Information om SEB-koncernens behandling av personuppgifter

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna information förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Det företag inom SEB som du har en relation med är personuppgiftsansvarigt för dina uppgifter. Du hittar kontaktuppgifter till företagen på den här sidan.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
502032-9081

SEB Pension och Försäkring AB
516401-8243

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)
516401-6536

SEB Investment Management AB
556197-3719

SEB Kort Bank AB
556574-6624

När vi på den här sidan skriver "SEB", "vi" eller "oss" menar vi samtliga bolag som omfattas av policyn.