 2020 och ersättningen blir 804 kronor oavsett karensavdragets storlek. Från och med den 1 januari 2021 är den 810 kronor. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Sjukpenningen kommer att lämnas till alla som fått ett karensavdrag på sjuklönen. Det krävs inte att det har fastställts en sjukpenninggrundande inkomst för den försäkrade. 

Försäkringskassan har tillfälligt ändrat tidsgränser för läkarintyg vid sjukdom och vab till dag 22.

Från och med den 15 december har Försäkringskassan via egen förordning ändrat tidsgränserna för intyg när det gäller sjukdom och vab. Det innebär att intyg inte kommer att begäras in först från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården. Reglerna gäller under en begränsad tid tills vidare. I annat fall gäller regeringens tillfälligt ändrade regler med 15 dagar.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort. Detta gäller inte om du redan är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen.

För att se vad som gäller just för dig och karens rekommenderas att gå in på Försäkringskassans coronasidor

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Sjukpenningen ger en ersättning med 80 procent av din SGI upp till ett tak på 380 800 kronor 2021. Det ger en maximal dagersättning på 810 kronor. Även som egenföretagare kan du söka ersättning för sjuklöneperioden. Det gäller lite olika regler beroende på om du har ett aktiebolag eller om du har F-skattsedel, kontakta Försäkringskassan för närmare besked.

För den som är anställd finns ofta ett kompletterande skydd som betalas direkt från arbetsgivaren. Det kan ske genom kollektivavtal eller genom annan försäkringslösning som arbetsgivaren har köpt och innebär att den totala ersättningen för många är större än bara den allmänna sjukpenningen.

Uppskjuten vård och behandling

Tillfälligt utökade möjligheter att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete efter dag 181 och dag 365 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. De tillfälliga bestämmelserna gäller från och med den 2 april till och med den 28 februari 2021. Ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan för att veta vad som gäller just dig.

Karens och sjukpenning för egenföretagare

En försäkrad, som har inkomst av annat förvärvsarbete, har som huvudregel sju dagars karens innan sjukpenning kan lämnas. Det är dock möjligt att i stället välja 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens. Staten förlänger även denna ersättning, för de första 14 dagarna, till och med den 28 februari 2021. Det innebär att efter ansökan av den försäkrade lämnas sjukpenning med 810 kronor per dag för sjukperiodens första 14 dagar oavsett antalet karensdagar.

Smittbärarpenning

Även om du är eller känner dig frisk kan du behöva vara hemma om en läkare har beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 räknas som samhällsfarlig sjukdom. I dessa fall, utgår så kallad smittbärarpenning. Ersättningen fungerar som sjukpenningen och ger som mest 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst, som högst 810 kronor per dag. Läkarintyg gäller från dag 1 och karensavdrag gäller ej för smittbärarpenning.

Sjukpenning för riskgrupper

Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar. Det gäller för personer i riskgrupper som måste avstå från att jobba, vissa närstående till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förändringen träder i kraft 16 november och gäller retroaktivt från 1 juli 2020.


Regeringen planerar att fatta beslut om att förlänga ersättningen till riskgrupper till och med den 30 april 2021. Det ska då gå att söka retroaktiv ersättning från 1 januari 2021. Det innebär att innan beslutet är taget går det bara att ansöka om ersättning för perioden 1 juli 2020 till 31 december 2020. Om du redan har sökt om ersättning för fler än 90 dagar och fått avslag behöver du ansöka på nytt. Det behövs inget nytt läkarintyg.

Se lista på riskgrupper hos Försäkringskassan

Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. Ersättningen betalas i dagsläget ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 184 dagar under perioden 1 juli–31 december. För 2021 är beloppet 810 kronor.

VAB – hemma för vård av barn

Om du måste vara hemma för att ditt barn är sjukt får du ersättning enligt reglerna för VAB – vård av barn. Ersättningen uppgår, liksom sjukpenningen och smittbärarpenningen, till 80 procent av SGI, dock upp till ett något lägre tak. Även om ditt barn är eller känner sig friskt men måste vara hemma därför att läkare eller sjuksköterska misstänker att ditt barn kan sprida smitta, har du rätt till ersättning enligt VAB.

Den gäller för dem som måste vara hemma med sina barn för att skolan eller förskolan är helt eller delvis stängd. Ersättningen kommer vara på en lite lägre nivå än den för tillfällig föräldrapenning och hamna på cirka 90 procent av den normala dagersättningen vid tillfällig föräldrapenning.

Från och med den 25 april 2020 kan du få ersättning om förskola eller skola är stängd på grund av covid-19 fast ditt barn inte är sjukt eller sprider smitta.

Åtgärderna är förlängda till och med den 30 april 2021

Du kan inte få ersättning om:
Du på eget initiativ håller ditt barn hemma av oro för smitta från andra.

Kom ihåg att du måsta ansöka om VAB-ersättning senast 90 dagar efter den första dagen som du var hemma med barnet.

Sjukpenninggrundad inkomst (SGI) om du är uppsagd eller varslad

Om du har blivit uppsagd är det viktigt att du tänker på att skydda din SGI. SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån din inkomst och det är nivån på din SGI som är avgörande för hur hög sjukpenning och VAB-ersättning du får.

Om du förlorar ditt arbete minskar ju din inkomst och därmed så småningom också din SGI. Din tidigare SGI är automatiskt skyddad i tre månader från sista dagen du arbetade. Därefter kan den fortfarande vara skyddad om du gör något av det här:
• anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen senast första dagen du blev arbetslös
• börjar studera på en utbildning som ger rätt till studiestöd från CSN
• är sjukskriven och får sjukpenning
• är föräldraledig och får föräldrapenning

SGI vid permittering

Din SGI är skyddad om du har fått lägre lön på grund av att du är korttidspermitterad från den 16 mars 2020 eller senare under förutsättning att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Det vill säga din SGI sänks inte trots att din lön blivit lägre.
Din SGI är inte skyddad om du blir korttidspermitterad utan att din arbetsgivare har rätt till statligt stöd vid korttidsarbete. Då kommer din aktuella lägre inkomst ligga till grund för SGI.
Därför är det viktigt att du kontrollerar med din arbetsgivare.

Vad händer om jag blir av med jobbet?

Vissa branscher har redan stora svårigheter på grund av den pågående krisen. Både tjänstesektorn, med till exempel hotell, restauranger, transportföretag och underhållning, och tillverkningsindustrin upplever stora bortfall i beställningar och intäkter. Många företag minskar därför personalstyrkan för att dra ner företagets kostnader. Oavsett om du vet eller tror att du är i farozonen för att förlora jobbet är det bra att vet hur inkomstskyddet ser ut.

Varsel och uppsägning

Att varsla är arbetsgivarens sätt att i relativt god tid förvarna om att någon kan vara på väg att bli uppsagd. Alla som blir varslade behöver inte bli uppsagda. Själva uppsägningen kan komma i ett senare skede, efter förhandlingar eller inte alls.
Om du blir varslad vet du alltså inte om du verkligen kommer att bli uppsagd, men det är klokt att förbereda dig för att det kan ske. Det innebär bland annat att undersöka hur din situation ser ut när det gäller uppsägningstid, inkomstförsäkringar, a-kassa, tjänstepension m.m. Fundera över både inkomster och utgifter vid eventuell arbetslöshet och överväg om du behöver och kan spara in på något för att bygga en buffert.
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet där sådant finns. Du har rätt att få din uppsägning skriftligt.

Permittering

Permittering är när arbetsgivaren tillfälligt befriar arbetstagaren från arbetet. Det innebär inte att anställningen avslutas och är alltså ingen uppsägning. Rätten till lön kvarstår under permitteringen. Regeringen har med anledning av den pågående coronapandemin infört, förlängt och förstärkt korttidspermitteringen löpande. Reglerna gäller från den 16 mars 2020 och kan idag endast beviljas i nio månader. Tidsgränsen och karenstiden tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021.
I praktiken innebär korttidspermitteringen att anställda går ner i arbetstid under en period men får behålla största delen av ordinarie lön. Samtidigt går staten in med ett stöd till arbetsgivaren vilket minskar företagets personalkostnader.

Tillväxtverket

För att använda korttidspermittering måste arbetsgivare och arbetstagare vara överens. Eftersom man som permitterad fortfarande har kvar sin anställning har man inte rätt till a-kassa om man inte utöver korttidsarbetet är arbetslös, då kan man få ersättning för den tid som inte avser korttidspermittering.
De flesta förstärkningarna av den tillfälliga a-kassan föreslås förlängas ytterligare hela 2021 och 2022 dock inte medlemsvillkoret och karensreglerna i a-kassan.

Så fungerar a-kassan

Om du blir arbetslös ska du omedelbart anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Det är för att du ska kunna ansöka om a-kasseersättning från din första arbetslösa dag. A-kassa är pengar som du kan få när du blir arbetslös. Hur mycket pengar du kan få beror på hur mycket du har jobbat tidigare och om du är medlem i en a-kassa.

Gå med i a-kassan så snart som möjligt. Om du är medlem i en a-kassa när du blir arbetslös kontaktar du den och ansöker om ersättning. Det gör du enklast genom att logga in på din a-kassas webbplats.
Om du inte är medlem i någon a-kassa kan du ändå få viss ersättning, dock på en lägre nivå.

För att ha rätt till ersättning från a-kassan sänks nu arbetsvillkoren till följande:
• Du har jobbat från minst 60 timmar per månad i minst 6 månader under den senaste tolvmånadersperioden.
• alternativregeln, du har jobbat minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av dessa månader
• Om du har varit föräldraledig, sjukskriven eller studerat gäller delvis andra regler. Då kan ersättningen baseras på det arbete du hade tidigare

Hur mycket pengar får man? Tillfälligt höjda belopp förlängs ytterligare

Ersättningen från a-kassan kan antingen baseras på din tidigare lön eller utgöras av så kallad grundersättning. Vilken av dessa ersättningar du får beror på hur länge du varit med i a-kassan.
Får du ersättning baserad på din tidigare inkomst kan du få upp till 80 procent av din lön, dock högst 26 400 mot de tidigare reglerna 20 020 kronor per månad före skatt. Det är en höjning från tidigare takbelopp, de första 100 dagarna, från 910 kronor per dag till 1 200 kronor. Höjningen gäller från och med den 13 april 2020 och förlängs till sista december 2022. Även taket i a-kassa höjs från dag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Även den nya höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 31 december 2022.
Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 1 200 kronor per dag 1–100, varefter det sker en avtrappning till 1 000 kronor per dag.

Medlemsvillkoret för att få a-kassa föreslås att återgå från 3 månader till 12 månader efter den 3 juni 2021.
De sex karensdagarna återinförs. De slopade karensdagarna gäller endast under perioden 30 mars 2020 till 3 januari 2021.

Har du inte varit med i a-kassan kan du få ersättning på grundnivå. Ersättningen höjs för den som arbetat heltid till högst 11 220 kronor i månaden från tidigare 8 030 kronor. Det är en tillfällig höjning av grundersättningen från 365 kronor per dag, före skatt till 510 kronor. Den tillfälliga höjningen gäller från 13 april och i regeringens höstbudget föreslås den förlängas till 31 december 2022.
Du kan få ersättning från a-kassan i maximalt 300 dagar eller i 450 dagar om du har försörjningsansvar för barn under 18 år. Ersättningen är högst i början av arbetslöshetsperioden och lägre i slutet.
Även företagare kan ha rätt till ersättning från a-kassa. Det finns olika sätt att räkna ut ersättningsnivån och a-kassan räknar ut och använder den metod som är mest fördelaktig för dig.
Här kan du läsa mer om hur a-kassan fungerar

Inkomstförsäkringar

Vissa fackförbund och försäkringsbolag erbjuder inkomstförsäkringar som kompletterar din a-kassa. Har du tecknat en inkomstförsäkring kan det innebära att du kan få ersättning även över taket i a-kassan.
Blir du arbetslös måste du själv ansöka om kompletterande ersättning från inkomstförsäkringen.

Studenter

Regeringen slopar tillfälligt det så kallade fribeloppet, hur mycket man som student får tjäna utan att studiemedlen minskas. Dessa regler har regeringen sagt att de ska förlängas till och med den 30 juni 2021.
Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, under coronapandemin inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Customer service