Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

”Viktigt att stå fast vid sin analys”

Roger Törnkvist sitter ned
Roger Törnkvist, placeringsstrateg.

Så här långt under 2019 har världens finansmarknader uppvisat flera skepnader. Vi har träffat Agneta Altino och Micael Magnusson som ingår i teamet bakom SEB Strategifonder – Defensiv, Balanserad, Möjlighet och Tillväxt - för att få en inblick i deras förvaltning och hur de lotsat portföljena över finanshavet.

Det har varit ett år med flera utmaningar, säger Micael. De inledande månaderna var fantastiskt starka för risktillgångar som exempelvis aktier och företagsobligationer och kurserna rusade i höjden. Under den perioden så hade vi också lite mer risk i våra portföljer givet vår positiva marknadssyn, vilket ytterligare adderade avkastning. Dessutom gav den svaga kronan en extra positiv ”boost” för framförallt våra globala aktieplaceringar.

Under maj svängde humöret rejält, fortsätter Micael. Flera faktorer skapade osäkerhet om konjunkturutvecklingen, som sämre ekonomisk statistik och eskalerande handelskrig, vilket satte stor press på världens börser och även fick räntorna att falla till än mer extremt låga nivåer. 

Agneta Altino betonar det nuvarande marknadsläget där det är svårt att hitta tydliga mönster. Även om marknadsrörelserna är svängiga är det viktigt att stå fast vid sin analys, inte hoppa för mycket och sortera bort det vi kallar för brus i marknaden, det vill säga sådant som egentligen inte bör ha någon påverkan. Inom vårt fondbolag, SEB Investment Management, har vi bred kompetens inom finansmarknaden och synar löpande olika delar för att bilda oss en uppfattning om riktningen, vilket är grundläggande för vår förvaltning av Strategifonderna.

Beroende på marknadsläget finns möjlighet att öka respektive minska risknivån i Strategifonderna. Vi har flera olika alternativ beroende på vilken typ av förändring som behöver göras. Dels använder vi oss av terminer som är ett instrument där vi både snabbt och kostnadseffektivt kan öka eller minska risknivån i portföljer, säger Agneta. Sen gör vi också vid behov förändringar inom de olika tillgångsslagen, exempelvis vilka marknader vi har i aktiedelen eller hur fördelningen mellan olika typer av räntepapper ser ut.

Agneta Altino och Micael Magnusson
Agneta Altino och Micael Magnusson

Svårt att hitta lågriskalternativ

När nu flertalet ränteplaceringar ger marginell eller ingen avkastning är det svårare att hitta lågriskalternativ, fortsätter Agneta. Men det finns intressanta räntealternativ om man kliver upp en del i risk exempelvis via olika företagskrediter eller ränteplaceringar i tillväxtmarknader så kallade EM Debt. De senare har utvecklats väldigt starkt i år även om kollapsen i Argentinas ekonomi fick viss negativ påverkan även för andra latinamerikanska länder och påverkade kurserna negativt under augusti. Händelsen visar på den högre risken i EM Debt och det är också därför det endast finns med till en mindre del i portföljerna. Ytterligare alternativ är hedgefonder som är en bra byggsten i en portfölj. För att sedan hålla den totala risknivån för respektive portfölj så kan vi om det behövs reducera risken inom andra delar.

Som stor aktör har vi under året haft möjlighet att investera i flera intressanta tillgångar, säger Micael. Exempel på det är CLO:s som är en form av företagslån med lite bättre ränta. Vi har även investerat i produkter vars potential styrs av rörelser i marknaden och inte av någon direkt geografisk inriktning. På så sätt kan man skapa avkastning vid såväl upp- som nedgång. Sen har vi möjlighet att kunna agera väldigt snabbt om vi hittar något kortsiktigt intressant vilket vid flera tillfällen visat sig vara gynnsamt.

Efter en väldigt god utveckling för flera delar av portföljerna under större delen av året, är vi för stunden lite försiktiga och har dragit ner risken något. Vi är förberedda för olika framtida marknadsscenarier, avslutar Agneta.

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg, Investment Strategy
roger.tornkvist@seb.se

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om våra strategifonder i fondlistan.

Customer service