Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Vad kan du som företagare göra i coronatider?

Just nu är det osäkra tider och vi förstår att många företagare är oroliga över utvecklingen. Det är svårt att ge några generella råd, men i den här guiden har vi samlat alla åtgärder från regering och myndigheter och hur du enklast kan ta del av dem. Vi har också lagt till en del andra tips som kan mildra konsekvenserna om ditt företag har drabbats hårt av pendemin.

Vanligaste frågan just nu

Går det att kombinera statligt stöd med utdelning?

Ett riktmärke bör vara att inte kombinera utdelning eller vissa värdeöverföringar med statligt stöd.

  • För korttidspermitteringsstödet, som administreras av Tillväxtverket, gäller det att företag inte betalat eller beslutat om utdelningar under de två månader som föregår stödperioden och under de sex månader som följer närmast efter stödperioden. Värdeöverföringar som gjorts före den 16 mars 2020 kontrolleras inte.
  • Tillväxtverket tar hänsyn till aktieutdelningar och övriga former av värdeöverföringar vid prövningen av varje företags ansökan om stöd vid korttidspermittering. Bedömningen ska göras i varje enskilt fall om en värdeöverföring kan tillåtas eller inte i förhållande till lagkraven.
  • För att ha rätt till omställningsstödet, som administreras av Skatteverket, får företaget inte göra vissa värdeöverföringar (t.ex. vinstutdelning) under perioden mars 2020 till juni 2021.
  • Regeringen har aviserat en förlängning av omställningsstödet vilket kan komma att påverka möjligheten till utdelning under en längre period än till juni 2021. Texten uppdateras därför löpande.

Direktstöd till företag

1. Omställningsstöd

Regeringen avser att fatta beslut om de nya reglerna inom kort så att de kan träda i kraft den 25 februari. Informationen och detaljerna kring stödet uppdateras löpande.

Vem kan ansöka om stödet?
Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt. För att ta del av stödet krävs att företaget haft en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret (2019) och ett omsättningstapp på minst 40 procent under augusti-oktober, 30 procent under november-december och 30 procent under januari-februari 2021. Omsättningstappet beräknas jämfört med samma månader 2019.

Den tidigare versionen av det här stödet gällde för perioden mars och juli. Den ansökningsperioden har däremot gått ut och du kan inte ansöka om det i efterhand.

Hur fungerar stödet?
Omställningsstöd ges med mellan 70-90 procent av så kallade icke-täckta fasta kostnader. Det är företagets fasta kostnader (*) minus det täckningsbidrag företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna.

För företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år ges en högre subventionsgrad. För augusti-oktober ersätts 75 procent, november-december 90 procent och för januari-februari 90 procent av de icke-täckta fasta kostnader.

För större företag är motsvarande subventionsgrad 70 procent för alla stödperioder.

Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s.k. bestyrkandesintyg).

* Med fasta kostnader avses kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter.

Hur stort är stödet?
Sammanlagt 97 miljoner kronor per företag för de tre stödperioderna. Osäker på hur stor ersättning du kan få?
Testa Skatteverkets räknesnurra.

När kan du ansöka?
Från och med den 25 februari men tänk på att ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 30 april 2021.

Hur ansöker du?
Du ansöker via Skatteverket e-tjänst.

2. Nytt omsättningsstöd till näringsidkare

Vem kan ansöka om stödet?
Enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan söka omsättningsstödet. Det finns ytterligare några grundförutsättningar för att kvalificera för stödet:

• En omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år.
• Den enskilda näringsidkaren ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning.
• Ersättning för stödperioden mars-april kräver ett omsättningstapp på minst 30 procent jämfört med samma period förra året. För maj krävs ett omsättningstapp på minst 40 procent och för juni-juli krävs ett omsättningstapp på minst 50 procent.

Hur fungerar stödet?
Stödet ger ersättning för förlorade intäkter motsvarande 75 procent av omsättningstappet och är uppdelat i tre stödperioder: mars-april 2020, maj 2020 och juni-juli 2020.

* Regeringen återkommer med ett förslag om förlängning av stödet för perioden augusti-oktober 2020. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Hur stort är stödet?
Sammanlagt kan företagaren få ett maximalt stöd på 120 000 kronor för stödperioderna mars-juli 2020. Stöd får lämnas med högst 48 000 kronor per näringsidkare för stödperioden mars och april 2020, 24 000 kronor för stödperioden maj 2020, och 48 000 kronor för stödperioden juni och juli 2020.

När kan du ansöka?
Det går att ansöka om stödet från och med den 10 november till den 31 januari.

Hur ansöker du?
Du ansöker via Boverkets e-tjänst.

3. Tillfälligt anstånd med skattebetalning

För vem?
Företag som drabbas ekonomiskt av coronautbrottet kan ansöka om få skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Hur gör du?
Du ansöker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverket.se.
Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se

Är möjligheten tidsbegränsad?
De nya bestämmelserna gäller under 2020.

Hur mycket?
Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet.

Kostar det?
Ja, motsvarande en ränta på 3,1 procent.

4. Ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag

För vem?
För företagare som har sitt företag vilande.

Vad innebär förslaget?
Om en företagare efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten behöver det gå minst fem år, enligt dagens regler, innan ett nytt uppehåll kan göras. För att ha rätt till a-kassa i en sådan situation, behöver företagaren helt skilja sig från verksamheten. Nu har regeringen beslutat om en tillfälligt utökad möjlighet att få arbetslöshetsersättning när ett företag har varit vilande. Det betyder att om du gör ett uppehåll med din verksamhet under 2020 omfattas du alltså inte av femårsregeln.

5. Införande av korttidspermittering (korttidsarbete)

Korttidspermittering har precis införts av regeringen och kallas även korttidsarbete.

För vem?
För alla företag som har stöd för det i kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Däremot gäller inte korttidsarbete för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet.

När börjar det att gälla?
Du kan ansöka under hela 2020.

Hur gör du?
Ansökningar görs hos Tillväxtverket från och med den 7 april.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, under hela 2020.

Hur mycket?
Lönetak på 44 000 kr/mån. Stöd i 6 månader, eventuellt 3 månader till.

Vad innebär förslaget?
Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.
Se filmen som förklarar hur korttidsarbete fungerar (3:15 min)
Läs mer på Tillväxtverket

Vad innebär regeringens uppväxling av systemet med korttidspermittering?
Den 14 april meddelade regeringen att arbetsgivare ska ha möjlighet att under maj, juni och juli ansöka om stöd för korttidsarbete för upp till 80 procent av arbetstiden. Detta gäller även för dig som redan har ansökt om stöd, men du behöver inte göra en ny ansökan ännu. Den temporära förändringen är planerad att träda i kraft i mitten av maj, men kommer gälla retroaktivt från första maj.

Om ditt företag planerar att söka stödet före lagändringen träder i kraft i mitten av maj, ska söka på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen. Tillväxtverket meddelar i god tid hur det ska gå till.

6. Staten tar över sjuklöneansvaret

Den 7 maj presenterade regeringen en förlängning av statens sjuklöneansvar. Förslaget innebär att åtgärden förlängs till och med juli 2020. Regeringen bereder just nu detaljerna i förslaget och återkommer löpande med mer information.

För vem?
Alla arbetsgivare omfattas.

Hur gör du?
Åtgärden innebär att den anställde retroaktivt ansöker om ersättning för den första sjukdagen hos Försäkringskassan. Du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt.

Är möjligheten tidsbegränsad?
Ja, det ursprungliga förslaget gällde under april och maj 2020. Men nu har regeringen föreslagit att stödet förlängs och även omfattar juni och juli.

Hur mycket?
Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner under april, maj, juni och juli 2020.

Vad innebär förslaget?
Staten kommer tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader till och med juli 2020.

Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det ekonomiska stödet till egenföretagare föreslås förlängas från 31 maj till 30 september. Stödet innebär att egenföretagare med F-skatt har rätt till en schabloniserad ersättning på 804 kr per dag för dag 1–14 i sjukfallet.

Som en del av förslaget har karensdagen tillfälligt slopats. Nu föreslås ersättningen för den första sjukdagen förlängas i fyra månader till den 30 september. Samtidigt höjs schablonersättningen med 104 kronor från den 1 juni. Det innebär att den som varit sjuk och får ett karensavdrag på lönen kan söka en schablonersättning om 804 kronor från Försäkringskassan från det datumet.
Läs mer på Försäkringskassan

7. Gör en ny preliminärdeklaration så att du betalar rätt F-skatt 2020

Du som driver ditt företag som enskild firma eller handelsbolag fick i början av året ett beslut från Skatteverket om hur stor preliminär F-skatt du ska betala under 2020. I och med senaste tidens turbulens kan det finnas anledning att se över din prognos för företaget i år 2020.
7 tips för företagare inför årets deklaration

8. Pausa inbetalningarna till dina anställdas tjänstepensionsplan

Om företaget är väldigt hårt pressat kan det vara nödvändigt att tillfälligt pausa inbetalningarna till medarbetarnas tjänstepensioner för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal. Om du har en tjänstepensionslösning hos oss kan du göra det helt kostnadsfritt. Kontakta oss för att få råd om den lösningen kan passa just ditt företag på 0771-43 10 00. Där svarar våra försäkringsrådgivare måndag–fredag 8–16.30.

9. Ansök om amorteringsfrihet

Många banker erbjuder idag amorteringsfrihet. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

10. För en dialog med dina leverantörer om att förlänga betaltiderna

Våga förhandla med dina leverantörer. Båda parter tjänar på det i längden.

Finansieringsstöd till företag

1. Statlig företagsakut för små- och medelstora företag

För vem?
De (delvis) statligt garanterade lånen riktar sig till livskraftiga svenska små- och medelstora företag som på grund av coronautbrottet har fått ekonomiska svårigheter och har verksamhet i Sverige. Syftet med lånet är att överbrygga kortsiktiga ekonomiska svårigheter och ska nyttja pengarna för att täcka kostnader i verksamheten.
Läs mer om villkoren och ansök här

2. Ansök om Almis nya brygglån

För vem?
För små- och medelstora företag.

Vad innebär förslaget?
Regeringen har tidigare beslutat om ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till Almi i syfte att öka utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Som en del i arbetet har Almi lanserat ”Almi Brygglån”.
Läs mer och ansök hos Almi

3. Ansök om garantier för rörelsekrediter hos EKN vid export

För vem?
För exporterande företag i alla storlekar samt underleverantörer till exporterande företag.

Vad innebär tjänsten?
Med anledning av coronakrisen erbjuder nu Exportkreditnämnden (EKN) förbättrade möjligheter till rörelsekrediter för mindre företag med en omsättning upp till 5 miljarder kronor. EKN har också tagit fram en ny garanti för rörelsefinansiering till stora företag samt till deras underleverantörer.

Om EKN
EKN är en myndighet med uppdrag att främja svensk export. De försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och även bankers utlåning och krediter till både exportföretag och deras köpare. Allt för att fler svenska företag ska kunna växa internationellt.

Hur gör du?
Du ansöker tillsammans med din rådgivare på banken. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Läs mer om EKN:s stödåtgärder

Behöver du hjälp och stöd i rådande läge?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp så snart som möjligt.

Tack så mycket!

Vi hör av oss till dig så fort vi kan.

Hoppsan!

Något gick fel. Ring eller mejla oss så hjälper vi dig!

Hjälpte den här sidan dig?

Customer service