Så behandlar SEB Kort Bank AB dina personuppgifter

Informationen nedan avser även personuppgiftsbehandling som utförs av Eurocard AB och Diners Club Nordic AB.

Personuppgifter som lämnas i ansökan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (till exempel kreditupplysning, affärsbedömning och uppgifter om användning av kortet), behandlas av SEB Kort för att fullgöra det aktuella uppdraget. Behandling av uppgifter sker också för att SEB Kort ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för SEB Korts marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som SEB-koncernen använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. SEB Kort kan också, om direktreklamspärr inte har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsändamål.

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan SEB Kort komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, Spar.

Personuppgifterna kan för angivna ändamål – med beaktande av gällande sekretessbestämmelser - ibland komma att lämnas ut till bolag inom SEB-koncernen eller till företag som SEB-koncernen samarbetar med. I vissa fall är SEB Kort också skyldigt enligt lag att lämna uppgifter, till exempel till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Kontohavare som önskar information om vilka uppgifter som SEB Kort behandlar kan lämna eller skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till SEB Kort, PUL, 103 83 Stockholm. Till samma adress kan kontohavaren även anmäla att han/hon inte vill ha direktreklam från SEB Kort eller begära att SEB Kort tar bort eller rättar uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.