Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Två intressanta lågriskplaceringar

Louise Lundberg, placeringsstrateg på SEB.
Louise Lundberg, placeringsstrateg på SEB.

Med extremt låga räntenivåer har många svårt att hitta intressanta alternativ till att ha pengarna på konto. Lågräntemiljön lär vara kvar en god tid framöver. En del ränteplaceringar ger ingen, eller negativ avkastning – det är viktigt att välja rätt.

Då bankkontot kommer fortsätta att ge en låg ränta, kan det vara en god idé att se över sin överskottslikviditet. En del av den, som inte behöver användas inom närmsta tiden kan med fördel placeras. Vår placeringsstrateg Louise Lundberg tipsar om fonder med möjlighet till högre avkastning än kontoplacering, men till relativt låg risk. Två intressanta lågriskplaceringar lyfts fram, den nya SEB FRN Fond Hållbar och den breda SEB Dynamisk räntefond.

Vilken fond som passar dig beror på dina individuella förutsättningar och preferenser. Generellt kan sägas att SEB Dynamisk Räntefond passar för dig som är långsiktig, tål lite större kurssvängningar och vill överlåta beslut om både ränte- och kreditrisk till SEB:s förvaltare. Förvaltarna väljer bland olika ränteplaceringar och anpassar risken efter vår syn på marknaden.

SEB FRN Fond Hållbar placerar i företagsobligationer med övervägande del med begränsad risk. Fonden passar dig som söker ett alternativ där du med större säkerhet vet i vilka typer av räntepapper kapitalet placeras.

SEB FRN Fond Hållbar

Vår nya räntefond är ett attraktivt alternativ till att ha pengarna på konto när räntorna är låga. Den ger möjlighet till avkastning, men till relativt låg risk. Fonden fokuserar på att investera i välkända nordiska bolag med god kreditvärdighet, genom företagsobligationer med låg risk och skydd mot stigande räntor.

Fonden är aktivt förvaltad och investerar i värdepapper med rörlig ränta (kupong), så kallade "Floating Rate Notes" (FRN). När en företagsobligation har en rörlig kupong justeras den löpande i förhållande till t ex Stibor var tredje månad. Det gör att FRN-obligationer får en kort räntebindningstid och därmed en låg ränterisk. Fonden påverkas därmed inte lika mycket av stigande räntor, något som ofta påverkar andra obligationsfonder negativt. Istället kan man säga att stigande räntor är positivt för en investering i FRN-obligationer då det innebär en högre kupong.

De flesta investeringar i fonden har hög kreditvärdighet ("Investment Grade"), men förvaltarna kan också investera i företagsobligationer med högre risk ("High Yield") och europeiska krediter, men bara upp till 20 %.

Fonden investerar enligt SEB:s mest omfattande hållbarhetskriterier. Det innebär att förvaltarna väljer bort investeringar i bland annat alkohol, kol, olja och spel. Men det innebär också att de väljer in obligationer i bolag med fokus på miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Dessutom investerar fonden i så kallade "gröna obligationer", där kapitalet är öronmärkt för olika typer av miljöprojekt. Fullständig information om fondens hållbarhetskriterier finns att läsa i fondens faktablad.

Fonden har relativt låg risk (riskklass 1 på EU:s riskskala 1-7, där 1 är lägst och 7 högst). Det gör också att man får ha rimliga avkastningsförväntningar. Baserat på rådande ränteläge förväntar vi oss en avkastning på ca 0,7-1 procent per år (efter avgifter). Fonden passar för försiktigare investerare, men priserna på obligationerna i fonden påverkas negativt om t ex kreditspreadar (skillnaden i ränta mellan stats- och företagsobligationer) ökar eller om enskilda bolag får betalningsproblem. Sedan 2005 har nordiskt FRN-index haft negativ avkastning under tre enskilda kalenderår (mätt med NOMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index). Störst negativ avkastning hade den nordiska FRN-marknaden under finanskrisen 2008, då marknaden backade drygt 3 procent. Men efter ett år hade marknaden tagit igen tappet.

SEB Dynamisk Räntefond

Denna fond kan också ge avkastning i en lågräntemiljö. Fonden placerar i stats-, bostads- och företagsobligationer med olika löptider på den nordiska räntemarknaden. Den är flexibel på så sätt att förvaltarna väljer mer fritt, från kort till lång ränterisk och från statsobligationer med låg kreditrisk till "High Yield" företagsobligationer med hög kreditrisk. I SEB FRN Fond Hållbar är den delen av allokeringsbeslutet (fokus på nordiska bolag med god kreditvärdighet) till stor del redan tagen.

I SEB Dynamisk Räntefond kan portföljen innehålla upp till 50% i High Yield-företagsobligationer och/eller i obligationer som saknar officiellt kreditbetyg. Målavkastningen för fonden är riskfri ränta (statsskuldväxlar) plus ca 2 procent i genomsnitt per år under en normal konjunkturcykel (efter avgifter).

Till skillnad från FRN-fonden kan SEB Dynamisk Räntefond också välja att ta aktiva valutapositioner på max 20 procent av portföljen. SEB FRN Fond Hållbar har ingen valutarisk, då alla investeringar valutasäkras till svenska kronor.

SEB FRN Fond har riskklass 1 och SEB Dynamisk Räntefond har riskklass 3, men totalrisken i den senare beror på allokeringen vid det givna tillfället (mer/mindre ränterisk/kreditrisk).

Customer service