Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad gäller för företagare post corona?

Läget ser ljusare ut för många företagare och det verkar som de flesta lämnat det värsta bakom sig när det gäller pandemin och dess effekter. Trots det råder fortsatt osäkerhet kring återgång till det normala. Regeringen krispolitik dras nu successivt tillbaka i samband med att man släpper de flesta restriktionerna och många direkta krisåtgärder upphör. De ersätts i stället av olika reformer för bland annat en grön återstart av samhället och företag.

Det är svårt att ge några generella råd, men i den här guiden har vi samlat de flesta åtgärder från regering och myndigheter som företagare har kunnat söka under pandemin samt hur och när de fasas ut. Informationen och detaljerna kring stöden uppdateras löpande.

1. Omställningsstöd

Stödet upphörde den 30 september 2021. Men det går bra att söka stödet retroaktivt enligt följande:

  • För perioden augusti 2021 kan du ansöka till och med den 8 oktober 2021.
  • För perioden september kan du ansöka från och med den 8 oktober till och med den 29 oktober 2021.

Omsättningstappet beräknas jämfört med samma månader 2019. För mer detaljerad information om de olika stödperioderna se Skatteverket

Hur ansöker du?

Du ansöker via Skatteverkets e-tjänst.

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet kan beviljas företag och organisationer som har F-skatt. För att ta del av stödet krävs att företaget haft en nettoomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret jämfört med samma period 2019, den så kallade referensperioden, och ett omsättningstapp på 30 procent för stödperioden maj 2021 till september 2021.

Hur fungerar stödet?

Omställningsstöd ges med mellan 70 – 90 procent av så kallade icke-täckta fasta kostnader. Reglerna och definitionen över vilka och hur de fasta kostnaderna ska beräknas har varierat under de olika stödperioderna.

Omställningsstöd mars 2020 till september 2021 - Regeringen.se

För företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år ges en högre subventionsgrad. För augusti-oktober 2020 ersätts 75 procent, november 2020 till -september 2021 90 procent av de icke-täckta fasta kostnader.

För större företag är motsvarande subventionsgrad 70 procent för alla stödperioder.

Krav på revisorsintyg gäller ansökningar på minst 100 000 kronor för en stödperiod. Till skillnad från tidigare kommer det dock inte finnas något krav på revisorsintyg enligt den mer ingående granskningsstandarden (s.k. bestyrkandesintyg).

Hur stort är stödet?

Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till september 2021. Osäker på hur stor ersättning du kan få?

Testa Skatteverkets räknesnurra

Det finns även omställningsstöd för företag som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under pandemin under perioden augusti 2020 – april 2021 Där är sista dag för ansökan 31 oktober 2021. Minst 25 procent av nedgången i företagets nettoomsättning ska vara orsakad av att företaget inte kunnat bedriva sin verksamhet som tidigare på grund av vissa restriktioner till exempel tillfälligt förbud mot servering av alkohol.

Omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag för augusti 2020-april 2021 | Skatteverket

2. Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Stödet upphörde den 30 september 2021. Men det går bara att söka stödet retroaktivt till och med den 30 november 2021 för perioden juli-september 2021. Varje månad utgör individuella stödperioder.

Enskilda näringsidkare och handelsbolag kan både söka omställningsstöd och omsättningsstöd. Omställningsstöd via Skatteverket och omsättningsstöd via Boverket. Det gäller dock att ha koll på de regler om hur mycket stöd man kan få från respektive håll och hur de avräknas mot varandra.

Tänk på

  • När du ansöker om omställningsstödet hos Skatteverket behöver du inte räkna av det omsättningsstöd du fått eller räknar med att få från Boverket. De reglerna gäller inte om du fått omställningsstödet för särskilt drabbade företag. Då måste du uppge omsättningsstödet som då räknas av när du ansöker om omställningsstödet. 
  • När du ansöker om omsättningsstödet hos Boverket ska du räkna av det omställningsstöd du fått eller räknar med att få från Skatteverket för samma stödperiod. Det gäller inte för omställningsstöd till särskilt drabbade företag. Där ska du inte räkna av stödet från omsättningsstödet.

Hur ansöker du?

Du ansöker via Boverkets e-tjänst

Vem kan ansöka om stödet?

Stödet kan användas av enskilda näringsidkare och handelsbolag med minst en fysisk person som delägare.

Stödet kräver att företagaren ska ha gjort vad som skäligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning.

Hur fungerar stödet?

Stödet följer samma ersättningsstruktur och ger ersättning för förlorade intäkter motsvarande 90 procent av omsättningstappet och är uppdelat i stödperioder. För varje stödperiod finns det särskilda krav på nettoomsättning (under 2019) och storlek på omsättningstapp (jämfört med samma period 2019).

Hur stort är stödet?

För stödperioderna juli - september 2021 ska nettoomsättningen ha minskat med mer än 30 procent jämfört med referensperioden. Stöden kan uppgå till 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. Kom ihåg att juli, augusti och september utgör individuella stödperioder.

3. Stöd för korttidspermittering 2021

Stödet upphörde den 30 september 2021. Men det går bra att söka stödet retroaktivt enligt följande:

  • För månaden juni 2021 kan du söka till och med den 31 oktober 2021.
  • För juli, augusti och september 2021 kan du söka till och med den 30 november 2021.

Möjligheten att kunna korttidspermittera kommer finnas kvar, men snarare i dess ursprungliga form, det vill säga en konjunkturstabiliserande åtgärd som infördes i april 2020. Det nya stödet kan du söka hos Skatteverket.

Hur gör du?

Ansökningar görs hos Tillväxtverket

För vem?

För alla företag som har stöd för det i kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Däremot gäller inte korttidsarbete för enmansföretagare som driver enskild näringsverksamhet.

Hur mycket?

Det finns ett lönetak på 44 000 kr/mån. Därtill tillkommer möjligheten att permittera på olika grader beroende på vilka månader som stödet avser. För mer detaljerad information, se tabell nedan och Tillväxtverket.

* Nivå 4 med 80 procent korttidspermittering kan sökas för perioden 1 januari till 30 september 2021.

Vad innebär förslaget?

Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med drygt 70 procent samtidigt som arbetstagaren får ut strax under 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Läs mer på Tillväxtverket

4. Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher

Stödet har upphört och sista ansökningsdag har passerat.

5 Statlig garanti för lån till små- och medelstora företag (”Företagsakuten”)

Stödet har upphört och sista ansökningsdag har passerat.

6. Tillfälligt anstånd med skattebetalning – ny möjlighet till förlängning genom avbetalningsplan

Regeringen har föreslagit en ytterligare förlängning av anståndstiden med som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden upphört med krav av beviljad avbetalningsplan av Skatteverket. Föreslås träda ikraft 7 mars 2022.

Ett stort antal anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022. Ett tidigt ikraftträdande av de nu föreslagna ändringarna är viktigt bl.a. för att företag ska ges möjlighet att i tid ansöka om ytterligare förlängning av anståndstiden och avbetalningsplan, samt för att Skatteverket ska ges tillräcklig tid att hantera ansökningarna. Det föreslås därför att lagen ska träda i kraft den 7 mars 2022.

Ansökan måste sökas senast sista dagen innan anståndet upphör

Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen - Regeringen.se

För vem?

Företag som drabbas ekonomiskt av pandemin kan ansöka om få skjuta upp betalningen av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Hur gör du?

Du ansöker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverkets hemsida. Där kan du också läsa mer om hur du ansöker.

Är möjligheten tidsbegränsad?

Det finns inget sista datum för att ansöka om tillfälligt anstånd, men däremot kan ett anstånd som längst löpa till och med den 12 mars 2022 för arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms som redovisas månads- och kvartalsvis. För helårsmoms får anståndstiden som längst löpa till och med den 17 januari 2023. Alla tillfälliga anstånd kommer att upphöra senast dessa datum. I samband med att anståndet upphör finns det möjlighet att ansöka om förlängning av anståndet i ytterligare ett år och nu även förslag på att ansöka om avbetalningsplan. Se ovan.

Hur mycket?

Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet för moms gäller för upp till sex redovisningsperioder mellan januari 2020 och januari 2021 och beroende på redovisningsperiod.

Anståndet för arbetsgivaravgifter och avdragen skatt gäller sju redovisningsperioder mellan januari 2020 och januari 2021. Anståndstiden är längst ett år från beslutsdatumet med möjlighet till förlängning med ytterligare ett år samt nytt förslag på ytterligare 15 månader om avbetalningsplan.

Skatt Din redovisningsperiod Hur många perioder kan jag få anstånd för?
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt Kalendermånad Sju redovisningsperioder
Moms Kalendermånad Sex redovisningsperioder
Moms Kvartalsvis (3 månader) Två redovisningsperioder
Moms Årsvis En redovisningsperiod

 

Kostar det?

Ja, motsvarande en avdragsgill årsränta på 3,1 procent.

7. Evenemangsstöd 2021

Vad är evenemangsstöd?

Det är ett stöd som kan sökas om ett evenemang inte kan eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner på grund av covid-19. Syftet är att underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni till december 2021.

När går det att söka?

Stödet har gått att söka från och med den 10 augusti 2021 och sista dag att ansöka är den 31 december 2021. Det går även att ansöka om ett förhandsbesked av Skatteverket för att veta om evenemanget uppfyller kraven för stödet.

Vem kan söka evenemangsstödet?

  • Enskild näringsidkare
  • Ensam firmatecknare
  • Behörig företrädare (exempelvis VD eller särskild firmatecknare)
  • Evenemangsstödombud, om firman tecknas av fler personer

Läs mer kring reglerna och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda på Skatteverket:

Evenemangsstöd 2021 | Skatteverket

Här kan du läsa mer om de olika stöden

För företagare med anledning av covid-19 - Regeringen.se

Behöver du tips, råd och handfasta lösningar?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp så snart som möjligt.

Hjälpte den här sidan dig?

Customer service